Οδηγίες και έντυπα εκδρομών

Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) που αφορά στο πλαίσιο πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών και μετακινήσεων.

Επισήμανση για τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων: Παρακαλούμε πριν αναρτήσετε οποιαδήποτε πρόσκληση ενημερωθείτε για το πλαίσιο της μετακίνησης που προγραμματίζετε από την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση καθώς και τις διευκρινιστικές που παρουσιάζονται πιο κάτω.


Επισήμανση Ι: Σύμφωνα με το Άρθρο 12 της Υ.Α. εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών, ο Διευθυντής του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή. (επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης πρόσκλησης στον παρόντα δικτυακό τόπο)

Επισήμανση ΙΙ: Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Υ.Α. για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές – μετακινήσεις, με διανυκτέρευση, ο Διευθυντής του σχολείου προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδήλωση ενδιαφέροντος. (επομένως μόνον για τις εκδρομές – μετακινήσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση στο πρόγραμά τους απαιτείται η ανάρτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία στον παρόντα δικτυακό τόπο)

Επισήμανση ΙΙI: Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Υ.Α. η καταληκτική ημερομηνία της κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Επισήμανση ΙV: Δεν παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των οδοιπορικών των συνοδών σχολικών εκδρομών (Έγγραφο 61170/Β1/12-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας).

Συμπληρωματικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι:

  1. Διευκρινιστική εγκύκλιος (210317/Η1/30-11-2017) που αφορά σε μετακινήσεις για εκπαιδευτικές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, προγράμματα διεθνών οργανισμών καθώς και διευκρίνηση του όρου σχολείο ομογένειας. 
  2. Διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με τις αδελφοποιήσεις (15589/Η1/30.01.2018).

Συνοπτικός επικαιροποιημένος πίνακας εκδρομών (τελευταία ενημέρωση 21-10-2019)


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Υπόδειγμα Προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μετακινήσεις

Υπόδειγμα Σύμβασης Οργανωμένου Ταξιδιού (Ιδιωτικό Συμφωνητικό) 

Έντυπο 1 : Ενημέρωση για περίπατο με μεταφορικό μέσο (Άρθρο 1 και τελευταίο εδάφιο του άρθ. 16)

Έντυπο 2α : Αίτημα έγκρισης ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής (Παρ. 2 του άρθ. 2)

Έντυπο 2β : Αίτημα έγκρισης πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής (Παρ. 3 του άρθ. 2)

Έντυπο 3α : Αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Παρ. 1 του άρθ. 3)

Έντυπο 3β : Αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος (Παρ. 2 του άρθ. 3)

Έντυπο 4 : Ενημέρωση για διδακτική επίσκεψη (Άρθ. 4 και τελευταίο εδάφιο του άρθ. 16)

(Υπόδειγμα_ Δ/ντή Σχολικής Μονάδας για πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης)

Έντυπο 5 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης στο εξωτερικό για εκπαιδευτικές αναταλλαγές, αδελφοποιήσεις κλπ (Άρθρο 5)

Έντυπο 6 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ή Δραστηριότητας (Άρθρο 6)

Έντυπο 7 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης για Αθλητικές Δραστηριότητες (Άρθρο 7)

Έντυπο 8 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης στη Βουλή των Ελλήνων (Άρθρο 8)

Έντυπο 9 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις (Άρθρο 9)


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ

1. Πρακτικό Ημερήσιας Εκπαιδευτικής Εκδρομής άρθρο 2 παρ. 2

2. Πρακτικό Πολυήμερης Γ Λυκείου άρθρο 2 παρ. 3

3α. Πρακτικό Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων άρθρο 3 παρ. 1

3β. Πρακτικό Αναλυτικού Προγράμματος – άρθρο 3 παρ. 2

4. Πρακτικό Διδακτικής Επίσκεψης – άρθρο 4

5. Πρακτικό για Εξωτερικό – άρθρο 5

6. Πρακτικό Ευρωπαϊκών Προγρ. Εσωτερικό & Εξωτερικό – άρθρο 6

7α. Πρακτικό Αθλητικών Δραστ. Εκτός Ορίων ΔΔΕ Φλώρινας – άρθρο 7

7β. Πρακτικό Αθλητικών Δραστ. ΕΝΤΟΣ Ορίων ΔΔΕ Φλώρινας – άρθρο 7

8. Πρακτικό Βουλή των Ελλήνων – άρθρο 8

9. Πρακτικό Διαγωνισμών, Μαθητικών Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων κλπ – άρθρο 9


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ