Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε δομές της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Απόφαση 140265/Θ2/1-9-2016 (ΑΔΑ:6ΙΞΚ4653ΠΣ-ΤΥΚ) του Υπουργείου Παιδείας

1. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2016-2017 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης σε άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ως εξής:

2. αποσπούμε για το διδακτικό (περίπτωση Α), και το σχολικό (περίπτωση Β) έτος 2016-2017 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

Α. Σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης:

Β. Σε Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε