Πρόσληψη αναπληρωτών για τις ανάγκες της Δυτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το 2015-2016 Από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού

Απόφαση 158927/Θ2/8-10-2015 (ΑΔΑ:9417465ΦΘ3-ΧΔΔ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε
Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2015-2016, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ16.01 και ΤΕ16.01 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στο προαναφερθέν Εκκλησιαστικό Σχολείο και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, από 9-10-2015 έως και 16-10-2015.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]