Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών Η θητεία απόσπασης είναι 9ετής

Απόφαση Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 (ΦΕΚ 1742/Β/19-5-2017, ΑΔΑ: Ω8ΕΛ4653ΠΣ-ΛΧ0) του Υπουργείου Παιδείας Στη διαδικασία επιλογής μετέχουν μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Έχουν άριστη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ή μιας από τις γλώσσες εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική). β) Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι … Read more…

Τα κενά στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για αποσπάσεις κατά το 2017-2018

Στον ιστότοπο inventory.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τις κενές θέσεις που υπάρχουν ανά Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο και διατίθενται προς κάλυψη μέσω απόσπασης, για το διδακτικό έτος 2017-2018. Υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης των αποτελεσμάτων ανά τύπο ή ονομασία σχολείου κλπ, πατώντας στον τίτλο της αντίστοιχης στήλης. Επίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί … Read more…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για το 2017-2018 Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά από τους αιτούντες

1.Εγκύκλιος 75306/E2/8-5-2017 (ΑΔΑ: 900Ω4653ΠΣ-ΧΡΕ) του Υπουργείου Παιδείας για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2017-2018, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και … Read more…

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής μπορούν να αποσπώνται ή να συμπληρώνουν ωράριο στα Δημόσια Κολυμβητήρια Με απόφαση του υπουργού Παιδείας

Παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017) «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η μερική διάθεση για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια και στα Γυμναστήρια αρμοδιότητας του … Read more…

Συμπληρωματικές Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Κ1/17803/3-2-2017 (ΑΔΑ:7ΣΧΕ4653ΠΣ-ΒΟΗ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017, και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής: Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί. Διαβάστε την απόφαση

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2016-2017

Απόφαση 218611/Ε2/21-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Α. Διακόπτουμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με την αριθμ. πρωτ. 130462/Ε2/5-8-2016 Υ.Α., ως ακολούθως: Β. Αποσπούμε για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως: Διαβάστε την απόφαση

Aποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Κ1/191667/10-11-2016 (ΑΔΑ:648Κ4653ΠΣ-ΛΩ8) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2016-2017, και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής: Διαβάστε την απόφαση

Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Απόφαση 173922/Ε2/18-10-2016 του ΥπΠΕΘ με θέμα : «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017» Διακόπτουμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με τιςυπ΄αριθμ. πρωτ. 130462/Ε2/5-8-2016 και 139466/Ε2/31-08-2016 Υ.Α., ως ακολούθως: Η ΥΑ 173922/Ε2/18-10-2016 Απόφαση 173925/Ε2/18-10-2016 του ΥπΠΕΘ με θέμα : «Αποσπάσεις … Read more…

Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Μέχρι τις 31-8-2018

Απόφαση Κ1/167690/10-10-2016 (ΑΔΑ:78Ε94653ΠΣ-ΜΟ4) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 31η /8/2018. Διαβάστε την απόφαση

Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ Δυτικής Μακεδονίας Μέχρι τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

Απόφαση 6758/6-10-2016 (ΑΔΑ:ΨΗΨΣ4653ΠΣ-Ξ3Ρ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στα Δημόσια ΙΕΚ Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους και μέχρι τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2016- 2017, ως εξής: Διαβάστε την απόφαση