Εγκύκλιος για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 15-12-2015

Εγκύκλιος Φ.353.1/10/202115/E3/10-12-2015 (ΑΔΑ:6ΠΠΜ4653ΠΣ-ΕΓΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/7-12-2015 ( Β΄ 2656 ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σας γνωρίζουμε, ότι οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών, έχουν ως ακολούθως:

Προκήρυξη – Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που θα αρχίζει με την έκδοση της σχετικής προκήρυξης και θα λήγει την Τρίτη 15-12-2015.
Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς της, οι οποίες έχουν την ευθύνη ενημέρωσης των εκπαιδευτικών.
Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν.3848/2010 ( 71/A ) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις: α) του ν. 4327/2015 ( 50/A ), και β) του άρθρου 46 του ν.4351/2015 ( 164/A ), έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

Διαβάστε την συνέχεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]