Αρχίζει η Ενισχυτική Διδασκαλία από την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 Την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 θα ανακοινωθούν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος 215647/Δ2/15-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΥΤΑ4653ΠΣ-ΘΔΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Δ.Ε.):

Α1. Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016:

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας:

 • Η κάθε Δ.Δ.Ε. εισέρχεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), https://opsyd.sch.gr/, και εξάγει σε αρχείο/αρχεία τις αιτήσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εμφανίζονται στα αρχεία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών.
 • Η Δ.Δ.Ε. ελέγχει την ορθότητα των αρχείων αντιπαραβάλλοντας την σειρά που εμφανίζονται οι υποψήφιοι στα αρχεία με την σειρά κατάταξής τους στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. Οι κυρωμένοι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr/
 • Οι Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων διδασκόντων της Δ.Δ.Ε. συντάσσονται σύμφωνα με τα αρχεία.
 • Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους Πίνακες σύμφωνα με την παράγραφο 17 της υπ’ αριθμ. 169770/Δ2/12-10-2016 (ΦΕΚ 3406 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης και με βάση τις ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α2. Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016:

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 • τοποθετούν τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς ανά ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ, εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
 • συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.

Β. ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

Β1. Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016:

 • Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ.
 • Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία, ανά ειδικότητα, και η τοποθέτηση τους ανά ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ θα καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης 169770/Δ2/12-10-2016 (ΦΕΚ 3406 τ.Β΄). Δηλαδή, ο υποψήφιος διδάσκων ο οποίος είναι πρώτος στον Πίνακα κατάταξης επιλέγει πρώτος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από την αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 • Η μη παρουσίαση ενός επιλεγέντα υποψηφίου σε μία Δ.Δ.Ε. ή η παραίτησή του μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
 • Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 αναλαμβάνουν υπηρεσία στις Δ.Δ.Ε. παρουσιάζονται στα αντίστοιχα ΣΚΑΕ, και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΣΚΑΕ.

Γ. ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 • Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016
 • Σύμφωνα με την Υ.Α. 169770/Δ2/12-10-2016 (ΦΕΚ 3406 τ.Β΄) η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων, ήτοι 31 Μαΐου 2016 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε την εγκύκλιο

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε

[ + ]