Όροι και προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να τεθούν υπό «αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης» του Υπ. Παιδείας επιλεγμένες δράσεις

Ο αυξανόμενος αριθμός αιτήσεων, με σκοπό την χορήγηση αιγίδας από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, καθιστά αναγκαία και σκόπιμη τη θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης και προϋποθέσεων, προκειμένου να χορηγείται στο πλαίσιο κανόνων και με αντικειμενικά κριτήρια, με γνώμονα τη διασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασία και της αξιοπιστίας του φορέα, αλλά και την προβολή και την επαύξηση του κύρους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω της υποστήριξης σημαντικών πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση.

Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να χορηγεί την αιγίδα της σε επιλεγμένες δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από φορείς με αντικείμενα που με σαφήνεια εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και άπτονται των γενικότερων στόχων της για την ενίσχυση πρωτοβουλιών που αφορούν στην Α/βάθμια και Β/βάθμια Εκπαίδευση.

Με τον όρο «αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης» νοείται η παραχώρηση ηθικής υποστήριξης του επίσημου αρμόδιου για θέματα Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης κρατικού φορέα της χώρας σε δράσεις που διοργανώνονται και υλοποιούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και επιταγές του παρόντος και δεν συνεπάγεται οικονομική ή υλική υποχρέωση για τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με τον όρο «δράση», για τις ανάγκες του παρόντος, νοείται μια ευρεία σειρά δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών, διοργανώσεων, εκδηλώσεων ή/και προγραμμάτων (συνέδρια, συζητήσεις, σεμινάρια, βραβεία, διαγωνισμοί, φεστιβάλ κ.τ.λ.). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις δράσεις που πραγματοποιούνται από νέους, κυρίως μαθητές της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, ή/και απευθύνονται σε νέους, κυρίως μαθητές της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Κανονισμός χορήγησης αιγίδας

Αίτηση χορήγησης αιγίδας

Έντυπο απολογιστικών στοιχείων δράσης

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •