Τοποθέτηση και διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5938/17-10-2016 (ΑΔΑ: ΨΔΓΔ4653ΠΣ-ΓΓ0) και Αρ. Πρωτ.: 5940/17-10-2016 (ΑΔΑ: ΨΓΡ54653ΠΣ-Σ0Τ) – Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου και Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου (αφορά στην εκπαιδευτικό Κοντογιάννη Σπυριδούλα κλ. ΠΕ03) – σχετικό έγγραφο1 και σχετικό έγγραφο2

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε