Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης σχετικά με την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 37845/Δ2/3-3-2016 (ΦΕΚ 728/Β/18-3-2016, ΑΔΑ:6ΨΣΛ4653ΠΣ-ΗΟΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Α) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 1 του προοιμίου της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10−12−2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄ /16-12-2015) υπουργικής απόφασης όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1674/Δ2/08−01−2016 (ΦΕΚ 74 Β΄) και
15951/Δ2/01−02−2016 (ΦΕΚ 360 Β΄) υπουργικές αποφάσεις με τα εξής: «… και τις διατάξεις του άρθρου 26 του
Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄)».

Β) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 19 του προοιμίου της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10−12−2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/ 16−12−2015) υπουργικής απόφασης όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1674/Δ2/08−01−2016 (ΦΕΚ 74 Β΄) και  15951/Δ2/01−02−2016 (ΦΕΚ 360 Β΄) υπουργικές αποφάσεις με τα εξής: «… και τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄)»

Γ) Τροποποιούμε τα εδάφια 2 και 3 της παρ. 19 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10−12−2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16−12−2015)
Υ.Α., όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, που αναφέρονται στο ύψος των αμοιβών των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν για να διδάξουν στα Σ.Κ.Ε.Δ. και στο ύψος των αμοιβών των Υπευθύνων Σ.Κ.Ε.Δ. και τα αντικαθιστούμε
ως εξής:
«Το ύψος των αμοιβών για την περίπτωση α΄ προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 10 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄). Το ύψος των αμοιβών για την περίπτωση β΄ προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 12 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Απόφαση, όπως έχει συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθμ. 1674/Δ2/08−01−2016 (ΦΕΚ 74 Β΄) και 15951/Δ2/01−02−2016 (ΦΕΚ 360 Β΄) υπουργικές αποφάσεις.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε