ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Ορολογία (Γλωσσάριο) της JavaScript

 

ActiveX - Μια τεχνολογία που έχει δημιουργηθεί από τη γνωστή εταιρεία λογισμικού Microsoft και η οποία δημιουργεί συστατικά ή στοιχεία ελέγχου, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε ιστοσελίδες.

applet - Μια εφαρμογή (πρόγραμμα) γραμμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Java, που είναι συνήθως μικρή σε μέγεθος και προορίζεται για να ενσωματωθεί σε μια ιστοσελίδα με τη χρήση των tags <applet> και </applet>. Ο αρχικός κώδικας είναι γραμμένος σ' ένα αρχείο με επέκταση .java, γίνεται μεταγλώττιση (compilation) και προκύπτει ένα αρχείο με το ίδιο όνομα με το αρχικό αλλά με επέκταση .class, το οποίο χρησιμοποιούμε στα tags <applet>. Ο χρήστης δεν είναι σε θέση να δει τον πρωτογενή κώδικα ενός applet, αλλά μόνο να το εκτελέσει. Ένα applet μπορεί να δεχθεί και ορισμένες παραμέτρους, όπως τον κώδικα (.class) που θα πρέπει να εκτελέσει (code), το πλάτος (width) και το ύψος (height) του παραθύρου που θα δημιουργηθεί μέσα στην ιστοσελίδα για την εκτέλεση του applet κ.ά. Ακολουθούν παραδείγματα.

<body>

    <applet code=clicker.class width=600 height=400>

    </applet>

</body>

...

<body>

    <applet code="fprotate.class" codebase="_fpclass/" width="282" height="200">

      <param name="rotatoreffect" value="dissolve">

      <param name="time" value="3">

      <param name="url" value valuetype="ref">

      <param name="image1" value="small-florina1.jpg" valuetype="ref">

      <param name="image2" value="small-florina2.jpg" valuetype="ref">

      <param name="image3" value="small-florina3.jpg" valuetype="ref">

    </applet>

</body>

Argument -  Αποδίδεται στα ελληνικά ως όρισμα ή παράμετρος και είναι μια τιμή που μεταβιβάζεται (στέλνεται) σε μια συνάρτηση (function) όταν την καλούμε. Τα ορίσματα γράφονται μέσα σε παρενθέσεις, δίπλα στο όνομα της συνάρτησης, και θεωρούνται τοπικές μεταβλητές της συνάρτησης.

Array - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο πίνακας και είναι ένα σύνολο (διάταξη) από μεταβλητές, που είναι του ιδίου τύπου δεδομένων και στις οποίες μπορούμε να αναφερόμαστε με το ίδιο όνομα (όνομα του πίνακα) και μ' έναν αριθμό, ο οποίος αποκαλείται δείκτης (index) του πίνακα και στους πίνακες της JavaScript ξεκινάει από την αρχική τιμή 0.

Boolean - Λογικός τύπος δεδομένων που μπορεί να πάρει μόνο μία από δύο δυνατές τιμές : true (αληθές) και false (ψευδές).

Concatenate - Αποδίδεται στα ελληνικά ως συνένωση και είναι η ενέργεια της ένωσης πολλών συμβολοσειρών μαζί σε μία μόνο συμβολοσειρά (string) με χρήση του τελεστή +, όπως για παράδειγμα : document.write("Γράψατε : <p><h3> " + sText + "</h3></p>").

Conditional - Μια εντολή της JavaScript που εκτελεί μια ενέργεια ή ένα σύνολο άλλων εντολών μόνο αν είναι αληθής (true) μια συνθήκη. Τέτοιες εντολές είναι η if, η switch, η while και η do ... while.

Debugging - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο εκσφαλμάτωση και είναι η ενέργεια της αναζήτησης των λαθών σ' ένα πρόγραμμα (script) και της διόρθωσής τους.

Decrement - Είναι η μείωση της τιμής μιας μεταβλητής κατά μία μονάδα που γίνεται με τον τελεστή μείωσης --, όπως για παράδειγμα --a και a--, όπου στην πρώτη περίπτωση πρώτα μειώνεται η τιμή της μεταβλητής a κατά ένα και μετά χρησιμοποιείται η μεταβλητή αυτή, ενώ στη δεύτερη περίπτωση πρώτα χρησιμοποιείται η μεταβλητή αυτή και μετά μειώνεται η τιμή της κατά ένα.

DOM (Document Object Model) - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου και είναι το σύνολο των αντικειμένων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην JavaScript για να μπορούμε να αναφερόμαστε στο παράθυρο του φυλλομετρητή (window) και στα τμήματα μιας ιστοσελίδας ή HTML εγγράφου, όπως document, parent, self, top, body, h1, p κ.ά. Το W3C DOM αποτελεί ήδη ένα πρότυπο (standard) και υποστηρίζεται απ' όλους τους σύγχρονους φυλλομετρητές. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να αναφερθούμε στην τιμή (value) ενός πλαισίου κειμένου text1 μιας φόρμας form1 που βρίσκεται σ' ένα άλλο πλαίσιο με όνομα frame1, μπορούμε να γράψουμε τα εξής : parent.frame1.document.form1.text1.value = "Φλώρινα".

Element - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο στοιχείο και αναφέρεται είτε σ' ένα επί μέρους στοιχείο ή καταχώριση ενός πίνακα (array) είτε στα στοιχεία μιας φόρμας (form) μιας ιστοσελίδας, τα οποία στοιχεία καταχωρούνται αυτόματα σ' έναν πίνακα elements[], με αρίθμηση από το 0. Για παράδειγμα, για να αναφερθούμε στο τέταρτο στοιχείο της δεύτερης φόρμας μιας ιστοσελίδας και να πάρουμε την τιμή του, μπορούμε να δώσουμε την εξής εντολή :
document.forms[1].elements[3].value
.

Event - Αποδίδεται στα ελληνικά ως συμβάν και είναι η κατάσταση που προκύπτει από την ενέργεια ενός χρήστη, όπως είναι το κλικ με το ποντίκι σ' ένα αντικείμενο, και η οποία ενέργεια μπορεί να ανιχνευθεί από ένα script και να εκτελεστούν έτσι κάποιες εντολές της JavaScript. Για παράδειγμα, στον παρακάτω κώδικα HTML ανιχνεύεται το συμβάν onMouseOver, το οποίο λαμβάνει χώρα μόλις μετακινήσουμε το ποντίκι πάνω από έναν σύνδεσμο (link) και τότε γίνεται κόκκινο το χρώμα φόντου της τρέχουσας ιστοσελίδας : <p><a href="plinet.html" onMouseOver="document.bgColor='red'">Κόκκινο Χρώμα Φόντου</a></p>.

Expression - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο έκφραση και είναι ένας συνδυασμός από μεταβλητές, σταθερές και τελεστές για τον υπολογισμό και την καταχώριση μιας τιμής, όπως για παράδειγμα : var sText = (nSeconds > 30) ? "ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ" : "ΛΙΓΟΤΕΡΟ".

Function - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο συνάρτηση και είναι μια ομάδα εντολών που τις γράφουμε στο τμήμα head μιας ιστοσελίδας και μπορούμε να αναφερόμαστε σ' αυτές με το όνομα της συνάρτησης και τις παραμέτρους της (αν υπάρχουν). Οι συναρτήσεις είναι πολύ χρήσιμες είτε όταν έχουμε κομμάτια κώδικα που πρέπει να τα επαναλάβουμε πολλές φορές μέσα στον ίδιο κώδικα προγράμματος είτε όταν θέλουμε να απομονώσουμε μια ομάδα εντολών που εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία. Μια συνάρτηση μπορεί να κάνει κάποιους υπολογισμούς και να επιστρέφει μια τιμή με την εντολή return ή μπορεί απλά να εκτελεί κάποιες ενέργειες, όπως εμφάνιση αποτελεσμάτων κ.ά.

HTML (HyperText Markup Language) - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου και είναι ένα σύνολο από ειδική κωδικοποίηση που χρησιμοποιεί ειδικά tags (ετικέτες) για να επισημάνει τη μορφοποίηση ενός εγγράφου και τη δημιουργία έτσι μιας ιστοσελίδας, που είναι ένα αρχείο με επέκταση (extension) .htm ή .html. Η HTML γλώσσα διαβάζεται από ειδικά προγράμματα που αποκαλούνται φυλλομετρητές (browsers) για να μπορεί να δει ο τελικός χρήστης μια ιστοσελίδα κανονικά μορφοποιημένη.

Increment - Είναι η αύξηση της τιμής μιας μεταβλητής κατά μία μονάδα που γίνεται με τον τελεστή αύξησης ++-, όπως για παράδειγμα ++-a και a++, όπου στην πρώτη περίπτωση πρώτα αυξάνεται η τιμή της μεταβλητής a κατά ένα και μετά χρησιμοποιείται η μεταβλητή αυτή, ενώ στη δεύτερη περίπτωση πρώτα χρησιμοποιείται η μεταβλητή αυτή και μετά αυξάνεται η τιμή της κατά ένα.

Interpreter - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο διερμηνευτής και είναι η διαδικασία της διερμήνευσης (μετάφρασης) των εντολών της JavaScript μία-μία καθώς αυτές φορτώνονται και εκτελούνται στον φυλλομετρητή. Η Java χρησιμοποιεί μεταγλωττιστή (compiler), που σημαίνει ότι πρώτα μεταφράζεται ολόκληρος ο κώδικας ενός προγράμματος σε γλώσσα μηχανής και μετά φορτώνεται και εκτελείται μέσα στην ιστοσελίδα το παραγόμενο αρχείο γλώσσας μηχανής.

Java - Είναι μια πλήρως αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού (object-oriented programming language) που δημιουργήθηκε από την εταιρεία Sun Microsystems και είναι πολύ δημοφιλής στο Διαδίκτυο για τη δημιουργία εντυπωσιακών εφέ. Με την Java μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτόνομες εφαρμογές ή και μικροεφαρμογές (applets), οι οποίες ενσωματώνονται σε μια ιστοσελίδα με τα tags <applet> και </applet>. Τα προγράμματα της Java μοιάζουν πολύ στη σύνταξη με τις γνωστές γλώσσες προγραμματισμού C και C++, αποθηκεύονται με επέκταση .java, μετά μεταγλωττίζονται (compiled) για να παραχθεί κώδικας σε γλώσσα μηχανής (bytecode) με επέκταση .class, ο οποίος είναι και ο εκτελέσιμος. Αν και δεν μπορούμε να δούμε τον πρωτογενή κώδικα ενός προγράμματος σε Java, υπάρχουν πάρα πολλές έτοιμες εφαρμογές που μπορούμε να κατεβάσουμε από το Διαδίκτυο και να εκτελέσουμε ή να ενσωματώσουμε σε ιστοσελίδες.

JavaScript - Είναι μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language) για την προσθήκη διαδραστικότητας (interactivity) σε ιστοσελίδες. Δημιουργήθηκε από την εταιρεία Netscape με αρχικό όνομα LiveScript και είναι πολύ δημοφιλής στους δημιουργούς ιστοσελίδων καθώς είναι απλή στη σύνταξή της και υποστηρίζεται απ' όλους τους δημοφιλείς φυλλομετρητές. Ανταγωνιστής της είναι η γλώσσα συγγραφής σεναρίων VBScript της εταιρείας Microsoft.

Loop - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο βρόχος και είναι ένα σύνολο από εντολές που εκτελούνται είτε συνεχώς μέχρι να πάψει να ισχύει κάποια συνθήκη είτε για έναν καθορισμένο αριθμό επαναλήψεων. Οι εντολές για τη δημιουργία βρόχων είναι οι while, do ... while, for και for ... in.

Method - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο μέθοδος και είναι ένα συγκεκριμένο είδος συνάρτησης που συσχετίζεται μ' ένα αντικείμενο και επενεργεί πάνω στις ιδιότητες του αντικειμένου. Για παράδειγμα, με τη μέθοδο open() του αντικειμένου window μπορούμε να ανοίξουμε (εμφανίσουμε) ένα καινούργιο παράθυρο φυλλομετρητή και με τη μέθοδο close() του ιδίου αντικειμένου μπορούμε να κλείσουμε ένα ήδη ανοικτό παράθυρο φυλλομετρητή.

Navigator - Είναι ένα από τα πολλά αντικείμενα (objects) που διαθέτει (υποστηρίζει) η JavaScript και περιέχει χρήσιμες ιδιότητες σχετικά με τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Object - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο αντικείμενο και είναι ένας ειδικός τύπος μεταβλητής που μπορεί να περιέχει ειδικές τιμές, όπως ιδιότητες (χαρακτηριστικά) και μεθόδους (συναρτήσεις).

Operator - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο τελεστής και είναι ένας ειδικός χαρακτήρας, όπως +, -, *, /, %, +=, &&, || κλπ, που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τις μεταβλητές και τις σταθερές σε μια έκφραση (expression).

Parameter - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο παράμετρος ή και όρισμα (argument) και είναι μια τιμή που μεταβιβάζεται (στέλνεται) σε μια συνάρτηση (function) όταν την καλούμε. Οι παράμετροι γράφονται μέσα σε παρενθέσεις, δίπλα στο όνομα της συνάρτησης, και θεωρούνται τοπικές μεταβλητές της συνάρτησης.

Property - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο ιδιότητα και είναι μια μεταβλητή που συσχετίζεται (αποθηκεύεται) σαν μέρος ενός αντικειμένου. Για παράδειγμα, η ιδιότητα referrer του αντικειμένου document περιέχει το URL της ιστοσελίδας από την οποία βρεθήκαμε στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

Scope - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο εμβέλεια και είναι το μέρος (κομμάτι) ενός προγράμματος (script) ή μιας συνάρτησης της JavaScript όπου έχει δηλωθεί και είναι διαθέσιμη (πρσβάσιμη) μια μεταβλητή.

Script - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο σενάριο ή δέσμη ενεργειών και είναι κώδικας σε γλώσσα JavaScript ή VBScript, συνήθως μικρής έκτασης, που ενσωματώνεται μέσα στον HTML κώδικα μιας ιστοσελίδας, είτε στο τμήμα head, οπότε θα πρέπει να περιέχεται σε μια συνάρτηση που θα κληθεί μέσα από το κυρίως σώμα της ιστοσελίδας, είτε στο τμήμα body, οπότε και εκτελείται απευθείας.

Scripting Language - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο γλώσσα συγγραφής σεναρίων και είναι ειδική γλώσσα προγραμματισμού, όπως είναι η JavaScript και η VBScript, που ο κώδικάς της ενσωματώνεται μέσα στον HTML κώδικα μιας ιστοσελίδας, με απώτερο σκοπό να υπάρχει αλληλεπίδραση (interaction) με τον χρήστη (επισκέπτη) της ιστοσελίδας.

Statement - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο εντολή ή πρόταση και είναι μια γραμμή ενός script που επενεργεί σε μεταβλητές ή αντικείμενα.

String - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο συμβολοσειρά και είναι μια ομάδα (σύνολο) από χαρακτήρες, δηλ. γράμματα, ψηφία ή και ειδικά σύμβολα, που αποθηκεύονται ενιαία σε μια μεταβλητή. Η JavaScript αντιμετωπίζει τα strings ως πίνακες.

Variable - Αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο μεταβλητή και είναι μια θέση μνήμης (container), στην οποία μπορούμε να ανεφερόμαστε μ' ένα μοναδικό όνομα και στην οποία μπορούμε να αποθηκεύσουμε έναν αριθμό, ένα string (συμβολοσειρά) ή και ένα αντικείμενο. Οι μεταβλητές χάνονται μόλις βγούμε από το πρόγραμμα που τις περιέχει.

VBScript - Είναι γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language), λιγότερο δημοφιλής από την ανταγωνίστριά της JavaScript, που έχει παρόμοια σύνταξη με τη δημοφιλή γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού Visual Basic και έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Microsoft. Το μεγαλύτερο μειονέκτημά της είναι ότι υποστηρίζεται μόνο από τον φυλλομετρητή Internet Explorer.

XML (Extensible Markup Language) - Είναι μια γλώσσα για γενική χρήση που έχει πολύ αυστηρούς κανόνες σύνταξης, καθώς έχει αναπτυχθεί από το W3C (World Wide Web Consortium), και στην οποία μπορούμε να ορίσουμε δικές μας ετικέτες (tags) και χαρακτηριστικά (attributes). Τα αρχεία της XML έχουν επέκταση .xml και μπορούμε να δούμε τα δεδομένα τους μέσα από διάφορες προδιαγραφές ώστε να παραστήσουμε κάτι. Για παράδειγμα, μπορούμε να αποθηκεύσουμε σ' ένα XML έγγραφο τις συντεταγμένες όλων των νομών της Ελλάδας και είτε να τις δούμε μέσα από ένα HTML έγγραφο σαν απλούς αριθμούς είτε να τις δούμε μέσα από μια  εφαρμογή SVG και να δημιουργηθεί έτσι ένας ψηφιακός χάρτης με τους νομούς της χώρας.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή