Τοποθετήσεις – Διαθέσεις – Ανακλήσεις Διαθέσεων – Υπερωριακής Απασχόλησης εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: 6Ψ6Υ4653ΠΣ-ΨΤΥ – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου. (αφορά στην εκπαιδευτικό Ισπογλίδου Πολυξένη, κλ. ΠΕ06) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: ΩΟΧΓ4653ΠΣ-ΨΤΔ – Ανάθεση Υπερωριακής Απασχόλησης. (αφορά στον εκπαιδευτικό Ανδρόνογλου Ιωάννη κλ. ΠΕ16.01) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 6Ο0Τ4653ΠΣ-ΕΗΔ – Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου. (αφορά στην εκπαιδευτικό Πουλαράκη Αικατερίνη κλ. ΠΕ16.01) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 78ΡΥ4653ΠΣ-ΞΡ8 – Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπαιδευτικών. (αφορά στους εκπαιδευτικούς Βαλκάνη Λάζαρο, κλ. ΠΕ16.01 και Κιουπτσίδη Ιωσήφ κλ. ΠΕ20) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 68584653ΠΣ-8ΩΛ – Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου. (αφορά στον εκπαιδευτικό Ανδρόνογλου Ιωάννη, κλ. ΠΕ16.01) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: ΩΓ664653ΠΣ-ΥΟΛ – Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Α.Μ.Ω.) για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου. (αφορά στην εκπαιδευτικό Ρουμάνη Ελένη-Δήμητρα ΠΕ08) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 6Χ9Ξ4653ΠΣ-ΙΤ6 – Ανακλήσεις Διαθέσεων Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου. (αφορά στους εκπαιδευτικούς  Κιουπτσίδη Ιωσήφ, κλ. ΠΕ20 και  Πουλαράκη Αικατερίνη, κλ. ΠΕ16.01) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 6ΥΝΖ4653ΠΣ-27Ρ – Διάθεση εκπαιδευτικού για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας. (αφορά στην εκπαιδευτικό Γαζέα Φρειδερίκη, κλ. ΠΕ18.33) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 79ΠΞ4653ΠΣ-ΕΚ6 – Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου. (αφορά στον εκπαιδευτικό Όρλη Αθανάσιο, κλ. ΤΕ01.02) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: ΩΧΝ84653ΠΣ-ΡΙ3 – Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου. (αφορά στην εκπαιδευτικό Ισπογλίδου Πολυξένη, κλ. ΠΕ06) – σχετικό έγγραφο

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]