ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Ορολογία (Γλωσσάριο) της Java

 

applet - Είναι ένα μικρό πρόγραμμα (εφαρμογή) που είναι σχεδιασμένο για να εκτελείται μέσα από μια άλλη εφαρμογή. Σε αντίθεση με μια εφαρμογή, τα applets δεν μπορούν να εκτελεσθούν απευθείας από το λειτουργικό σύστημα. Τα applets γράφονται στη γλώσσα προγραμματισμού Java, είναι συνήθως μικρά σε μέγεθος και προορίζονται για να ενσωματωθούν σε μια ιστοσελίδα με τη χρήση των tags <applet> ... </applet>. Ο αρχικός κώδικας είναι γραμμένος σ' ένα αρχείο με επέκταση .java, γίνεται μεταγλώττιση (compilation) και προκύπτει ένα αρχείο με το ίδιο όνομα με το αρχικό αλλά με επέκταση .class, το οποίο χρησιμοποιούμε στα tags <applet> της HTML Ο χρήστης δεν είναι σε θέση να δει τον πρωτογενή κώδικα ενός applet, αλλά μόνο να το εκτελέσει. Ένα applet μπορεί να δεχθεί και ορισμένες παραμέτρους, όπως τον κώδικα (.class) που θα πρέπει να εκτελέσει (code), το πλάτος (width) και το ύψος (height) του παραθύρου που θα δημιουργηθεί μέσα στην ιστοσελίδα για την εκτέλεση του applet κ.ά. Ακολουθούν παραδείγματα.

<body>

    <applet code=clicker.class width=600 height=400>

    </applet>

</body>

...

<body>

    <applet code="fprotate.class" codebase="_fpclass/" width="282" height="200">

      <param name="rotatoreffect" value="dissolve">

      <param name="time" value="3">

      <param name="url" value valuetype="ref">

      <param name="image1" value="small-florina1.jpg" valuetype="ref">

      <param name="image2" value="small-florina2.jpg" valuetype="ref">

      <param name="image3" value="small-florina3.jpg" valuetype="ref">

    </applet>

</body>

Application - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο εφαρμογή και είναι ένα πρόγραμμα ή ομάδα προγραμμάτων που είναι σχεδιασμένα για τους τελικούς χρήστες (end users).

AWT (Abstract Windows Toolkit) - Είναι το API της Java API το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να αναπτύξουν εφαρμογές σε Java με συστατικά GUI, όπως παράθυρα (windows), πλήκτρα (buttons) και γραμμές κύλισης (scroll bars).

Browser -  Είναι γνωστό και ως Web browser και αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο Φυλλομετρητής ή Πρόγραμμα Περιήγησης Ιστοσελίδων ή και Πρόγραμμα Ανάγνωσης Ιστοσελίδων. Είναι ένα πρόγραμμα (εφαρμογή) που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την εμφάνιση των ιστοσελίδων (Web pages). Οι πιο γνωστοί browsers είναι ο Microsoft Internet Explorer, ο Netscape Navigator, ο Opera και ο Mozilla FireFox.

Class - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο Τάξη ή Κλάση και είναι μια κατηγορία αντικειμένων (objects) ή και το ίδιο το αρχείο του applet. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μια τάξη με όνομα shape που να περιέχει αντικείμενα που να είναι κύκλοι, ορθογώνια και τρίγωνα.

Compilation - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο Μεταγλώττιση και είναι η μετατροπή ενός προγράμματος που είναι γραμμένο σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου (high-level programming language) από τον πηγαίο κώδικα (source code), που είναι κατανοητός από τον άνθρωπο, σε κώδικα γλώσσας μηχανής ή αντικείμενο κώδικα (object code), που είναι κατανοητός μόνο από τον υπολογιστή. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα, οι λεγόμενοι compilers (μεταγλωττιστές) για τη μετάφραση (μετατροπή) ενός προγράμματος σε κώδικα γλώσσας μηχανής.

HTML (HyperText Markup Language) - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου και είναι η γλώσσα συγγραφής που χρησιμοποιούμε για να δημιουργούμε ιστοσελίδες (Web pages) για δημοσίευση στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web).

JAR (Java Archive) - Είναι μια μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται για να συνενώσει όλα τα συστατικά (components) που απαιτούνται από ένα applet της Java. Τα αρχεία JAR απλοποιούν το φόρτωμα (download) των applets εφόσον όλα τα συστατικά (αρχεία .class, εικόνες, ήχοι κ.ά.) μπορούν να πακεταρισθούν σ' ένα μόνο αρχείο.

Java - Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (high-level programming language) που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Sun Microsystems. Εϊναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα (object-oriented language) που μοιάζει πολύ με την C++, αλλά είναι πιο απλοποιημένη ώστε να μην συμβαίνουν συνήθη προγραμματιστικά λάθη.

JavaBean - Είναι μια προδιαγραφή που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Sun Microsystems.και η οποία ορίζει το πώς αλληλεπιδρούν τα αντικείμενα της Java. Ένα αντικείμενο που συμμορφώνεται μ' αυτήν την προδιαγραφή αποκαλείται ένα JavaBean.

JavaScript - Είναι μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language) που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape ώστε να μπορούν οι συγγραφείς ιστοσελίδων (Web authors) να σχεδιάζουν διαδραστικές ιστοσελίδες (interactive sites). Είναι μια ουσία μια επέκταση της γλώσσας σήμανσης υπερκειμένου HTML καθώς περιέχει τις γνωστές εντολές if, switch, for κ.ά. των γλωσσών προγραμματισμού που δεν περιέχονται στην απλή HTML. Ο κώδικας της JavaScript ενσωματώνεται μέσα στον κώδικα της HTML με τα ειδικά tags <script language=JavaScript> ... </script>. Ανταγωνιστική της JavaScript είναι η γλώσσα συγγραφής σεναρίων VBScript της εταιρείας Microsoft.

JDBC (Java DataBase Connectivity) - Είναι ένα API της Java που δίνει τη δυνατότητα στα προγράμματα της Java να εκτελούν εντολές της SQL. Στην ουσία αποτελεί έναν σύνδεσμο της Java με μια βάση δεδομένων ώστε να μπορούν τα προγράμματά της να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσσουν δεδομένα με μια βάση δεδομένων που είναι συμβατή με την SQL.

JDK (Java Development Kit) - Είναι ένα πακέτο ανάπτυξης λογισμικού (SDK - Software Development Kit) για η δημιουργία προγραμμάτων σε γλώσσα προγραμματισμού Java.

JIT (Just-In-Time) - Είναι ένας μεταγλωττιστής (compiler) που μετατρέπει τον bytecode της Java σε εντολές γλώσσας μηχανής.

JVM (Java Virtual Machine) - Εϊναι το περιβάλλον ανάπτυξης της Java. Για παράδειγμα, τα applets της Java εκτελούνται σε μια εικονική μηχανή (JVM) η οποία δεν έχει καμία πρόσβαση στο κύριο λειτουργικό σύστημα.

Object Oriented - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο Αντικειμενοστραφής και είναι ένα είδος προγραμματισμού στο οποίο δεν ορίζουμε μόνο τους τύπους των δεδομένων (data types) αλλά και τις ιδιότητες (properties) των αντικειμένων (objects) καθώς και τις μεθόδους (methods) που μπορούν να εφαρμοσθούν σ' αυτά.

Parameter - Είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει ένα όνομα και μια τιμή και που χρησιμοποιείται για να αλλάζει (προσαρμόζεται) η συμπεριφορά ενός προγράμματος (εφαρμογής). Για παράδειγμα, οι δύο επόμενες παράμετροι ορίζουν το είδος του εφέ η πρώτη και ένα χρονικό διάστημα η δεύτερη.

      <param name="rotatoreffect" value="dissolve">
      <param name="time" value="3">

Servlet - Είναι ένα applet που εκτελείται σ' έναν server. Ο όρος συνήθως αναφέρεται σ' ένα applet της Java που εκτελείται μέσα σ' ένα περιβάλλον Web server. Οι ιστοσελίδες που περιέχουν κώδικα JSP (JavaServer Pages), δηλ. ανάμιξη κώδικα HTML με κώδικα Java, μετατρέπονται (μεταφράζονται ή μεταγλωττίζονται) σε Servlets πριν εκτελεσθούν στον server.  Ένα Servlet, στη γενική του μορφή, είναι μια τάξη (class) της Java που υλοποιεί (implements) το interface Servlet και δέχεται αιτήσεις (requests) και παράγει (δημιουργεί) αποκρίσεις (responses). Οι αιτήσεις μπορεί να προέρχονται από τάξεις της Java, από Web clients ή και από άλλα Servlets. Όταν υλοποιούμε ένα interface λέμε ότι η τάξη μάς παρέχει υλοποιήσεις για τις μεθόδους που είναι δηλωμένες στο interface. Συνεπώς, όταν υλοποιούμε το interface Servlet δηλώνουμε ότι ο κώδικάς μας θα παρέχει υλοποιήσεις για τις μεθόδους που βρίσκονται στο interface Servlet.

Αφού τα JSPs (ιστοσελίδες με JSP κώδικα) μετατρέπονται σε Servlets, τότε θα μπορεί να ρωτήσει κάποιος γιατί να πρέπει να μάθουμε και να χρησιμοποιούμε και τα δύο; Ο βασικότερος λόγος για το γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε τα JSPs είναι ότι μπορούμε να γράψουμε ευκολότερα τον κώδικα, ενώ αν ασχοληθούμε με το γράψιμο του κώδικα σε Servlet, θα πρέπει να μάθουμε να δημιουργούμε τάξεις (classes) και κληρονομικότητα (inheritance) σε γλώσσα Java, κάτι όχι ιδιαίτερα επιθυμητό από τους περισσότερους. Αν και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, απαιτείται πολύ περισσότερη δουλειά για να γράψουμε κώδικα για Servlets και επίσης πολύ καλή γνώση της Java, κάτι που δεν είναι απαραίτητο αν θέλουμε να γράψουμε σε JSP κώδικα.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή