Υποδείγματα εντύπων

Επισήμανση Ι: Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 456/13-02-2020) Εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και τον/τη Διευθυντή/ντρια (επομένως δεν αναρτάται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα δικτυακό τόπο).

Επισήμανση ΙΙ: Σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 456/13-02-2020) Για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές – μετακινήσεις, με διανυκτέρευση ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται: α) προορισμός/οί, β) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών, γ) μεταφορικό/ά μέσο/α και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές, δ) «κατηγορία» καταλύματος, ε) λοιπές υπηρεσίες (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κ.λπ.), στ) υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή Ταξιδίων/Ταξιδιωτικού-Τουριστικού Γραφείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (επομένως μόνον για τις εκδρομές – μετακινήσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση στο πρόγραμμά τους απαιτείται η ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία στον παρόντα δικτυακό τόπο).

Επισήμανση ΙΙI: Επίσης σύμφωνα με το ίδιο  Άρθρο 14, η καταληκτική ημερομηνία της κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Επισήμανση ΙV: Δεν παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των οδοιπορικών των συνοδών σχολικών εκδρομών (Έγγραφο 61170/Β1/12-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας).


Συνοπτικός πληροφοριακός πίνακας με τις κατηγορίες εκδρομών 2021 (τελευταία ενημέρωση 20-10-2021)


Υποδείγματα εντύπων

Υπόδειγμα Προκήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για μετακινήσεις

Υπόδ. 1 – Ενημερωτικό έγγραφο προς την προϊστάμενη αρχή για εκδρομή – μετακίνηση στο εσωτερικό