Κατανομή εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) θέσεων μονίμων κληρικών κατά το έτος 2015 Για κάλυψη αναγκών των Ιερών Μητροπόλεων

Απόφαση 164573/Θ1/16-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΟΕΓ4653ΠΣ-Ω2Λ) του Υπουργείου Παιδείας

Κατανέμουμε τις εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) οργανικές θέσεις μόνιμων κληρικών που εγκρίθηκαν, για το έτος 2015, με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./95/17809/20-08-2015 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των Ιερών Μητροπόλεων, λαμβάνοντας ιδίως υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες των ακριτικών και ορεινών περιοχών, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]