Αξιολόγηση του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού»

Έγγραφο 6907/9-9-2015 (ΑΔΑ:7ΗΔΣ465ΦΘ3-597) του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού – ΑΠ1, ΑΠ2 & ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, προβλέπεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η πραγματοποίηση σχετικής έρευνας πεδίου σε όλη τη χώρα μέσω διανομής ερωτηματολογίων και διενέργειας συνεντεύξεων από την εταιρεία «Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η οποία αναδείχθηκε Ανάδοχος μετά από διαγωνιστική διαδικασία για την αποτίμηση της υλοποίησης των Πράξεων.
Επισημαίνεται ότι η αποτίμηση της υλοποίησης των Πράξεων αποτελεί υποχρέωση των δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
Οι Ομάδες-Στόχοι οι οποίες θα λάβουν μέρος στη διεξαγωγή της έρευνας είναι οι ακόλουθες:
1) Σύνολο Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
2) Εκπρόσωποι συλλόγων γονέων & κηδεμόνων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
3) Σύνολο εκπαιδευτικών-μέλη Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ)
4) Σχολικοί Σύμβουλοι-μέλη Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ)
5) Μέλη Επιτροπών Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (ΕΣΥΔΠ)
6) Μέλη της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΚΕΕ)
7) Μέλη Ομάδας Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ)
8) Εκπρόσωποι ΙΤΥΕ “Διόφαντος”
9) Γενικός Διευθυντής Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
10) Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων που εμπλέκονται στην πράξη
11) Μέλος ομάδας έργου του Αναδόχου του Υποέργου 3
Τα ερωτηματολόγια, θα διανεμηθούν και θα συλλεχθούν ηλεκτρονικά (on line), ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την ανάδοχο εταιρεία «Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Τα ερωτηματολόγια δύναται να είναι επώνυμα ή ανώνυμα. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με ορισμένες ομάδες στόχου από την ανάδοχο εταιρεία δια ζώσης ή/και τηλεφωνικά.
Η επιλογή των Σχολικών Μονάδων προβλέπεται να είναι τυχαία ανά γεωγραφική περιφέρεια και θα καλύπτει όλη την Ελλάδα.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]