Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015

Απόφαση 127380/Ε2/7-8-2015 (ΑΔΑ:7Ξ1Ν465ΦΘ3-99Δ) του Υπουργείου Παιδείας

Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35Α΄), ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]