Σε ΦΕΚ η ΥΑ για τις απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις και απόκτηση πτυχίου μαθητών ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 σχ. έτους 2014-2015

Απόφαση 173771/Δ4/2-11-2015 (ΦΕΚ 2403/Β/9-11-2015, ΑΔΑ:7ΧΙΒ4653ΠΣ-ΔΝΜ) του Υπουργείου Παιδείας

1. Οι απορριπτόμενοι μαθητές οι οποίοι το σχολικό έτος 2014−2015 ή και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» καθώς και των τριών ειδικοτήτων του τομέα «Υγείας και Πρόνοιας» της Δ΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, μπορούν να προσέρχονται σε ολική ή μερική, προφορική και γραπτή εξέταση τον Φεβρουάριο του 2016, Μάιο − Ιούνιο 2016, Σεπτέμβριο 2016, προκειμένου να λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ σε ΦΕΚ

Η ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]