Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Καλλιτεχνικών Σχολείων Ισχύει από το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 132127/Δ2/24-8-2015 (ΦΕΚ 1840/Β/26-8-2015, ΑΔΑ:Ψ75Ρ465ΦΘ3-ΚΩΤ) του Υπουργείου Παιδείας

I. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ως εξής:

ΙΙ. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου ως εξής:

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016 για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ των Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο το θέμα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]