Απόσπαση – ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση – ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης»

Ανακοινώνεται ότι στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2013 – 2014 οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων καθώς και οι θέσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα που απαιτείται να καλυφθούν με απόσπαση, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ.32/4213/19-6-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, είναι οι ακόλουθες:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α. Προσχολική Αγωγή
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών
Β. Δημοτική Εκπαίδευση
Έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 71 Δασκάλου ΕΑΕ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων
Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων
Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ04.02 Χημικών,
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών*
Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής*
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ16 Μουσικής*
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ19/ΠΕ20 Πληροφορικής
Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγων ή κλάδου ΠΕ18.02 Διοίκησης

* Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ16 θα κληθούν να καλύψουν θέσεις εκπαιδευτικών αντίστοιχου κλάδου και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ελληνόφωνου και αγγλόφωνου τμήματος) σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις από εκπαιδευτικούς αντίστοιχων βαθμίδων με μητρική την αγγλική γλώσσα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης απόσπασης, μέσω της Διεύθυνσης που ανήκουν οργανικά, στο Τμήμα Γ’ Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙΠΟΔΕ) της Κ.Υ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 2-8-2013 μέχρι και 9-8-2013.
Επισημαίνεται ότι η αναφερόμενη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (9-8-2013) στις διευθύνσεις που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί είναι καταληκτική και καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά από αυτή την ημερομηνία.
Η αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης απόσπασης θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
β) i) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός και από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος αναγνωρισμένης διδακτικής υπηρεσίας του ενδιαφερομένου στην Εκπαίδευση και ii) Βεβαίωση από την ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή άλλη δημόσια αρχή από την οποία να προκύπτει ο χρόνος διδακτικής υπηρεσίας του ενδιαφερομένου σε Ευρωπαϊκό Σχολείο (εάν υπάρχει).
γ) Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στο βιογραφικό (γλωσσομάθειας, διδακτορικού, μεταπτυχιακών κ.α.) και επικυρωμένη βεβαίωση μετεκπαίδευσης από την οποία να προκύπτει η διάρκεια και ο φορέας πραγματοποίησής της (εάν υπάρχει).
δ) Προκειμένου για την ανανέωση απόσπασης απαιτείται, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, και βεβαίωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία να προκύπτουν τα μέχρι τώρα έτη απόσπασης του ενδιαφερομένου στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Ε.Π.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο Σ.Ε.Π. έχει ο δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός της αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας που, εκτός των τυπικών προσόντων του οικείου κλάδου, έχει διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ή έχει συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία και γνωρίζει πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική.
Υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ 70 Δασκάλων στα ελληνόφωνα τμήματα καθώς και εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας με λιγότερη διδακτική προϋπηρεσία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο προσόντα και γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα κληθούν υπό την προϋπόθεση ότι δε θα καλυφθούν οι θέσεις από εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου.
Η απόσπαση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αρ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (ΦΕΚ 1074,τ. Β) και ΑΣ 373/157788/Ζ2/8-12-2008 (ΦΕΚ 2559 Β) αποφάσεις.
Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους μαζί με τα συνημμένα έντυπα αίτησης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Όλες οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων εκπαιδευτικών, μαζί με τις βεβαιώσεις, θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. των Νομών και, αφού ελεγχθεί η γνησιότητά τους, να αποσταλούν με συγκεντρωτικό πίνακα, ταχυδρομικά το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν της 14 -8-2013 στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙΠΟΔΕ)
Τμήμα Γ’ Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ.: 151 80 Μαρούσι Αττικής

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Γ’ Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων της ΔΙΠΟΔΕ στα τηλέφωνα: 210 344 2340, 210 344 3381 ή στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο τηλέφωνο 2810 301780 ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κρήτης στα τηλέφωνα 2810-302440 και 2810-302442.
Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης απόσπασης- ανανέωσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε