Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου

Απόφαση 105797/Δ4/29-6-2016 (ΦΕΚ 2129/Β/11-7-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

 1. Απολυτήριο Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου
 2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου
 3. Απολυτήριο Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου
 4. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου
 5. Πτυχίο Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου
 6. Αποδεικτικό Πτυχίου Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου
 7. Πτυχίο Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου
 8. Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου
 9. Αποδεικτικό Σπουδών Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου
 10. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου
 11. Πιστοποιητικό Σπουδών με βαθμούς Δημοσίου Επαγγελματικού Λυκείου

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε

[ + ]