ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Παραδείγματα με την VBScript

        

1. Τοποθέτηση VBScript Κώδικα σε HTML Έγγραφο

 <html>

<head>

</head>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write("Γεια σας από τη Φλώρινα!")

</script>

<p> Για να ξεκινήσουμε την VBScript μέσα σ’ ένα HTML έγγραφο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το tag

(ετικέτα) <script language="VBScript"> για να επισημάνουμε την αρχή του κώδικα της VBScript, ή και το

ισοδύναμο <script type="text/vbscript">, και το tag (ετικέτα) </script> για να επισημάνουμε το τέλος του κώδικα της

VBScript. Ανάμεσα στα δύο αυτά tags θα πρέπει να γράψουμε τον κώδικα της VBScript. </p>

</body>

</html>

 

2. Η Εντολή Document.Write()

<html>

<head>

</head>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write("Γεια σας από τη Φλώρινα!")

</script>

<p> Με την εντολή (συνάρτηση) write() του αντικειμένου document της VBScript μπορούμε να εμφανίσουμε

μηνύματα (κείμενα), τα οποία ενσωματώνονται με το υπόλοιπο κείμενο της ιστοσελίδας και φαίνονται σαν ενιαία. </p>

</body>

</html>

 

3. Μορφοποίηση Κειμένου με HTML Tags

<html>

<head>

</head>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write("<h1>Florina per sempre!</h1>")

document.write("<h2>Florina per sempre!</h2>")

</script>

<p> Μέσα στην εντολή write μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και tags της HTML, για να επιτύχουμε την μορφοποίηση που θέλουμε.

</p>

</body>

</html>

 

4. Τοποθέτηση Script στο Τμήμα Head

<html>

<head>

<script type="text/vbscript">

alert("Hello from Florina")

</script>

</head>

<body>

<p> Χρησιμοποιούμε συχνά το τμήμα head για να δηλώσουμε συναρτήσεις (functions) και αυτό για να είμαστε σίγουροι ότι το

script φορτώνεται πριν κληθεί η συνάρτηση. </p>

<p> Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή (μέθοδο) alert() του αντικειμένου Window για να εμφανίσουμε ένα σύντομο

ενημερωτικό ή προειδοποιητικό μήνυμα προς τον χρήστη. Το μήνυμα εμφανίζεται μέσα σ’ ένα παράθυρο μηνύματος, που

αποκαλείται message box ή alert box, και τοποθετείται στο κέντρο της οθόνης. Περιέχει ένα μόνο πλήκτρο εντολής, το ΟΚ,

που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε κλικ πάνω του για να το κλείσουμε και να συνεχίσουμε (modal πλαίσιο διαλόγου). Δεν

αναγράψαμε την δεσμευμένη λέξη Window πριν από την εντολή alert() καθώς αυτό θεωρείται το προκαθορισμένο (default)

αντικείμενο της VBScript. </p>

</body>

</html>

 

5. Τοποθέτηση Script στο Τμήμα Body

<html>

<head>

</head>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write("Τα scripts στο τμήμα body εκτελούνται όταν φορτώνεται η σελίδα")

</script>

</body>

</html>

 

6. Δημιουργία Μεταβλητής

<html>

<head>

</head>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim name

name="Florina per sempre"

document.write(name)

</script>

            <p> Για να δηλώσουμε μια μεταβλητή στην VBScript χρησιμοποιούμε την εντολή dim και το όνομα της μεταβλητής και μετά μπορούμε

να χρησιμοποιήσουμε το όνομα της μεταβλητής για να της αποδώσουμε τιμή ή και για να εμφανίσουμε το περιεχόμενο

(τιμή) της. </p>

</body>

</html>

 

7. Εμφάνιση της Τιμής μιας Μεταβλητής

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim name

name="Florina"

document.write("Halllo from : " & name)

</script>

<p> Μπορούμε να εμφανίσουμε την τιμή μιας μεταβλητής της VBScript μόνη της ή σε συνδυασμό μ’ ένα άλλο σταθερό κείμενο,

κάνοντας χρήση του συμβόλου & για να ενώσουμε τις συμβολοσειρές. </p>

</body>

</html>

 

8. Δημιουργία Πίνακα (Array)

 <html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim nomos(6)

nomos(0)="Θεσσαλονίκης"

nomos(1)="Πιερίας"

nomos(2)="Ημαθίας"

nomos(3)="Κιλκίς"

nomos(4)="Σερρών"

nomos(5)="Πέλλας"

nomos(6)="Χαλκιδικής"

document.write("Οι 7 Νομοί της Κεντρικής Μακεδονίας είναι : ")

document.write("<br />")

for i=0 to 6

document.write(nomos(i) & "<br />")

next

</script>

<p> Με την εντολή dim μπορούμε να δηλώσουμε πίνακες στην VBScript, όπου ο δείκτης προσδιορίζει τη μέγιστη θέση του

πίνακα και η αρίθμηση του πίνακα ξεκινάει από τη θέση 0. </p>

</body>

</html>

 

9. Η Διαδικασία (Procedure) Sub

 <html>

<head>

<script type="text/vbscript">

sub mySub()

msgbox("Κλήθηκε από μια διαδικασία (procedure) sub")

end sub

</script>

</head>

<body>

<script type="text/vbscript">

call mySub()

</script>

<p>Μια διαδικασία (procedure) τύπου sub δηλώνεται με τις εντολές sub και end sub και δεν επιστρέφει κάποιο αποτέλεσμα. </p>

</body>

</html>

 

10. Η Διαδικασία (Procedure) Function

<html>

<head>

<script type="text/vbscript">

function myFunction()

myFunction = "Μπλε"

end function

</script>

</head>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write("Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το " & myFunction())

</script>

<p>Μια διαδικασία (procedure) τύπου function δηλώνεται με τις εντολές function και end function και μπορεί να επιστρέψει ένα

αποτέλεσμα. </p>

</body>

</html>

 

11. Η Εντολή If … Then … Else

<html>

<head>

<script type="text/vbscript">

function greeting()

i=hour(time)

if i < 10 then

document.write("Καλημέρα!")

else

document.write("Να έχετε μια καλή μέρα!")

end if

end function

</script>

</head>

<body onload="greeting()">

<p> Το συμβάν (event) onload λαμβάνει χώρα μόλις φορτωθεί μια ιστοσελίδα και εδώ καλεί τη συνάρτηση (function) greeting(), η

οποία περιέχει μια εντολή if για να ελέγξει την τιμή της μεταβλητής i,  η οποία στην ουσία περιέχει την τιμή της

τρέχουσας ώρας του υπολογιστή, και να εμφανίσει ένα ανάλογο μήνυμα. </p>

</body>

</html>

 

12. Η Εντολή If … Then … Elseif

<html>

<head>

<script type="text/vbscript">

function greeting()

i=hour(time)

if i = 10 then

document.write("Μόλις ξύπνησα…!")

elseif i = 11 then

document.write("Πεινάω!")

elseif i = 12 then

document.write("Ώρα για φαγητό!")

elseif i = 16 then

document.write("Ώρα να πάμε σπίτι!")

else

document.write("Κάτι άλλο!")

end if

end function

</script>

</head>

<body onload="greeting()">

</body>

</html>

 

13. Η Εντολή Select … Case

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

d=weekday(date)

select case d

case 1

document.write("Κυριακή για ξεκούραση!")

case 2

document.write("Δευτέρα ξανά!")

case 3

document.write("Ακόμα Τρίτη!")

case 4

document.write("Τετάρτη!")

 case 5

document.write("Πέμπτη…")

case 6

document.write("Επιτέλους Παρασκευή!")

case else

document.write("Σούπερ Σάββατο!")

end select

</script>

<p> Η εντολή select case είναι ισοδύναμη με την εντολή ifthenelseif και εδώ λαμβάνουμε ένα διαφορετικό μήνυμα ανάλογα με

το ποια ημέρα της εβδομάδας είναι. </p>

<p> Με τη συνάρτηση weekday(date) απομονώνουμε τον αριθμό της ημέρας της εβδομάδας, όπου Κυριακή=1, Δευτέρα=2 κοκ. </p>

</body>

</html>

 

14. Δημιουργία Τυχαίου Link

 <html>

<body>

<script type="text/vbscript">

randomize()

r=rnd()

if r>0.5 then

document.write("<a href='http://dide.flo.sch.gr'> Δ/νση Β’/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας </a>")

else

document.write("<a href='http://dide.koz.sch.gr'> Δ/νση Β’/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης </a>")

end if

</script>

<p> Με τον συνδυασμό των συναρτήσεων randomize() και rnd() μπορούμε να παράγουμε έναν τυχαίο αριθμό στο διάστημα 0

έως 1. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο σύνδεσμος (link) που θα εμφανίζεται θα είναι ή η Δ/νση Β’/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας

ή η Δ/νση Β’/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, με 50% πιθανότητα για την καθεμία. </p>

</body>

</html>

 

15. Ο Βρόχος For … Next

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

for i = 0 to 5

document.write("Ο αριθμός είναι : " & i & "<br />")

next

</script>

</body>

</html>

 

16. Βρόχος με τις Επικεφαλίδες (Headers) της HTML

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

for i=1 to 6

document.write("<h" & i & ">Επικεφαλίδα (header) " & i & "</h" & i & ">")

next

</script>

</body>

</html>

 

17. Ο Βρόχος For … Each

 <html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim names(3)

names(0) = "Γρεβενά"

names(1) = "Καστοριά"

names(2) = "Κοζάνη"

names(3) = "Φλώρινα"

for each x in names

document.write(x & "<br />")

next

</script>

</body>

</html>

 

18. Ο Βρόχος Do ... While

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

i=0

do while i < 10

document.write(i & "<br />")

i=i+1

loop

</script>

</body>

</html>

 

19. Εμφάνιση Ημερομηνίας και Ώρας

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write("Η σημερινή ημερομηνία είναι : " & date())

document.write("<br />")

document.write("Η ώρα είναι : " & time())

</script>

<p> Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση date() για να εμφανίσουμε την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος του

υπολογιστή και τη συνάρτηση time() για να εμφανίσουμε την τρέχουσα ώρα του συστήματος του υπολογιστή. </p>

</body>

</html>

 

20. Εμφάνιση των Ημερών

<html>

<body>

<p>Η συνάρτηση <b>WeekdayName</b> της VBScript μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρίσκουμε τις ημέρες της εβδομάδας

(weekday), με αρίθμηση από το 1 (Κυριακή) έως το 7 (Σάββατο): </p>

<script type="text/vbscript">

document.write("<p>")

document.write(WeekDayName(1))

document.write("<br />")

document.write(WeekDayName(2))

document.write("</p><p>")

 

document.write("Το σύντομο όνομα μιας ημέρας (weekday) : ")

document.write("<br />")

document.write(WeekDayName(1, true))

document.write("<br />")

document.write(WeekDayName(2, true))

document.write("</p><p>")

 

document.write("Η τρέχουσα (σημερινή) ημέρα (weekday) : ")

document.write("<br />")

document.write(WeekdayName(weekday(date)))

document.write("<br />")

document.write(WeekdayName(weekday(date), true))

document.write("</p>")

</script>

</body>

</html>

 

21. Εμφάνιση των Μηνών

<html>

<body>

<p>Η συνάρτηση <b> MonthName </b> της VBScript μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρίσκουμε τους μήνες, με αρίθμηση από

το 1 (Ιανουάριος) έως το 12 (Δεκέμβριος)  : </p>

<script type="text/vbscript">

document.write("<p>")

document.write(MonthName(1))

document.write("<br />")

document.write(MonthName(2))

document.write("</p><p>")

 

document.write("Το σύντομο όνομα ενός μήνα : ")

document.write("<br />")

document.write(MonthName(1, true))

document.write("<br />")

document.write(MonthName(2, true))

document.write("</p><p>")

 

document.write("Εμφάνιση του τρέχοντα μήνα : ")

document.write("<br />")

document.write(MonthName(month(date)))

document.write("<br />")

document.write(MonthName(month(date), true))

document.write("</p>")

</script>

</body>

</html>

 

22. Εμφάνιση Τρέχοντα Μήνα και Ημερομηνίας

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write("Η σημερινή ημέρα είναι :  " & WeekdayName(weekday(date)))

document.write("<br />")

document.write("Ο τρέχον μήνας είναι : " & MonthName(month(date)))

</script>

</body>

</html>

 

23. Αντίστροφη Μέτρηση Μέχρι το Έτος 3000

<html>

<body>

<p> Αντίστροφη Μέτρηση Μέχρι το Έτος 3000 : </p>

<p>

<script type="text/vbscript">

millennium=cdate("1/1/3000 00:00:00")

document.write("Απομένουν " & DateDiff("m", Now(), millennium) & " μήνες μέχρι το έτος 3000!<br />")

document.write("Απομένουν " & DateDiff("d", Now(), millennium) & " ημέρες μέχρι το έτος 3000!<br />")

document.write("Απομένουν " & DateDiff("h", Now(), millennium) & " ώρες μέχρι το έτος 3000!<br />")

document.write("Απομένουν " & DateDiff("n", Now(), millennium) & " λεπτά μέχρι το έτος 3000!<br />")

document.write("Απομένουν " & DateDiff("s", Now(), millennium) & " δευτερόλεπτα μέχρι το έτος 3000!<br />")

</script>

</p>

<p> Με τη συνάρτηση DateDiff() μπορούμε να υπολογίσουμε τη διαφορά ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες. </p>

</body>

</html>

 

24. Προσθήκη Χρονικού Διαστήματος σε Ημερομηνία

 <html>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write("Η ημερομηνία 30 ημέρες από σήμερα : " & "<br />")

document.write(DateAdd("d", 30, date()))

</script>

<p> Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>DateAdd</b> για να υπολογίσει μια ημερομηνία 30 ημέρες από σήμερα. </p>

<p> Με τη συνάρτηση DateAdd() μπορούμε να προσθέσουμε ένα χρονικό διάστημα σε μια ημερομηνία. </p>

</body>

</html>

 

25. Μορφοποίηση Ημερομηνίας και Ώρας

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write(FormatDateTime(date(), vbgeneraldate))

document.write("<br />")

document.write(FormatDateTime(date(), vblongdate))

document.write("<br />")

document.write(FormatDateTime(date(), vbshortdate))

document.write("<br />")

document.write(FormatDateTime(now(), vblongtime))

document.write("<br />")

document.write(FormatDateTime(now(), vbshorttime))

</script>

<p> Με τη συνάρτηση FormatDateTime() μπορούμε να εμφανίσουμε μια ημερομηνία με διάφορες μορφές. </p>

</body>

</html>

 

26. Η Συνάρτηση UCase()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Γράψτε ένα όνομα με πεζά γράμματα : ")

                        document.write("Το όνομα που γράψετε με κεφαλαία : " & UCase(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση UCase μετατρέπει όλα τα γράμματα ενός string σε κεφαλαία (uppercase). </p>

</body>

</html>

 

27. Η Συνάρτηση LCase()

 <html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Γράψτε ένα όνομα με κεφαλαία γράμματα : ")

                        document.write("Το όνομα που γράψετε με πεζά γράμματα : " & LCase(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση LCase μετατρέπει όλα τα γράμματα ενός string σε πεζά (lowercase). </p>

</body>

</html>

 

28. Η Συνάρτηση Trim()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Γράψτε ένα όνομα με κενά στην αρχή και στο τέλος : ")

document.write("Το όνομα χωρίς τα κενά : " & Trim(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Trim αφαιρεί τα κενά και από τις δύο πλευρές (αριστερή και δεξιά) ενός string. </p>

</body>

</html>

 

29. Η Συνάρτηση RTrim()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Γράψτε ένα όνομα με κενά στο τέλος : ")

document.write("Το όνομα χωρίς τα τελικά κενά : " & RTrim(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση RTrim αφαιρεί τα κενά διαστήματα (spaces) που τυχόν υπάρχουν στη δεξιά πλευρά ενός string. </p>

</body>

</html>

 

30. Η Συνάρτηση LTrim()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Γράψτε ένα όνομα με κενά στην αρχή : ")

document.write("Το όνομα χωρίς τα αρχικά κενά : " & LTrim(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση LTrim αφαιρεί τα κενά διαστήματα (spaces) που τυχόν υπάρχουν στην αριστερή πλευρά ενός string. </p>

</body>

</html>

 

31. Η Συνάρτηση Round()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Γράψτε έναν αριθμό με πολλά δεκαδικά : ")

                        document.write("Στρογγυλοποιημένος σε 2 δεκαδικά : " & Round(d, 2))

</script>

<p> Η συνάρτηση Round στρογγυλοποιεί έναν αριθμό, με κανένα, ένα ή και περισσότερα δεκαδικά. </p>

</body>

</html>

 

32. Η Συνάρτηση Left()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Γράψτε ένα όνομα : ")

                        document.write("Τα 3 αριστερά γράμματα είναι : " & Left(d, 3))

</script>

<p> Η συνάρτηση Left επιστρέφει έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων από την αριστερή πλευρά ενός string. </p>

</body>

</html>

 

33. Η Συνάρτηση Right()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Γράψτε ένα όνομα : ")

                        document.write("Τα 3 δεξιά γράμματα είναι : " & Right(d, 3))

</script>

<p> Η συνάρτηση Right επιστρέφει έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων από τη δεξιά πλευρά ενός string. </p>

</body>

</html>

 

34. Η Συνάρτηση Mid()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Γράψτε ένα όνομα : ")

document.write("Το 2ο γράμμα είναι : " & Mid(d, 2, 1))

</script>

<p> Η συνάρτηση Mid επιστρέφει έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων από ένα string. </p>

</body>

</html>

 

35. Η Συνάρτηση CDate()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια ημερομηνία : ")

if IsDate(d) then

            document.write(CDate(d))

else

                                    document.write("Λάθος ημερομηνία")

end if

</script>

<p> Η συνάρτηση CDate μετατρέπει μια έγκυρη έκφραση ημερομηνίας και ώρας σε μια μεταβλητή (variant) του τύπου

Date. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση IsDate ώστε να είμαστε σίγουροι αν μια έκφραση ημερομηνίας μπορεί

να μετατραπεί σε ημερομηνία (date) ή ώρα (time). </p>

</body>

</html>

 

36. Η Συνάρτηση Date

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

   document.write("Η τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος είναι : ")

   document.write(Date)

</script>

<p> Η συνάρτηση Date επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος του υπολογιστή του χρήστη και η σύνταξή της είναι

απλά Date χωρίς παραμέτρους. </p>

</body>

</html>

 

37. Η Συνάρτηση DateAdd()

<html>

<body>

<p>Πρόσθεση ενός μήνα σε μια ημερομηνία</p>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια ημερομηνία : ")

document.write(DateAdd("m", 1, d))

</script>

<p> Η συνάρτηση DateAdd επιστρέφει μια ημερομηνία στην οποία έχoυμε προσθέσει ένα χρονικό διάστημα. </p>

</body>

</html>

 

38. Η Συνάρτηση DateDiff()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια μελλοντική ημερομηνία : ")

'Πόσες εβδομάδες απομένουν (με αρχή την Δευτέρα) ανάμεσα

‘στην τρέχουσα ημερομηνία και σε μια μελλοντική ημερομηνία

document.write(Date & "<br />")

document.write("Απομένουν : " & DateDiff("w", Date, d, vbMonday) & " εβδομάδες")

</script>

<p> Η συνάρτηση DateDiff επιστρέφει τον αριθμό των διαστημάτων ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες. </p>

</body>

</html>

 

39. Η Συνάρτηση DatePart()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια ημερομηνία : ")

document.write(Date & "<br />")

document.write("Η εβδομάδα του έτους είναι : ")

document.write("<br />")

document.write(DatePart("ww", d))

</script>

<p>    Η συνάρτηση DatePart επιστρέφει ένα τμήμα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας. </p>

</body>

</html>

 

40. Η Συνάρτηση Day()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια ημερομηνία : ")

document.write("Η ημερομηνία που δώσατε είναι : " & d)

document.write("<br />")

document.write("Η ημέρα της ημερομηνίας είναι : " & Day(d))

</script>

             <p> Η συνάρτηση Day επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει την ημέρα του μήνα μιας ημερομηνίας, με τιμές από 1 έως και 31.

</p>

</body>

</html>

 

41. Η Συνάρτηση Hour()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write("Η ώρα τώρα είναι : " & Hour(Time))

</script>

<p> Η συνάρτηση Hour επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει την ώρα της ημέρας, με τιμές από 0 έως και 23. </p>

</body>

</html>

 

42. Η Συνάρτηση IsDate()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια ημερομηνία : ")

if IsDate(d) then

            document.write("Σωστή ημερομηνία")

else

                        document.write("Λάθος ημερομηνία")

end if

</script>

<p> Η συνάρτηση IsDate επιστρέφει μια λογική τιμή που δείχνει αν μια έκφραση μπορεί να μετατραπεί σε ημερομηνία. Επιστρέφει

την τιμή True αν η έκφραση είναι ή μπορεί να μετατραπεί σε ημερομηνία^ διαφορετικά επιστρέφει την τιμή False. </p>

</body>

</html>

 

43. Η Συνάρτηση Minute()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write("Το λεπτό της ώρας είναι : " & Minute(Time))

</script>

<p> Η συνάρτηση Minute επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει τα λεπτά της ώρας, με τιμές από 0 έως και 59. </p>

</body>

</html>

 

44. Η Συνάρτηση Month()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια ημερομηνία : ")

document.write("Η ημερομηνία που δώσατε είναι : " & d)

document.write("<br />")

document.write("Ο μήνας της ημερομηνίας είναι :" & Month(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Month επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει τον μήνα του έτους μιας ημερομηνίας, με τιμές από 1 έως και 12.

</p>

</body>

</html>

 

45. Η Συνάρτηση Now

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

   document.write("Η ημερομηνία και η ώρα τώρα είναι : " & Now)

</script>

<p> Η συνάρτηση Now επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του συστήματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.

</p>

</body>

</html>

 

46. Η Συνάρτηση Second()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write("Τα δευτερόλεπτα της ώρας είναι : " & Second(Time))

</script>

<p>    Η συνάρτηση Second επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει τα δευτερόλεπτα της ώρας, με τιμές από 0 έως και 59. </p>

</body>

</html>

 

47. Η Συνάρτηση Time

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

 document.write("Η ώρα τώρα είναι : " & Time)

</script>

<p> Η συνάρτηση Time επιστρέφει την τρέχουσα ώρα του συστήματος του υπολογιστή του χρήστη. </p>

</body>

</html>

  

48. Η Συνάρτηση Timer

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

document.write("Από τις 12:00 πμ έχουν περάσει " & Timer)

document.write(" δευτερόλεπτα")

</script>

<p> Η συνάρτηση Timer επιστρέφει τον αριθμό των δευτερολέπτων που έχουν περάσει από την ώρα 12:00 πμ. </p>

</body>

</html>

 

49. Η Συνάρτηση Weekday()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια ημερομηνία : ")

document.write("Η ημέρα της εβδομάδας είναι : " & Weekday(d))

            </script>

<p> Η συνάρτηση Weekday επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει την ημέρα της εβδομάδας, με τιμές από 1 έως και 7. </p>

</body>

</html>

 

50. Η Συνάρτηση WeekdayName()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια ημερομηνία : ")

document.write("Ο αριθμός της ημέρας της εβδομάδας είναι : " & Weekday(d) & "<br />")

document.write("Το όνομα της ημέρας της εβδομάδας είναι : " & WeekdayName(Weekday(d)))

</script>

<p> Η συνάρτηση WeekdayName επιστρέφει το όνομα μιας συγκεκριμένης ημέρας της εβδομάδας. </p>

</body>

</html>

 

51. Η Συνάρτηση Year()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια ημερομηνία : ")

document.write("Η ημερομηνία που δώσατε είναι : " & d)

document.write("<br />")

document.write("Το έτος της ημερομηνίας είναι : " & Year(d))

            </script>

<p> Η συνάρτηση Year επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει το έτος μιας ημερομηνίας. </p>

</body>

</html>

 

52. Η Συνάρτηση Asc()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

                        dim d

d=InputBox("Δώστε έναν χαρακτήρα : ")

document.write("Ο Ascii κώδικας του " & d & " είναι : " & Asc(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Asc εμφανίζει τον αντίστοιχο αριθμό του ASCII κώδικα από το πρώτο γράμμα ενός string. </p>

</body>

</html>

 

53. Η Συνάρτηση Chr()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε έναν ακέραιο αριθμό από 0-255 : ")

document.write("Ο αριθμός " & d & " είναι ο Ascii κώδικας του χαρακτήρα : " & Chr(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Chr μετατρέπει έναν συγκεκριμένο κωδικό ASCII στον αντίστοιχο χαρακτήρα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας

ότι οι χαρακτήρες από το 0 έως το 31 είναι μη εκτυπώσιμοι, όπως ο Chr(10) που επιστρέφει τον χαρακτήρα προώθησης

γραμμής (linefeed character). </p>

</body>

</html>

 

54. Η Συνάρτηση Hex()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε έναν αριθμό : ")

document.write("Ο αντίστοιχος 16δικός αριθμός είναι ο : " & Hex(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Hex επιστρέφει ένα string που περιέχει την 16δική τιμή ενός αριθμού. </p>

</body>

</html>

 

55. Η Συνάρτηση Oct()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε έναν αριθμό : ")

document.write("Ο αντίστοιχος 8δικός αριθμός είναι ο : " & Oct(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Oct επιστρέφει ένα string που περιέχει την 8δική τιμή ενός αριθμού. </p>

</body>

</html>

 

56. Η Συνάρτηση Abs()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε έναν αριθμό : ")

document.write("Η απόλυτη τιμή του " & d & " είναι η : " & Abs(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Abs επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. </p>

</body>

</html>

 

57. Η Συνάρτηση Atn()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε έναν αριθμό : ")

document.write("Το τόξο εφαπτομένης του αριθμού " & d & " είναι σε ακτίνια (rads) : " & Atn(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Atn επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού. </p>

</body>

</html>

 

58. Η Συνάρτηση Cos()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια γωνία σε ακτίνια (rads) : ")

document.write("Το συνημίτονο της γωνίας " & d & " είναι : " & Cos(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Cos επιστρέφει το συνημίτονο ενός αριθμού (γωνίας). </p>

</body>

</html>

 

59. Η Συνάρτηση Exp()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε έναν αριθμό : ")

document.write("Ο αριθμός e υψωμένος στη δύναμη " & d & " είναι ίσος με : " & Exp(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Exp επιστρέφει τον αριθμό e υψωμένο σε μια δύναμη. </p>

</body>

</html>

 

60. Η Συνάρτηση Int()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε έναν δεκαδικό αριθμό : ")

document.write("Το ακέραιο μέρος του αριθμού " & d & " είναι ίσο με : " & Int(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Int επιστρέφει το ακέραιο μέρος ενός αριθμού. Στην ουσία επιστρέφει τον μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό που

είναι μικρότερος ή και ίσος από τον δοσμένο αριθμό. </p>

</body>

</html>

 

61. Η Συνάρτηση Fix()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε έναν δεκαδικό αριθμό : ")

document.write("Το ακέραιο μέρος του αριθμού " & d & " είναι ίσο με : " & Fix(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Fix επιστρέφει το ακέραιο μέρος ενός αριθμού. Στην ουσία αποκόπτει το ακέραιο μέρος του δοσμένου αριθμού.

</p>

</body>

</html>

 

62. Η Συνάρτηση Log()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε έναν θετικό αριθμό : ")

document.write("Ο φυσικός (νεπέριος) λογάριθμος του " & d & " είναι ίσος με : " & Log(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Log επιστρέφει τον φυσικό (νεπέριο) λογάριθμο ενός αριθμού, δηλ. τον λογάριθμο με βάση τον αριθμό e. </p>

</body>

</html>

 

63. Η Συνάρτηση Sgn()

<html>

<body>

        <script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε έναν αριθμό : ")

                        if Sgn(d) = 1 then

document.write("Ο αριθμός είναι θετικός")

elseif Sgn(d) = -1 then

document.write("Ο αριθμός είναι αρνητικός")

else

                        document.write("Ο αριθμός είναι ίσος με το μηδέν")

end if

</script>

<p> Η συνάρτηση Sgn επιστρέφει έναν ακέραιο που δείχνει το πρόσημο ενός αριθμού. </p>

</body>

</html>

 

64. Η Συνάρτηση Sin()

 <html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια γωνία σε ακτίνια (rads) : ")

document.write("Το ημίτονο της γωνίας " & d & " είναι : " & Sin(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Sin επιστρέφει το ημίτονο ενός αριθμού (γωνίας). </p>

</body>

</html>

 

65. Η Συνάρτηση Sqr()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε έναν θετικό αριθμό : ")

document.write("Η τετραγωνική ρίζα του αριθμού " & d & " είναι ίση με : " & Sqr(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Sqr επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού. </p>

</body>

</html>

 

66. Η Συνάρτηση Tan()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Δώστε μια γωνία σε ακτίνια (rads) : ")

document.write("Η εφαπτομένη της γωνίας " & d & " είναι : " & Tan(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Tan επιστρέφει την εφαπτομένη ενός αριθμού (γωνίας). </p>

</body>

</html>

 

67. Η Συνάρτηση Len()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Γράψτε ένα όνομα : ")

document.write("Το πλήθος των γραμμάτων είναι : " & Len(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση Len επιστρέφει τον αριθμό (πλήθος) των χαρακτήρων ενός string. </p>

</body>

</html>

 

68. Η Συνάρτηση StrReverse()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim d

d=InputBox("Γράψτε ένα όνομα : ")

                        document.write("Το όνομα γραμμένο ανάποδα : " & StrReverse(d))

</script>

<p> Η συνάρτηση StrReverse αντιστρέφει ένα string. </p>

</body>

</html>

 

69. Η Συνάρτηση InputBox()

<html>

<body>

<script type="text/vbscript">

dim fname

fname=InputBox("Δώστε το όνομά σας : ")

MsgBox("Το όνομά σας είναι : " & fname)

</script>

<p> Η συνάρτηση InputBox εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου (dialog box), όπου ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει κάτι. Αν κάνει

κλικ μετά στο πλήκτρο ΟΚ ή πατήσει το πλήκτρο enter από το πληκτρολόγιο, η συνάρτηση InputBox θα επιστρέψει το κείμενο

που καταχωρήθηκε. Αν, όμως, ο χρήστης κάνει κλικ στο πλήκτρο Cancel, η συνάρτηση θα επιστρέψει ένα κενό (empty)

string, δηλ. το "". </p>

</body>

</html>

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή