Συγκρότηση άμισθης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα οικονομικά της Εκπαίδευσης Θα ολοκληρώσει τις εργασίες της εντός τριών (3) ετών

Απόφαση 39313/ΓΔ3/8-3-2017 (ΑΔΑ:ΨΟ754653ΠΣ-ΗΞΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Συγκροτούμε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, με σκοπό τη σύνταξη εμπεριστατωμένης έκθεσης για τα οικονομικά της εκπαίδευσης ως εξής:

Έργο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι η σύνταξη έκθεσης για τα οικονομικά της εκπαίδευσης, ώστε να είναι αποτελεσματική (επαρκής, βιώσιμη, εξορθολογισμένη κλπ) η δημόσια χρηματοδότηση, να καλύπτονται οι πάγιες ανάγκες και να εκπληρούνται οι βασικοί στόχοι κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων:

α. θα συνθέσει την μελέτη για τα οικονομικά της εκπαίδευσης,
β. θα περιγράψει τις απαιτήσεις για ένα πληροφοριακό σύστημα από όπου μπορούν να αντληθούν τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα των οικονομικών με όλους τους δυνατούς τρόπους (ανά κατηγορία, σύγκριση σε επίπεδο μονάδων που έχουν προσδιοριστεί, χρονικών περιόδων κλπ. και με εφαρμογή ευφυών συστημάτων) και
γ. θα περιγράψει τις δομές και τις διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν τη διαρκή ενημέρωση αυτών των στοιχείων

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε