ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οδηγίες για τη Δημιουργία MsSQL Βάσης Δεδομένων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 

Εφόσον είμαστε χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (EDUnet), έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε μια βάση δεδομένων σε MsSQL (Microsoft SQL) που υπάρχει ήδη δημιουργημένη για εμάς αλλά αρχικά είναι κενή.

Η πρώτη μας δουλειά θα είναι να μάθουμε τους ειδικούς κωδικούς (username και password) για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την MsSQL βάση δεδομένων που ήδη υπάρχει για μας στο ΠΣΔ.

Πηγαίνουμε στη γνωστή ιστοσελίδα http://www.sch.gr/ και στα πλαίσια κειμένου Όνομα Χρήστη και Κωδικός γράφουμε τους γνωστούς κωδικούς που χρησιμοποιούμε για σύνδεση με το ΠΣΔ, για FTP, για e-mail κλπ.

Κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο mySch και μετά στον σύνδεσμο Ο Δικτυακός μου Τόπος. Επιλέγουμε το link Στοιχεία δικτυακού τόπου και Βάσης Δεδομένων και στην ενότητα Microsoft SQL Βάση δεδομένων βλέπουμε το Όνομα χρήστη, τον Κωδικό πρόσβασης MsSQL και το Όνομα της βάσης δεδομένων που μας έχει εκχωρηθεί στο ΠΣΔ.

Καταγράφουμε κάπου τους κωδικούς και μπορούμε να κάνουμε κλικ στο link Οδηγίες δημοσίευσης δυναμικών ιστοσελίδων για να πάρουμε μια λίστα με Συνηθισμένες Ερωτήσεις (FAQs) για το θέμα ή να κάνουμε κλικ στο link Διαχείριση Βάσης Δεδομένων για να ξεκινήσουμε τη διαχείριση της βάσης δεδομένων μας.

Μπορούμε να πάμε και απευθείας στην ιστοσελίδα http://www.<nomos>.sch.gr/phpmsadmin/, όπου στο <nomos> βάζουμε το πρόθεμα του νομού μας, π.χ. flo για τον Νομό Φλώρινας, koz για τον Νομό Κοζάνης κοκ, για να διαχειριστούμε τη βάση δεδομένων μας. Το όνομα του database server είναι το userdb-ms και είναι το ίδιο για όλους τους χρήστες του ΠΣΔ.

Θα μας ζητηθεί αμέσως ο κωδικός πρόσβασης δικτύου σ' ένα πλαίσιο διαλόγου, δηλ. το username και το password που έχουμε ειδικά για τη διαχείριση της MsSQL βάσης δεδομένων μας στο ΠΣΔ.

Έχουμε το δικαίωμα να έχουμε περισσότερες από μία βάσεις δεδομένων, που θα έχουν συγκεκριμένα ονόματα, και μπορούμε να δημιουργήσουμε δικούς μας πίνακες και να καταχωρήσουμε ό,τι στοιχεία (πεδία και τιμές) θέλουμε. Τα ονόματα των βάσεων δεδομένων θα είναι της μορφής db1dideflor, όπου το πρόθεμα db1 γίνεται db2 για τη δεύτερη βάση δεδομένων που θα δημιουργήσουμε και το dideflor είναι το user name που έχουμε στο ΠΣΔ.

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα με κώδικα ASP ή και PHP, δηλ. με επέκταση .asp ή .php αντίστοιχα, και να συνδυάσουμε κώδικα HTML, κώδικα ASP ή κώδικα PHP και σύνδεση με τη βάση δεδομένων MsSQL.

Τον κώδικα της ιστοσελίδας μπορούμε να τον γράψουμε και με το γνωστό Σημειωματάριο (Notepad) των Windows, αρκεί να μην ξεχάσουμε να χρησιμοποιήσουμε την επέκταση .asp ή .php κατά την αποθήκευση του αρχείου.

Ακολουθεί ο ASP κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της δυναμικής ιστοσελίδας http://dide.flo.sch.gr/Plinet/ASP/asp15.asp του Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φλώρινας για την καταχώρηση τιμών στα πεδία  fname και city του πίνακα Persons της βάσης δεδομένων db1dideflor. Ο κωδικός πρόσβασης στη βάση δεδομένων έχει αποκρυφθεί. Ολόκληρο τον κώδικα της δυναμικής ιστοσελίδας μπορείτε να τον κατεβάσετε σε zip μορφή από εδώ : http://dide.flo.sch.gr/Plinet/ASP/asp15.zip.

 

<%
    Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    conn.open "PROVIDER=SQLNCLI;DATA SOURCE=userdb-ms;UID=dideflor;PWD=*******;DATABASE=db1dideflor"
    Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
    fname = Request.Form("fname")
    city = Request.Form("city")
    SQL = "insert into Persons values (fname, city)"
    rs.open SQL, conn
    rs.close
    conn.close
    Set rs = Nothing
    Set conn = Nothing
    Response.Write("Ευχαριστούμε - Η καταχώρηση των στοιχείων έγινε")
%>

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή