Το σύμφωνο συμβίωσης μοριοδοτείται για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Όπως ο ακριβώς ο γάμος

mail (16-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Με αφορμή πλήθος ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι με τις πρόσφατες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α/24-12-2014 – Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ-280 Α/31-12-14) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» έχει αναγνωριστεί το σύμφωνο συμβίωσης για τις διαδικασίες (και τη μοριοδότηση κριτηρίων) μεταθέσεων και τοποθετήσεων μονίμων εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται προφανές ότι η πλέον πρόσφατη πρωτοβουλία της νομοθετικής εξουσίας επί του θέματος, όπως διατυπώθηκε στο ανωτέρω άρθρο, θα πρέπει να ισχύει και για την περίπτωση των διαδικασιών τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους [βλ. σχετικά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 της 35557/09-04-2003 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 465/17-04-2003 τ.Β΄)] και ως εκ τούτου το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται για τις εν λόγω διαδικασίες όπως το πιστοποιητικό γάμου.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι προκειμένου να ληφθεί υπόψη το σύμφωνο συμβίωσης για τις διαδικασίες των τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 1 του Ν. 3719/08 (ΦΕΚ 241 Α/26-11-2008) «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις» (περί σύστασης και ισχύος του εν λόγω εγγράφου) πριν τη δημοσίευση των σχετικών προσλήψεων αναπληρωτών, ήτοι πριν την ανάρτηση των σχετικών πινάκων με τα ονόματα των προσληφθέντων εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο. Για την πλήρη ενημέρωσή σας, δε, σας παραθέτουμε και τις εν λόγω διατάξεις: «Η συμφωνία δύο ενήλικων ετερόφυλων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου».

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]