ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Γλώσσα Προγραμματισμού Php

 

Τι Είναι η Php

Η γλώσσα προγραμματισμού Php (Hypertext PreProcessor) έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι ο κώδικάς της πρώτα μεταγλωττίζεται στον server και μετά φορτώνεται σαν ένα κανονικό html έγγραφο, χωρίς ο χρήστης να είναι σε θέση να δει τον αρχικό κώδικα. Με την τεχνολογία της Php μπορούμε να δημιουργήσουμε δυναμικές ιστοσελίδες (dynamic web pages).

Ανταγωνιστικές της τεχνολογίας Php είναι η τεχνολογία ASP (Active Server Pages) της εταιρείας Microsoft καθώς και η τεχνολογία CFML (ColdFusion Markup Language). Θα δούμε ένα πολύ απλό αρχικό παράδειγμα.

Το Πρώτο Παράδειγμα σε Php

Γράφουμε τον παρακάτω κώδικα της Php σ' ένα αρχείο κειμένου με το Σημειωματάριο (Notepad) των Windows και τον αποθηκεύουμε με το όνομα Php01.php :

<?php

echo "<html><body>";

echo "Hello";

echo "</body></html>";

?>

Αποθηκεύουμε το παραπάνω αρχείο σ' έναν Web server και αν αυτός υποστηρίζει την τεχνολογία Php, θα δούμε το μήνυμα Hello στην οθόνη μας, ενώ αν επιχειρήσουμε να δούμε τον πηγαίο κώδικα (source code) θα υπάρχουν μόνο τα tags της HTML, χωρίς τις σημάνσεις της Php.

Οι ετικέτες (tags) <?php και ?> χρησιμοποιούνται για να δηλώσουμε ένα μπλοκ κώδικα Php. Για να είναι σε θέση ο web server να επεξεργαστεί τον κώδικα της Php, πρέπει να του πούμε πού αρχίζει και πού τελειώνει ένα μπλοκ κώδικα Php. Μπορούμε να τοποθετήσουμε κώδικα της HTML μέσα στον κώδικα της Php, ο οποίος θα εκτελεσθεί κανονικά.

Το παραπάνω παράδειγμα θα μπορούσε να είχε γραφεί και ως εξής :

<html><body>

<?php

echo "Hello";

?>

</body></html>

Η εντολή echo χρησιμοποιείται για να στείλουμε ένα κείμενο (string) στον φυλλομετρητή (browser). Όλες οι εντολές της Php πρέπει να τελειώνουν με τον χαρακτήρα ; και μια εντολή μπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερες από μία γραμμές. Όταν ο φυλλομετρητής ενός χρήστη ζητήσει μια σελίδα Php σαν την παραπάνω, ο server θα την επεξεργαστεί, θα μετατρέψει τον κώδικα Php σε καθαρή HTML μορφή και έτσι ο χρήστης δεν θα μπορέσει να δει τον αρχικό κώδικα Php.

Οι Μεταβλητές στην Php

Στην Php μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μεταβλητές (variables) για να αποθηκεύουμε και να ανακτούμε δεδομένα που χρησιμοποιούμε συχνά. Όλες οι μεταβλητές πρέπει να αρχίζουν με τον χαρακτήρα $ και ένα απλό παράδειγμα κώδικα Php που χρησιμοποιεί μεταβλητές και εμφανίζει το ίδιο αποτέλεσμα με το πρώτο παράδειγμα είναι το εξής :

<?php

$string="Hello";

echo "<html><body>";

echo "$string";

echo "</body></html>";

?>

Το όνομα μιας μεταβλητής μπορεί να αποτελείται από γράμματα και ψηφία, αλλά πρέπει να ξεκινά οπωσδήποτε με γράμμα. Μπορεί να περιέχει και τον ειδικό χαρακτήρα _ (underscore). Οι μεταβλητές της Php μπορούν να περιέχουν κείμενο ή και αριθμούς :

$string1="Florina";

$number1=2;

Η Εντολή if στην Php
Στο παρακάτω παράδειγμα, ο έλεγχος μεταβιβάζεται σε μία από τρεις εντολές ανάλογα με την τρέχουσα ώρα.

<?php

$date=date("H");

echo "<html><body>"

if ($date<12) echo "Καλημέρα";

else if ($date<18) echo "Καλό απόγευμα";

else echo "Καληνύχτα";

echo "</body></html>";

?>

Η συνάρτηση date("H") της Php επιστρέφει την ώρα του υπολογιστή σε 24ωρη μορφή και έτσι η μεταβλητή $date θα περιέχει ένα string με τιμές από 0 έως 23, το οποίο μπορούμε να χειριστούμε σαν έναν κανονικό αριθμό.

Η Εντολή for στην Php

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τη χρήση της εντολής for στην Php, όπου εκτυπώνεται ένα μήνυμα 10 φορές.

<?php

echo "<html><body>";

for ($i=0; $i<10; $i++){

    echo "$i Florina<br>\n";

}

echo "</html></body>";

?>

Η Μεταβλητή $HTTP_USER_AGENT της Php

Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα την Php για να εξακριβώσουμε ποιον φυλλομετρητή (browser) χρησιμοποιεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας. Για να γίνει αυτό θα ελέγξουμε το string user_agent που στέλνει ο φυλλομετρητής όταν κάνει την αίτησή του (request) για να φορτώσει τη σελίδα. Η πληροφορία για το ποιος φυλλομετρητής είναι αποθηκεύεται στην εξής μεταβλητή :

$HTTP_USER_AGENT

και για να εμφανίσουμε την τιμή της, μπορούμε να γράψουμε την εξής εντολή Php :

<?php echo $HTTP_USER_AGENT; ?>

Για να δούμε όλες τις μεταβλητές που δημιουργούνται αυτόματα από τον Web server, μπορούμε να γράψουμε την εξής εντολή :

<?php phpinfo(); ?>

Η Php περιέχει τη συνάρτηση strstr(), η οποία ψάχνει να βρει αν υπάρχει ένα string μέσα σ' ένα άλλο string. Θα την χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε αν το string "MSIE" υπάρχει μέσα στην τιμή της μεταβλητής $HTTP_USER_AGENT, δηλ. στην ουσία ψάχνουμε να βρούμε αν ο χρήστης χρησιμοποιεί τον Internet Explorer για να δει τη σελίδα μας.

Γράφουμε λοιπόν την εξής εντολή if της Php σε μια HTML σελίδα :

<?php

if (strstr($HTTP_USER_AGENT, "MSIE")) {

    ?>

    <center><b> Χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer </b></center>

    <?

    } else {

    ?>

     <center><b> Δεν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer </b></center>

    <?

    }

?>

Η Php και οι Φόρμες (Forms)

Ενα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά της Php είναι ο τρόπος που χειρίζεται τις φόρμες της HTML. Ολα τα στοιχεία μιας φόρμας δημιουργούν μια μεταβλητή με το ίδιο όνομα. Θα δούμε ένα απλό παράδειγμα που περιέχει μια φόρμα σαν την ακόλουθη :

<form action="action.php" method="post">

    Ονομα : <input type="text" name="name">

    Ηλικία : <input type="text" name="age">

    <input type="submit">

</form>

Οταν ο χρήστης καταχωρήσει κάποια στοιχεία σ' αυτή τη φόρμα και κάνει κλικ στο πλήκτρο Submit για να την υποβάλλει, θα κληθεί η σελίδα action.php, μέσα στην οποία θα μπορούμε να επεξεργαστούμε τις μεταβλητές για το όνομα και την ηλικία, ως εξής :

Γεια σου <?php echo $name; ?>.

Είσαι <?php echo $age; ?> ετών.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή