Υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για το 2015-2016 Αιτήσεις από 24-08-2015 έως 04-09-2015

Έγγραφο 4154/19-8-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν για το διδακτικό έτος 2015-2016, σε άλλο σχολείο από αυτό στο οποίο είναι τοποθετημένοι,  να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, από 24-08-2015 έως 04-09-2015.

Οι αιτήσεις απόσπασης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω fax στο 2385054526, είτε με e-mail στο pysde at dide.flo.sch.gr.

Δικαιολογητικά – Αποδεικτικά στοιχεία κριτηρίων απόσπασης
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή των
λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται οι εκπαιδευτικοί, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη
συνέχεια.
Παρακαλούμε οι αιτήσεις να είναι πλήρεις όσον αφορά στα κατατιθέμενα δικαιολογητικά.
Ελλείψει δικαιολογητικών καμία σχετική ειδοποίηση δε θα γίνει και τα αντίστοιχα μόρια δεν θα προσμετρηθούν.

Διαβάστε το έγγραφο

Το έντυπο της αίτησης

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε