Ποιοι μπορούν να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν στα ΕΠΑΛ για το 2016-2017 Σύμφωνα με υπό έκδοση υπουργική απόφαση

Εγκύκλιος 106270/Δ4/29-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σας ενημερώνουμε με σκοπό το σωστό προγραμματισμό του σχολικού έτους 2016-2017 για τις εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑΛ ισχύουν τα εξής :

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΤΟΥ Ν. 4386/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

1. Εγγραφές στην Α΄ ΕΠΑΛ

Στην Α΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου
β) Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΕΠΛ καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων
γ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.
δ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ.
ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑΛ
ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης εσπερινού ΤΕΣ και μαθητές Α τάξη εσπερινού ΤΕΛ

2. Μετεγγραφές στην Α΄ ΕΠΑΛ

Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ, ΕΠΑΛ

 3. Εγγραφές στην Β΄ ΕΠΑΛ

Στη Β΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (193/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
β) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλον τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους
γ) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
δ)Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΕΠΛ καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ, Ενιαίου Λυκείου. Καθώς και μαθητές της Γ΄ τάξης ΤΕΛ και ΛΕΝ σε άλλο τομέα
ε) Μαθητές του 2ου κύκλου TEE
στ)Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΕΠΛ καθώς και οι προαχθέντες της Α’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων
ζ) Προαχθέντες της Δ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών
θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β’ τάξη ΕΠΑΛ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα
ι) Απορριπτόμενοι της Β’ Τάξης ΕΠΑΛ
ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ
ιβ)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006. σε άλλο τομέα από αυτόν που ανήκει η ειδικότητα του οικείου τίτλου σπουδών τους
ιγ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑΣ
ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΛ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλο τομέα από αυτον του οικείου τίτλου σπουδών τους
ιε) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ
ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, του Ν. 4186/2013 και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.
ιζ) Μαθητές της Β εσπερινού ΤΕΛ

4. Μετεγγραφές στην Β΄ ΕΠΑΛ

Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στη Β’ Τάξη μετεγγράφονται

α) Προαχθέντες της Α τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ
β) Μαθητές της Β τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ
γ) Μαθητές της Γ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ
δ) Μαθητές της Δ τάξης Εσπερινών ΓΕΛ

5. Εγγραφές στην Γ΄ ΕΠΑΛ

Στη Γ’ Τάξη των ΕΠΑΛ εγγράφονται

α) Οι προαχθέντες από τη Β τάξη ΕΠΑΛ του Ν.4186/2013 στην ίδια ειδικότητα.
β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ τάξης ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα
γ) Κάτοχοι πτυχίου Β κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους.
δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ του Ν. 3475/ 2006 σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έγγραφο 108016/Δ4/1-7-2016 του ΥΠΠΕΘ με θέμα : «Διευκρινίσεις σχετικά με εγγραφές – μετεγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017»

Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 106270/Δ4/29-06-2016 εγγράφου με θέμα: «Εγγραφές-Μετεγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017», σας ενημερώνουμε ότι για τις εγγραφές των μαθητών στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 ισχύει ότι οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε. (5γ) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 (5δ) δύνανται να εγγράφονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται αναλυτικά στην Υ.Α.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε