Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου

ΑΔΑ: ΩΠΡΠ4653ΠΣ-Σ2Ι – Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Μπιμπίρη Ευανθία του Αργυρίου, κλάδου ΠΕ04.01) – σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε