ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οδηγός Αναφοράς της JavaScript

 

 

Το Αντικείμενο Array

            Με το αντικείμενο αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε πίνακες (arrays), δηλ. μεταβλητές με δείκτη. Για να δημιουργήσουμε έναν πίνακα χρησιμοποιούμε τη λέξη κλειδί new και δηλώνουμε το μέγεθος (πλήθος των στοιχείων) του πίνακα, ως εξής :

            Mathites = new Array(20);

            Η αρίθμηση των δεικτών ενός πίνακα ξεκινάει από το 0 και έτσι για να αναφερθούμε στα περιεχόμενα ενός πίνακα και να πάρουμε (αποσπάσουμε) τις τιμές τους, μπορούμε να γράψουμε τα εξής :

            FirstMathitis = Mathites[0];

            SecondMathitis = Mathites[1];

            …

            Με την ιδιότητα length μπορούμε να βρούμε το πλήθος των στοιχείων ενός πίνακα, όπως :

PlithosMathiton = Mathites.length;

Οι πίνακες διαθέτουν τις εξής μεθόδους :

 

Το Αντικείμενο String

            Η JavaScript αντιμετωπίζει τις συμβολοσειρές σαν αντικείμενα string και μπορούμε να δημιουργήσουμε συμβολοσειρές με δύο τρόπους :

            text = "Florina per sempre";

            text = new String("Florina per sempre");

            Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα length για να βρούμε το μήκος (πλήθος των χαρακτήρων) μιας συμβολοσειράς.

Οι συμβολοσειρές διαθέτουν τις εξής μεθόδους :

Οι επόμενες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξουμε τη μορφοποίηση ενός κειμένου μέσα σε μια ιστοσελίδα, όπου το κείμενο αντιμετωπίζεται σαν αντικείμενο συμβολοσειράς :

 

Το Αντικείμενο Math

            Το αντικείμενο Math είναι πολύ χρήσιμο για μαθηματικούς υπολογισμούς, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα δικό μας αντικείμενο με τη βοήθειά του.

            Το αντικείμενο Math διαθέτει τις εξής ιδιότητες (σταθερές) :

            Το αντικείμενο Math διαθέτει τις εξής μεθόδους (συναρτήσεις) :

 

Το Αντικείμενο Date

            Με το αντικείμενο Date μπορούμε να χειρισθούμε ημερομηνίες και ώρες και μπορούμε είτε να ορίσουμε μια δική μας ημερομηνία είτε να πάρουμε την ημερομηνία του συστήματος και να βρούμε (αποσπάσουμε) την τρέχουσα ημέρα, τον τρέχοντα μήνα, το τρέχοντα έτος και πολλά άλλα.

            Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η JavaScript αντιμετωπίζει τις ημερομηνίες σαν αριθμούς σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, με αρχή από την 1/1/1970.

            Το αντικείμενο Date διαθέτει πολλές μεθόδους :

 

Το Αντικείμενο Window

            Με το αντικείμενο window έχουμε πρόσβαση στο παράθυρο του τρέχοντα φυλλομετρητή. Αν έχουμε ανοικτά πολλά παράθυρα φυλλομετρητή ή αν κάποια ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πλαίσια (frames), τότε θα υπάρχουν περισσότερα από ένα αντικείμενα window, οπότε θα πρέπει να τους δώσουμε ονόματα για να μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε.

            Όταν αναφερόμαστε σε παράθυρα, χρήσιμα είναι και τα εξής :

            Το αντικείμενο window διαθέτει και τα εξής τρία αντικείμενα παιδιά :

 

Το Αντικείμενο Location

            Το αντικείμενο location περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διεύθυνση URL, τα περιεχόμενα της οποίας εμφανίζονται μέσα στο παράθυρο του φυλλομετρητή.

            Διαθέτει τις εξής ιδιότητες :

 

Το Αντικείμενο History

Το αντικείμενο history περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL που έχουμε επισκεφθεί. Περιέχει τις εξής μεθόδους :

 

Το Αντικείμενο Document

            Το αντικείμενο document παριστάνει το τρέχον έγγραφο του παραθύρου του φυλλομετρητή. Περιέχει τα εξής αντικείμενα παιδιά :

 

Το Αντικείμενο Navigator

            Το αντικείμενο navigator δεν είναι παιδί ούτε γονέας κανενός άλλου αντικειμένου και περιέχει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του φυλλομετρητή, όπως :

 

Δημιουργία Αντικειμένου

            Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας αντικείμενο, υπάρχουν οι εξής λέξεις κλειδιά :

Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας αντικείμενο, γράφουμε πρώτα μια συνάρτηση δημιουργίας αντικειμένων (constructor), με την οποία δίνουμε τιμές στις ιδιότητες του αντικειμένου με τη λέξη κλειδί this, ως εξής :

            function FullName (firtsname, lastname) {

                        this.firstname = firstname;

                        this.lastname = lastname;

            }

            Μετά, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα στιγμιότυπο (instance) αυτού του αντικειμένου, χρησιμοποιούμε λέξη κλειδί new, ως εξής :

            John01 = new FullName("John", "Georgiadis");

 

Τροποποίηση Αντικειμένου

            Με τη λέξη κλειδί prototype μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλες ιδιότητες στο πρωτότυπο ενός αντικειμένου, δηλ. στον ορισμό του, και έτσι όλα τα αντικείμενα αυτού του τύπου που θα δημιουργήσουμε θα περιλαμβάνουν τις ιδιότητες αυτές.

            Για παράδειγμα, για να προσθέσουμε την ιδιότητα fathersname στο αντικείμενο FullName που δημιουργήσαμε προηγουμένως, γράφουμε την εξής εντολή :

            FullName.prototype.fathersname = "George";

 

Οι Εντολές της JavaScript

            Για να εισάγουμε σχόλια (comments) στην JavaScript, υπάρχουν δύο τρόποι :

            // αυτό είναι ένα σχόλιο μίας γραμμής

            /* αυτό είναι ένα σχόλιο που μπορεί να συνεχίσει σε πολλές γραμμές

και που πρέπει να ανοίξει και να κλείσει με τους ειδικούς χαρακτήρες

            */

            Με την εντολή break μπορούμε να διακόψουμε έναν βρόχο πριν ακόμη ολοκληρωθεί και να συνεχίσουμε την εκτέλεση των εντολών με τις εντολές που ακολουθούν μετά το σώμα του βρόχου.

            Ακολουθεί ένα παράδειγμα.

function MyFunction() {

var i

            var bResult

for (i=1; i<20; i++) {

                                    bResult = confirm("Πατήστε το Cancel για Break")

if (!bResult) {

                                                break;

                                    } // end if

                        } // end for

alert("Ο βρόχος ολοκληρώθηκε, το i είναι ίσο με : " + i)

} // end function

            Με την εντολή continue μπορούμε να συνεχίσουμε την εκτέλεση ενός βρόχου με την επόμενη επανάληψη και να αγνοήσουμε έτσι τις υπόλοιπες εντολές του βρόχου.

            Ακολουθεί ένα παράδειγμα.

function MyFunction() {

            var i = 0

var bResult

            while (i<20) {

                                    bResult = confirm("Πατήστε το Cancel για Continue")

                                    if (!bResult) {

                                                continue;

} // end if

i++

                        } // end while

                        alert("Ο βρόχος ολοκληρώθηκε, το i είναι ίσο με : " + i)

} // end function

            Με την εντολή for μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν βρόχο όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο πλήθος επαναλήψεων.

            Ακολουθεί ένα παράδειγμα.

for (i = 0; i <= 5; i++) {

document.write("Αριθμός : " + i)

document.write("<br>")

} // end for

            Με την εντολή forin έχουμε έναν πολύ χρήσιμο τρόπο πρόσβασης σ’ όλες τις ιδιότητες ενός αντικειμένου ή σ’ όλα τα στοιχεία ενός πίνακα.

            Ακολουθεί ένα παράδειγμα.

            for (i in navigator) {

                        document.write("Ιδιότητα :  "+i+"<br>");

                        document.write("Τιμή :  "+navigator[i]+ "<br><br>");

            } // end for

            Με την εντολή while μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν βρόχο που θα επαναλαμβάνεται όσο μια συνθήκη είναι αληθής. Ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στην αρχή του βρόχου και έτσι υπάρχει περίπτωση να μην εκτελεστούν καθόλου οι εντολές που περιέχει ο βρόχος αν η συνθήκη είναι από την αρχή ψευδής.

            Ακολουθεί ένα παράδειγμα.

function MyFunction() {

            var sWord = " "

            while (sWord != "Florina") {

                        sWord = prompt("Γράψτε Florina για έξοδο", "")

                        } // end while

                        alert("Ο βρόχος ολοκληρώθηκε")

            } // end function

Με την εντολή dowhile μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν βρόχο που θα επαναλαμβάνεται όσο μια συνθήκη είναι αληθής. Ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στο τέλος του βρόχου και αφού έχουν εκτελεσθεί οι εντολές που περιέχει ο βρόχος μία τουλάχιστον φορά.

            Ακολουθεί ένα παράδειγμα.

function MyFunction() {

var sWord = " "

            do {

                                    sWord = prompt("Γράψτε Florina για έξοδο", "")

            } while (sWord != "Florina")

                        alert("Ο βρόχος ολοκληρώθηκε")

            } // end function

            Με την εντολή ifelse μπορούμε να εκτελέσουμε μια εντολή ή μια ομάδα εντολών αν είναι αληθής μια συνθήκη και μια άλλη εντολή ή μια άλλη ομάδα εντολών αν είναι ψευδής η ίδια συνθήκη. Η χρήση της λέξης κλειδί else είναι προαιρετική.

            Ακολουθεί ένα παράδειγμα. 

var d = new Date()

var time = d.getHours()

if (time < 10) {

document.write("<b> Καλημέρα </b>")

}

else {

document.write("<b> Καλό Μεσημέρι </b>")

}

            Με τον τριαδικό τελεστή σύγκρισης μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση της εντολής ifelse και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα αλλά μ’ έναν πιο σύντομο τρόπο.

            Ακολουθεί ένα παράδειγμα.

            var sText = (nSeconds > 30) ? "περισσότερο" :  "λιγότερο"

            Στην παραπάνω εντολή, αν η τιμή της μεταβλητής nSeconds είναι μεγαλύτερη από 30, τότε θα καταχωρηθεί η τιμή (συμβολοσειρά) "περισσότερο" στη μεταβλητή sText, ενώ αν η τιμή της μεταβλητής nSeconds είναι μικρότερη ή ίση από 30, τότε θα καταχωρηθεί η τιμή (συμβολοσειρά) "λιγότερο" στη μεταβλητή sText.

            Με την εντολή switch μπορούμε να έχουμε ένα σύνολο από εντολές που θα εκτελεστούν ανάλογα με την τιμή μιας μεταβλητής.

            Ακολουθεί ένα παράδειγμα.

switch (theDay) {

case 5:

document.write("Επιτέλους Παρασκευή!")

break

case 6:

            document.write("Σούπερ Σάββατο!")

break

case 0:

                        document.write("Κυριακή για Ξεκούραση!")

break

default:

            document.write("Ανυπομονώ για το Σαββατοκύριακο!")

}  // end switch

            Στο παραπάνω παράδειγμα αν η τιμή της μεταβλητής theDay είναι ίση με 5 θα εμφανισθεί ένα συγκεκριμένο μήνυμα, αν είναι ίση με 6 θα εμφανισθεί ένα άλλο μήνυμα, αν είναι ίση με 0 θα εμφανισθεί ένα άλλο μήνυμα, ενώ αν έχει μια οποιαδήποτε άλλη τιμή, θα εμφανισθεί το μήνυμα που υπάρχει στο τμήμα default της εντολής switch. Η χρήση της εντολής break μέσα σε κάθε κομμάτι της εντολής switch είναι απαραίτητη αν θέλουμε να εκτελεσθούν μόνο οι εντολές που ανήκουν στο συγκεκριμένο κομμάτι και όχι και οι υπόλοιπες.

            Με την εντολή return, που χρησιμοποιείται μόνο μέσα στον κώδικα των συναρτήσεων (functions), μπορούμε να τερματίσουμε την εκτέλεση μιας συνάρτησης και να επιστρέψουμε, αν θέλουμε, μια τιμή στο όνομα της συνάρτησης.

            Με την πρόταση var μπορούμε να ορίσουμε (δηλώσουμε) μια μεταβλητή και να της αποδώσουμε και τιμή προαιρετικά. Αν και η χρήση της πρότασης var δεν είναι υποχρεωτική στη JavaScript, είναι καλό να την χρησιμοποιούμε τουλάχιστον στις δηλώσεις των τοπικών μεταβλητών μιας συνάρτησης, για να μην υπάρξει έτσι σύγχυση με τις καθολικές μεταβλητές που δηλώνονται στο κυρίως σώμα ενός script.

 

Οι Ενσωματωμένες Συναρτήσεις της JavaScript

            Με τη συνάρτηση parseInt() μπορούμε να αναζητήσουμε μια ακέραια τιμή στην αρχή ενός string (συμβολοσειράς). Αν βρεθεί μια τέτοια ακέραια τιμή, τότε η συνάρτηση την επιστρέφει, διαφορετικά επιστρέφει την τιμή Nan (not a number).

            Με τη συνάρτηση parseFloat() μπορούμε να αναζητήσουμε μια δεκαδική τιμή στην αρχή ενός string (συμβολοσειράς). Αν βρεθεί μια τέτοια δεκαδική τιμή, τότε η συνάρτηση την επιστρέφει, διαφορετικά επιστρέφει την τιμή Nan (not a number).

 

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή