Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας για το 2017-2018 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 01-06-2017 μέχρι και 07-06-2017 και ώρα 14:00

Εγκύκλιος 91568/E2/1-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΗΖ4653ΠΣ-Τ7Δ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπασθούν σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 01-06-2017 μέχρι και 07-06-2017 και ώρα 14:00

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΠΕΘ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 75305/Ε1/8-5-2017 εγκύκλιο (σε υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ), έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν την αίτηση αυτή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), προκειμένου να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης για τους φορείς της παρούσας εγκυκλίου.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •