Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 133888/Κ1/27-8-2015 (ΑΔΑ:7Ζ6Υ465ΦΘ3-0ΒΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2015-2016 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω (202) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]