Από 10 Μαρτίου 2017 αρχίζει η λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας για το σχολικό έτος 2016-2017 Η λειτουργία τους συνεχίζεται και κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ7/39477/Δ4/8-3-2017 (ΦΕΚ 754/Β/9-3-2017, ΑΔΑ:ΨΗΤΗ4653ΠΣ-ΙΤΓ) του Υπουργείου Παιδείας

Η έναρξη λειτουργίας των τμημάτων της Α΄ φάσης του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» για το σχολικό έτος 2016-2017 μπορεί να αρχίζει από 10-3-2017 και να συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών της μαθητείας και κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Η δε Πιλοτική Τάξη μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία ξεκίνησε στις 20-2-2017 θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών της μαθητείας και κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]