Διδασκαλία της Ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

Έγγραφο 1251/12-9-2016 της Σχολικής Συμβούλου Γερμανικών

Αγαπητές/οί Δ/ντριες/ντές, αγαπητοί συνάδελφοι

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνω, ότι για τη διδασκαλία της Ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ 137430/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2406 Β΄). Για το μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη ξένη γλώσσα, ισχύουν η με αρ. πρωτ. 95096/Δ2/09-06-2016 και η με αρ. πρωτ. 95147/Δ2/16-06-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ. Ειδικότερα για τη διδασκαλία της Ξένης γλώσσας στο Λύκειο ισχύουν τα παρακάτω:

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μία από τις γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας και συνεχίζουν να τη διδάσκονται και στις επόμενες τάξεις.

Με την έναρξη του σχολικού έτους οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν την ξένη γλώσσα την οποία επιθυμούν να διδαχθούν. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για την ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Τα τμήματα ξένων γλωσσών συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκατέσσερις (14). Σε απομονωμένες σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές.

Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μία γλώσσα, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.

Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμένο Κατάλογο Ελευθέρων Βοηθημάτων του ΥΠΠΕΘ που επισυνάπτεται. Το καθένα από τα βιβλία αυτά συνάδει μεν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που είναι βασικός όρος για την έγκρισή τους, αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΑΠΣ, με διαφορετική δομή και δόμηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των μορφοσυντακτικών φαινομένων κλπ. Στον σχεδιασμό της διδασκαλίας τους, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιοποιούν το διδακτικό εγχειρίδιο ως ένα «εργαλείο», μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων που χρησιμοποιούν, για να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους που θέτουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών τα οποία αποτελούν τους βασικούς οδηγούς βάσει των οποίων σχεδιάζεται το μάθημα.

Δεδομένου, ωστόσο, ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανομοιογένεια όσον αφορά στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών του Λυκείου που παρακολουθούν το μάθημα της ξένης γλώσσας, θα πρέπει, οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο γλωσσομάθειας των εκάστοτε μαθητών τους αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου σύμφωνα με το Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄50) παρακολουθούν ένα μάθημα επιλογής. Στα μαθήματα επιλογής περιέχεται η Β΄ Ξένη γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά ή Γερμανικά). Για την Ξένη Γλώσσα της Γ΄ Λυκείου ισχύει η με αρ. Πρωτ. 95147/Δ2/16-06-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ στην οποία αναφέρεται πως η Ξένη γλώσσα που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές πρέπει να είναι διαφορετική από την ξένη γλώσσα που διδάσκονται ως μάθημα Γενικής Παιδείας.

Οι προϋποθέσεις της λειτουργίας των τμημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο ορίζονται σύμφωνα με την με αριθμ. 108279/Δ2/01-07-2016 (Β΄2182) ΥΑ και ισχύουν τα εξής:

  • Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητές.
  • Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές
  • Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε 15 μαθητές.

Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να συσταθεί τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής με τη συμμετοχή και μικρότερου αριθμού μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.

Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής το αργότερο μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου.

Σε περιπτώσεις μετεγγραφής μαθητών Γενικού Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής, σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δεν διδάσκεται, οι μαθητές υποχρεούνται να διδαχτούν μάθημα επιλογής από τα διδασκόμενα στο δεύτερο σχολείο.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]