Τα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

| τελευταία ενημέρωση : Απρίλιος 12, 2017 ώρα 09:37 μμ |

Απόφαση Φ2/33678/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 730/Β/9-3-2017, ΑΔΑ:6ΡΔΡ4653ΠΣ-9Α8) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών».

Απόφαση Φ2/33687/Δ4/1-3-2017  (ΦΕΚ 796/Β/13-3-2017, ΑΔΑ:7Υ7Θ4653ΠΣ-ΟΣΘ) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων»

Απόφαση Φ2/33685/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 732/Β/9-3-2017, ΑΔΑ:6Ε7Ζ4653ΠΣ-ΝΞΧ) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων».

Απόφαση Φ2/33691/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 836/Β/15-3-2017, ΑΔΑ:ΩΡ884653ΠΣ-3ΘΟ) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

Απόφαση Φ2/33692/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 780/Β/13-3-2017, ΑΔΑ:7Μ7Μ4653ΠΣ-ΓΙ6) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»

Απόφαση Φ2/33695/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 731/Β/9-3-2017, ΑΔΑ:7ΝΘ44653ΠΣ-3ΜΡ) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή»

Απόφαση Φ2/33697/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 781/Β/13-3-2017, ΑΔΑ:Ψ2ΥΞ4653ΠΣ-2Α6) – Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των -αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»

Απόφαση Φ2/26650/Δ4/16-2-2017 (ΦΕΚ 756/Β/9-3-2017, ΑΔΑ:ΩΝ7Γ4653ΠΣ-ΦΜ6) – Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις».

Απόφαση Φ2/26651/Δ4/16-2-2017 (ΦΕΚ 756/Β/9-3-2017, ΑΔΑ:9ΩΥ24653ΠΣ-Μ78) – Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία».

Pin It
[ + ]