Σχετικά με τις αιτήσεις επανεξέτασης απόσπασης Καμία αίτηση επανεξέτασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ να μην αποσταλεί στο ΥΠΟΠΑΙΘ

Ηλεκτρονική μήνυμα του ΥΠΟΠΑΙΘ προς τις Διεθύνσεις Εκπαίδευσης (9-9-2015)

Με mail που απέστειλε το Τμήμα Γ της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπενθυμίζονται τα παρακάτω :

Βάσει της υπ’ αριθμ. 102024/Ε2/26-06-2015 εγκυκλίου αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ στην οποία αναφέρεται ότι:

«…Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν σε οποιαδήποτε Δ/νση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας αντίστοιχα ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, καθώς και αιτήσεις επανεξέτασης.
Για τις ενστάσεις και τις αιτήσεις αυτές ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποσπάσεων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου με την έναρξη του σχολικού έτους να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης οι ενστάσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στα αρμόδια τμήματα
των Διευθύνσεων Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠΟΠΑΙΘ με ΦΑΞ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (αφού ψηφιοποιηθούν σε μορφή pdf).
Αντίθετα οι αιτήσεις επανεξέτασης θα παραμείνουν στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης και θα δοθούν οδηγίες για τον τρόπο καταχώρισής τους στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης.
Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται απευθείας
στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠΟΠΑΙΘ δε θα λαμβάνονται υπόψη. …»

παρακαλούμε για την αποστολή στο Τμήμα μας μόνο:
α) των ενστάσεων επί των αποσπάσεων που αφορούν λάθη ή παραλείψεις κατά τη διαδικασία και
β) των ανακλήσεων αποσπάσεων

Καμία αίτηση επανεξέτασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ να μην αποσταλεί.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε