Πρόσληψη 11 αναπληρωτών για τα σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Ανάληψη υπηρεσίας από 10-10-2016 έως και 14-10-2016

Απόφαση 167361/Θ2/10-10-2016 (ΑΔΑ:6Α9Ε4653ΠΣ-5ΣΣ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2016-2017, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ09, ΠΕ06, ΠΕ16.01, ΤΕ16.01 και ΠΕ20 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 10-10-2016 έως και 14-10-2016.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε