ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Ορολογία (Γλωσσάριο) του Web Building

 

ADO (Active Data Object) - Μια τεχνολογία της Microsoft που παρέχει πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα.

ASP (Active Server Pages) - Μια τεχνολογία συγγραφής σεναρίων (scripting) της Microsoft που επιτρέπει την εισαγωγή σεναρίων που εκτελούνται στον διακομιστή (server executable scripts) στις HTML σελίδες.

CGI (Common Gateway Interface) - Ένα σύνολο κανόνων που περιγράφουν πώς ένα πρόγραμμα CGI επικοινωνεί μ’ έναν Web Server.

CGI Bin - Ο φάκελος (ή κατάλογος) σ’ έναν Web Server που αποθηκεύει προγράμματα CGI.

CGI Program - Ένα μικρό πρόγραμμα που χειρίζεται την είσοδο και την έξοδο από έναν Web Server. Συχνά τα προγράμματα CGI χρησιμοποιούνται για να χειριστούν καταχωρήσεις σε φόρμες (forms input) ή ερωτήσεις σε βάσεις δεδομένων (database queries).

Domain Name - Το όνομα που ξεχωρίζει (αναγνωρίζει) ένα Web Site, όπως για παράδειγμα schools.line.gr.

Firewall - Ένα πρόγραμμα που ενεργεί σαν ένα φίλτρο ασφαλείας και που μπορεί να περιορίσει κάποια είδη επικοινωνίας δικτύου. Συνήθως χρησιμοποιείται ανάμεσα σ’ ένα τοπικό δίκτυο (LAN) και το Internet.

FTP (File Transfer Protocol) - Μια από τις πιο κοινές μεθόδους για την αποστολή αρχείων ανάμεσα σε δύο υπολογιστές.

GIF (Graphics Interchange Format) - Μια συμπιεσμένη μορφή αποθήκευσης εικόνων που έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία CompuServe και αποτελεί μία από τις δύο δημοφιλείς μορφές αποθήκευσης εικόνων στο Internet.

HTML (Hypertext Markup Language) - Η γλώσσα του Web. Χρησιμοποιείται για να προσθέσουμε στοιχεία (elements) και χαρακτηριστικά (attributes) σε αρχεία κειμένου (text files) καθώς και για να ορίσουμε το περιεχόμενο (content), τη διάταξη (layout) και την μορφοποίηση (formatting).

HTTP (Hyper Text Transport Protocol) - Το στάνταρτ σύνολο κανόνων για την αποστολή αρχείων κειμένου στο Internet. Χρειάζεται ένα HTTP client πρόγραμμα στη μια άκρη και ένα HTTP server πρόγραμμα στην άλλη άκρη.

HTTP Client - Ένα πρόγραμμα υπολογιστή που αιτεί (requests) μια εξυπηρέτηση (service) από έναν Web Server.

HTTP Server - Ένα πρόγραμμα υπολογιστή που παρέχει υπηρεσίες από έναν Web Server.

IP Number (Internet Protocol Number) - Ένας μοναδικός αριθμός που αναγνωρίζει τον κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Internet, όπως για παράδειγμα 197.123.456.789.

ISP (Internet Service Provider) - Κάποιος που παρέχει πρόσβαση στο Internet σε τρίτους, συνήθως με πληρωμή. Όπως ένας Web Host.

JPEG (Joint Photographic Group) - Ο οργανισμός που προωθεί τις γραφικές μορφές εικόνων JPG και JPEG για την αποθήκευση συμπιεσμένων εικόνων.

JPEG and JPG - Μορφές γραφικών για την αποθήκευση συμπιεσμένων εικόνων.

LAN (Local Area Network) - Υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι σ’ ένα μικρό τοπικό δίκτυο, όπως μέσα στο ίδιο κτίριο, και που συνήθως συνδέονται με τοπικά καλώδια.

SQL (Structured Query Language) - Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων.

VRML (Virtual Reality Modeling Language) - Μια γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει τρισδιάστατα εφέ (3D effects) στα έγγραφα της HTML.

W3C (World Wide Web Consortium) - Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των στάνταρτς του WWW.

WAN (Wide Area Network) - Υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι σ’ ένα δίκτυο ευρείας περιοχής, μεγαλύτερο από ένα LAN, και που συνδέονται συνήθως μέσω τηλεφωνικών γραμμών.

Web Host - Κάποιος που παρέχει χώρο για την ανάπτυξη δικτυακών τόπων (Web Site space) σε εταιρείες ή ιδιώτες.

Web Page - Ένα έγγραφο, που είναι συνήθως ένα αρχείο της HTML, και που είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να διανεμηθεί (κυκλοφορήσει) στο Web. Στα ελλληνικά αποδίδεται ως ιστοσελίδα.

Web Server - Ένας κεντρικός υπολογιστής που παρέχει υπηρεσίες Web σ’ άλλους υπολογιστές.

Web Site - Μια συλλογή από ιστοσελίδες (Web Pages) που ανήκουν σε μια εταιρεία ή έναν ιδιώτη. Στα ελληνικά αποδίδεται ως δικτυακός τόπος ή ως ιστότοπος ή και ως ιστοχώρος.

WWW Server - Το ίδιο μ’ έναν Web Server.

URL (Uniform Resource Locator) - Ο καθορισμένος τρόπος για να έχουμε πρόσβαση (ή να αναγνωρίσουμε) έναν πόρο (resource) στο Internet, όπως για παράδειγμα http://www.eone.gr/.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή