Ο οδηγός υλοποίησης του προγράμματος πρόσληψης αναπληρωτών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 7995/7-10-2015 (ΑΔΑ:7ΜΨ1465ΦΘ3-ΙΛΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Στόχος του έργου είναι η κάλυψη των λειτουργικών κενών σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε δομές της Ειδικής Αγωγής, μέσω πρόσληψης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου, ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), σε εφαρμογή των κατά περίπτωση κείμενων διατάξεων. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η χρηματοδότηση της δαπάνης μισθοδοσίας των προσληφθέντων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) όλων των ειδικοτήτων και κλάδων σε όλη τη χώρα.
Το έργο σκοπό έχει να καλύψει ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλη τη χώρα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν και θα ωφεληθούν άμεσα οι μαθητές σε όλη τη χώρα ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες.

Διαβάστε τον Οδηγό Υλοποίησης κα Εφαρμογής

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]