Απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα των νέων μελών του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ Για ένα έτος

Απόφαση 158353/Ε2/8-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΑΕ2465ΦΘ3-ΚΞΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Απαλλάσσουμε από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για (1) έτος, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) επειδή μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ) της Ο.Λ.Μ.Ε.:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε