Έγκριση πινάκων επιτυχόντων εκπαιδευτικών κατά τις εξετάσεις πιστοποίησης στις ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου Για εξετάσεις που διενεργήθηκαν από 7-2-2015 έως 5-4-2015

Απόφαση 9692/10-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΤΧΡΟΞΛΔ-ΟΙΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε ως εξής:
1. Εγκρίνουμε τους συνημμένους στην παρούσα πίνακες των (8.549) επιτυχόντων εκπαιδευτικών κατά τις εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ Α επιπέδου, που διενεργήθηκαν κατά την 5η (07/02/2015 – 05/04/2015) περίοδο εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης Α΄ Επιπέδου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με
γενικό τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, που είναι ενταγμένες στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και οι οποίες υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.
2. Στους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες επιτυχόντων χορηγείται Βεβαίωση Πιστοποίησης Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Α΄ Επιπέδου, με την οποία αποδεικνύεται η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 , ως κριτήριο επιλογής στελεχών της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010 και Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015).

Διαβάστε την απόφαση

ΣΣ : Οι εκπαιδευτικοί των Διεθύνσεων εκπαίδευσης της Φλώρινας αναφέρονται στις σελίδες 138 και 139

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε