Καθήκοντα και ωράριο Σχολικών Βοηθών και Σχολικών Νοσηλευτών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα Για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 203376/Δ1/11-12-2015 (ΑΔΑ:77554653ΠΣ-ΛΦ5) του Υπουργείου Παιδείας

Οι Σχολικοί Βοηθοί και Σχολικοί Νοσηλευτές, που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση, τίθενται υπό την εποπτεία των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Εκπαίδευσης (σε διοικητικό επίπεδο), υπό την Εποπτεία και Καθοδήγηση των Προϊσταμένων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, των Διευθυντών/ Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων καθώς και των Συλλόγων Διδασκόντων αυτών.
Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: 473/16-1-2014 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: ΒΙΨ49-ΛΦ9) προς τις Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας, συμπληρωματικά καθορίζονται και τα καθήκοντα των Σχολικών Βοηθών και Σχολικών Νοσηλευτών, ως εξής.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15-3-2017

Σύμφωνα με το 40493/Δ3/9-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : «Καθήκοντα Σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ»:

Οι Σχολικοί Βοηθοί, που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) τίθενται υπό την διοικητική εποπτεία των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε., των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) καθώς και των Διευθυντών/Προϊσταμένων των ΣΜΕΑΕ.

Με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων, οι Σχολικοί Βοηθοί ενημερώνονται προκειμένου να αποκτήσουν γνώση του σκοπού και της λειτουργίας της ΣΜΕΑΕ, των προγραμμάτων που εφαρμόζονται καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των μαθητικών ομάδων τις οποίες υποστηρίζουν. Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων δύνανται να καλούν και τους Σχολικούς Σύμβουλους ΕΑΕ προκειμένου να γίνεται ανάλογη επιμόρφωση στα ανωτέρω θέματα που αφορούν στον ρόλο των Σχολικών Βοηθών στην σχολική μονάδα.

Οι Σχολικοί Βοηθοί δεν ασκούν παιδαγωγικό και διδακτικό έργο αλλά έχουν υποστηρικτικό και βοηθητικό ρόλο. Συμμετέχουν σε εργασίες που υποδεικνύονται από τους Διευθυντές /Προϊσταμένους / Συλλόγους Διδασκόντων των ΣΜΕΑΕ, με σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Προς τούτο συντάσσεται πρόγραμμα από το Διευθυντή της ΣΜΕΑΕ, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει επικουρική υποστήριξη στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα των Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στη φροντίδα των μαθητών σε θέματα ασφάλειας και αυτοεξυπηρέτησης, στην ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση όλων των μαθητών, στη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, κ.α.

Για τους Σχολικούς Βοηθούς που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης, ακολουθείται το ωράριο των δημοσίων υπάλληλων που προβλέπεται στο άρθρο 41, παρ. 5 α του Ν. 3979 /2011 (Α’ 138).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4-5-2017

Σύμφωνα με το 72413/Δ3/3-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : «Καθήκοντα Σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ»:
«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (40493/Δ3/9-3-2017) διευκρινίζεται ότι οι Σχολικοί Βοηθοί, που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης και τοποθετούνται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ασκούν επικουρική υποστήριξη στο έργο του Εκπαιδευτικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού και λειτουργούν υπό την εποπτεία αυτού, χωρίς να τους υποκαθιστούν. Το πρόγραμμα των Σχολικών Βοηθών καταρτίζεται από τον Διευθυντή – Προϊστάμενο της ΣΜΕΑΕ σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτούντων μαθητών ή των ιδιαίτερων αναγκών που προκύπτουν, στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας.»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]