ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Αντικείμενο Date της JavaScript
και οι Μέθοδοί του

 

Το Αντικείμενο Date της JavaScript

Το αντικείμενο Date της JavaScript χρησιμοποιείται όταν έχουμε να κάνουμε με ημερομηνίες (dates) και ώρες (times).

 

Η Τρέχουσα Ημερομηνία

Για να εμφανίσουμε την σημερινή (τρέχουσα) ημερομηνία, δηλ. την ημέρα (date), τον μήνα (month) και το έτος (year), δημιουργούμε ένα καινούργιο αντικείμενο Date και χρησιμοποιούμε τις μεθόδους  getDate(), getMonth() και getFullYear().  Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η μέθοδος getMonth() επιστρέφει την τιμή 0 για τον Ιανουάριο, την τιμή 1 για τον Φεβρουάριο κοκ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσθέτουμε το 1 στη μέθοδο getMonth() ώστε να σχηματισθεί η σωστή ημερομηνία.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getDate())

document.write(".")

document.write(d.getMonth() + 1)

document.write(".")

document.write(d.getFullYear())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

30.4.2006

 

Η Τρέχουσα Ώρα

Για να εμφανίσουμε την σημερινή (τρέχουσα) ώρα, δηλ. την ώρα (hour), τα λεπτά (minutes) και τα δευτερόλεπτα (seconds), δημιουργούμε ένα καινούργιο αντικείμενο Date και χρησιμοποιούμε τις μεθόδους  getHours(), getMinutes() και getSeconds().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getHours())

document.write(".")

document.write(d.getMinutes())

document.write(".")

document.write(d.getSeconds())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

23.4.35

 

Ορισμός της Ημερομηνίας

Μπορούμε να ορίσουμε εμείς την ημερομηνία ή και την ώρα, να δώσουμε δηλ. την τιμή που θέλουμε, σ’ ένα αντικείμενο date, με τις μεθόδους setDate(), setHour() κοκ. Στο επόμενο παράδειγμα ορίζουμε μόνο το έτος με τη μέθοδο setFullYear().

 

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

d.setFullYear("2006")

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

 

Η Τρέχουσα Ώρα UTC

Για να εμφανίσουμε την διεθνή ώρα, που είναι γνωστή ως GMT ή και UTC (Universal Coordinated Time), πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο αντικείμενο Date και να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους getUTCHours(), getUTCMinutes() και getUTCSeconds().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getUTCHours())

document.write(".")

document.write(d.getUTCMinutes())

document.write(".")

document.write(d.getUTCSeconds())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

20.4.35

 

Εμφάνιση της Ημέρας της Εβδομάδας

Ακολουθεί ένα απλό script με το οποίο μπορούμε να εμφανίσουμε το όνομα της σημερινής ημέρας αντί για έναν αριθμό. Προς τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε έναν πίνακα όπου καταχωρούμε όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με αρίθμηση Κυριακή=0, Δευτέρα=1 κοκ, και λαμβάνουμε την τιμή επιστροφής της μεθόδου getDay().

 

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d=new Date()

var weekday=new Array("Κυριακή", "Δευτέρα", "Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή", "Σάββατο")

document.write("Σήμερα είναι : " + weekday[d.getDay()])

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

Σήμερα είναι : Κυριακή

 

Εμφάνιση της Πλήρους Ημερομηνίας

Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να εμφανίσουμε την πλήρη ημερομηνία με το όνομα της ημέρας και το όνομα του μήνα αντί για τους αντίστοιχους αριθμούς.

 

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d=new Date()

var weekday=new Array("Κυριακή", "Δευτέρα", "Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή", "Σάββατο")

var monthname=new Array("Ιαν", "Φεβ", "Μαρ", "Απρ", "Μαι", "Ιουν", "Ιουλ", "Αυγ", "Σεπ", "Οκτ", "Νοε", "Δεκ")

document.write(weekday[d.getDay()] + ", ")

document.write(d.getDate() + "  ")

document.write(monthname[d.getMonth()] + " ")

document.write(d.getFullYear())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

Κυριακή, 30 Απρ 2006

 

Εμφάνιση της Ώρας

Ακολουθεί ένα ακόμα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να εμφανίσουμε την ώρα, όπου αυτή τη φορά η ώρα εμφανίζεται σ’ ένα πεδίο κειμένου (input field) μιας φόρμας και ακόμα ανανεώνεται κάθε δευτερόλεπτο. Επίσης, προστίθεται και ένα 0 αν το λεπτό ή το δευτερόλεπτο είναι μονοψήφιο.

 

<html>

<head>

<script type="text/javascript">

var timer = null

function stop() {

clearTimeout(timer)

}

function start() {

var time = new Date()

var hours = time.getHours()

var minutes = time.getMinutes()

minutes=((minutes < 10) ? "0" : "") + minutes   

var seconds = time.getSeconds()

seconds=((seconds < 10) ? "0" : "") + seconds

var clock = hours + ":" + minutes + ":" + seconds

document.forms[0].display.value = clock

timer = setTimeout("start()", 1000)

}

</script>

</head>

<body onload="start()" onunload="stop()">

<form>

<input type="text" name="display" size="20">

</form>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

23:37:08

 

Το Αντικείμενο Date και οι Μέθοδοί του

Για να δημιουργήσουμε ένα στιγμιότυπο (instance) του αντικειμένου Date και να το εκχωρήσουμε σε μια μεταβλητή με όνομα d, δίνουμε την εξής εντολή :

var d = new Date()

Αφού έχουμε δημιουργήσει ένα στιγμιότυπο του αντικειμένου Date, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σ’ όλες τις μεθόδους του αντικειμένου αυτού μέσω της μεταβλητής d. Για παράδειγμα, για να εμφανίσουμε την τρέχουσα ημέρα του μήνα, με τιμή από 1 έως 31, ενός αντικειμένου Date, δίνουμε την εξής εντολή :

d.getDate()

Όταν δημιουργούμε ένα αντικείμενο Date, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις εξής παραμέτρους ώστε να ορίσουμε μια δική μας ημερομηνία και όχι αναγκαστικά την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος.

new Date(milliseconds)

new Date(dateString)

new Date(year, month, day[, hour, min, sec, millisec])

Οι παραπάνω παράμετροι χρησιμοποιούνται ως εξής :

Ακολουθούν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα σχετικά με τη δημιουργία ενός αντικειμένου Date :

var d=new Date("May 1, 2006 16:04:00")

var d=new Date("May 2, 2006")

var d=new Date(2006, 04, 20, 13, 14, 00)

var d=new Date(2006, 05, 05)

var d=new Date(500)

 

Η Μέθοδος Date()

Η μέθοδος αυτή εμφανίζει την τρέχουσα (σημερινή) ημερομηνία και ώρα.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε την σημερινή ημερομηνία :

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

document.write(Date())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

Mon May 01 16:13:05 2006

 

Η Μέθοδος getDate()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει την ημέρα του μήνα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και η τιμή επιστροφής της είναι ένας ακέραιος αριθμός με τιμή από 1 έως και 31.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε την τρέχουσα ημέρα του μήνα.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getDate())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

1

 

Η Μέθοδος getDay()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει την ημέρα της εβδομάδας μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και η τιμή επιστροφής της είναι ένας ακέραιος αριθμός με τιμή από 0 έως και 6, όπου η Κυριακή αντιστοιχεί στην τιμή 0, η Δευτέρα στην τιμή 1 κοκ.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας. Δημιουργήσαμε έναν πίνακα (array) με τις ημέρες της εβδομάδας, ώστε να εμφανισθεί στο αποτέλεσμα η ονομασία της ημέρας και όχι απλά ένας αριθμός.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d=new Date()

var weekday=new Array("Κυριακή", "Δευτέρα", "Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή", "Σάββατο")

document.write("Σήμερα είναι : " + weekday[d.getDay()])

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

Σήμερα είναι : Δευτέρα

Στο επόμενο παράδειγμα δημιουργούμε ένα καινούργιο αντικείμενο Date με μια συγκεκριμένη ημερομηνία και όχι την τρέχουσα.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var Birthday = new Date("December 17, 1971 01:15:00")

var weekday=new Array("Κυριακή", "Δευτέρα", "Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή", "Σάββατο")

document.write("Τα γενέθλιά σου ήταν ημέρα : " + weekday[Birthday.getDay()])

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

Τα γενέθλιά σου ήταν ημέρα : Παρασκευή

 

Η Μέθοδος getMonth()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει τον μήνα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και η τιμή επιστροφής της είναι ένας ακέραιος αριθμός με τιμή από 0 έως και 11, όπου ο Ιανουάριος αντιστοιχεί στην τιμή 0, ο Φεβρουάριος στην τιμή 1 κοκ.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε τον τρέχοντα μήνα. Δημιουργήσαμε έναν πίνακα (array) με τις σύντομες ονομασίες των μηνών, ώστε να εμφανισθεί στο αποτέλεσμα η ονομασία του μήνα και όχι απλά ένας αριθμός.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d=new Date()

var weekday=new Array("Κυριακή", "Δευτέρα", "Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή", "Σάββατο")

var monthname=new Array("Ιαν", "Φεβ", "Μαρ", "Απρ", "Μαι", "Ιουν", "Ιουλ", "Αυγ", "Σεπ", "Οκτ", "Νοε", "Δεκ")

document.write(weekday[d.getDay()] + ",  ")

document.write(d.getDate() + "  ")

document.write(monthname[d.getMonth()] + " ")

document.write(d.getFullYear())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

Δευτέρα, 1 Μαι 2006

Στο επόμενο παράδειγμα δημιουργούμε ένα καινούργιο αντικείμενο Date με μια συγκεκριμένη ημερομηνία και όχι την τρέχουσα.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var Birthday = new Date("December 17, 1971 01:15:00")

var monthname=new Array("Ιαν", "Φεβ", "Μαρ", "Απρ", "Μαι", "Ιουν", "Ιουλ", "Αυγ", "Σεπ", "Οκτ", "Νοε", "Δεκ")

document.write("Τα γενέθλιά σου ήταν τον μήνα : " + monthname[Birthday.getMonth()])

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

Τα γενέθλιά σου ήταν τον μήνα : Δεκ

 

Η Μέθοδος getFullYear()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει το έτος μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και η τιμή επιστροφής της είναι ένας τετραψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε το τρέχον έτος.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getFullYear())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

2006

 

Η Μέθοδος getYear()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει το έτος μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και η τιμή επιστροφής της δεν είναι πάντα ένας τετραψήφιος αριθμός, καθώς για τα έτη 1900 έως και 1999, η μέθοδος getYear() επιστρέφει μόνο τα δύο τελευταία ψηφία.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε το τρέχον έτος.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getYear())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

2006

 

Η Μέθοδος getHours()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει την ώρα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας σε 24ωρη μορφή και η τιμή επιστροφής της είναι ένας αριθμός, μονοψήφιος ή διψήφιος, ανάλογα με την ώρα.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε την τρέχουσα ώρα.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

                        var d = new Date()

document.write(d.getHours())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

16

 

Η Μέθοδος getMinutes()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει τα λεπτά μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και η τιμή επιστροφής της είναι ένας αριθμός, μονοψήφιος ή διψήφιος, ανάλογα με την ώρα.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε τα λεπτά της τρέχουσας ώρας.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getMinutes())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

56

 

Η Μέθοδος getSeconds()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει τον αριθμό των δευτερολέπτων μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και η τιμή επιστροφής της είναι ένας αριθμός, μονοψήφιος ή διψήφιος, ανάλογα με την ώρα.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε τα δευτερόλεπτα της τρέχουσας ώρας.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getSeconds())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

35

 

Η Μέθοδος getMilliseconds()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει τα χιλιοστά του δευτερολέπτου μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και η τιμή επιστροφής της είναι ένας αριθμός, μονοψήφιος ή διψήφιος ή και τριψήφιος, ανάλογα με την ώρα.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε τα χιλιοστά του δευτερολέπτου της τρέχουσας ώρας.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getMilliseconds())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

828

 

Η Μέθοδος getTime()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει τον αριθμό των χιλιοστών του δευτερολέπτου που έχουν παρέλθει από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου του έτους 1970.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε τα χιλιοστά του δευτερολέπτου που έχουν παρέλθει από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου του έτους 1970 μέχρι και σήμερα.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getTime())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

1146493137296

Στο επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιούμε την τιμή επιστροφής της μεθόδου getTime(), την οποία διαιρούμε με τον αριθμό των χιλιοστών του δευτερολέπτου που υπάρχουν σ’ ένα έτος, για να υπολογίσουμε πόσα έτη έχουν περάσει από την 1η Ιανουαρίου 1970.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var Minutes = 1000 * 60;

var Hours = Minutes * 60;

var Days = Hours * 24;

var Years = Days * 365;

var d = new Date();

var t = d.getTime();

document.write("Έχουν περάσει : " + t/Years + " έτη από την 01.01.1970!")

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

Έχουν περάσει : 36.355067211377474 έτη από την 01.01.1970!

 

Η Μέθοδος getTimezoneOffset()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει τη διαφορά ανάμεσα στην τοπική ώρα (local time) και την διεθνή ώρα GMT, ένας όρος που είναι γνωστός ως time zone. Η τιμή επιστροφής της μεθόδου είναι σε λεπτά (minutes) και δεν είναι σταθερή καθώς έχουμε την θερινή ώρα.

Στο επόμενο παράδειγμα υπολογίζουμε το τρέχον time zone σε λεπτά και το διαιρούμε με το 60 για να το υπολογίσουμε σε ώρες.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

                        var d = new Date()

document.write("Το τρέχον time zone είναι : GMT " + d.getTimezoneOffset()/60)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

Το τρέχον time zone είναι : GMT -3

 

Η Μέθοδος getUTCDate()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει την ημέρα του μήνα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time). Η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας αριθμός με τιμή από 1 έως και 31.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε την τρέχουσα ημέρα του μήνα σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

                        var d = new Date()

document.write(d.getUTCDate())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

2

 

Η Μέθοδος getUTCDay()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει την ημέρα της εβδομάδας μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time). Η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας αριθμός με τιμή από 0 έως και 6, όπου η Κυριακή είναι η τιμή 0, η Δευτέρα η τιμή 1 κοκ.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC. Χρησιμοποιήσαμε έναν πίνακα (array) ώστε να εμφανισθεί το όνομα της ημέρας και όχι ένας αριθμός.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d=new Date()

var weekday=new Array("Κυριακή", "Δευτέρα", "Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή", "Σάββατο")

document.write("Σήμερα είναι : " + weekday[d.getUTCDay()])

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

Σήμερα είναι : Τρίτη

 

Η Μέθοδος getUTCMonth()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει τον μήνα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time). Η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας αριθμός με τιμή από 0 έως και 11, όπου ο Ιανουάριος είναι η τιμή 0, ο Φεβρουάριος η τιμή 1 κοκ.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε τον τρέχοντα μήνα σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC. Χρησιμοποιήσαμε έναν πίνακα (array) ώστε να εμφανισθεί το όνομα του μήνα και όχι ένας αριθμός.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d=new Date()

var monthname=new Array("Ιαν", "Φεβ", "Μαρ", "Απρ", "Μαι", "Ιουν", "Ιουλ", "Αυγ", "Σεπ", "Οκτ", "Νοε", "Δεκ")

document.write(monthname[d.getUTCMonth()] + " ")

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

Μαι

 

Η Μέθοδος getUTCFullYear()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει το έτος μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time). Η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας τετραψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε το τρέχον έτος σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getUTCFullYear())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

2006

 

Η Μέθοδος getUTCHours()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει την ώρα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time), σε 24ωρη μορφή. Η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας διψήφιος ή μονοψήφιος αριθμός, ανάλογα με την ώρα.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε την τρέχουσα ώρα σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

                        var d = new Date()

document.write(d.getUTCHours())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

14

 

Η Μέθοδος getUTCMinutes()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει τα λεπτά μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time). Η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας διψήφιος ή μονοψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε τα λεπτά της τρέχουσας ώρας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC.

 

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getUTCMinutes())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

46

 

Η Μέθοδος getUTCSeconds()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει τα δευτερόλεπτα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time). Η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας διψήφιος ή μονοψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε τα δευτερόλεπτα της τρέχουσας ώρας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

            document.write(d.getUTCSeconds())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

2

 

Η Μέθοδος getUTCMilliseconds()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει τα χιλιοστά του δευτερολέπτου μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time). Η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας τριψήφιος, διψήφιος ή μονοψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε τα χιλιοστά του δευτερολέπτου της τρέχουσας ώρας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

                        var d = new Date()

document.write(d.getUTCMilliseconds())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

359

 

Η Μέθοδος parse()

Η μέθοδος αυτή δέχεται ως είσοδο μια ημερομηνία με τη μορφή ενός string και επιστρέφει τον αριθμό των χιλιοστών του δευτερολέπτου που έχουν παρέλθει από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου του έτους 1970.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε τον αριθμό των χιλιοστών του δευτερολέπτου που έχουν παρέλθει από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου του έτους 1970 μέχρι και σήμερα (2 Μαΐου 2006).

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = Date.parse("May 2, 2006")

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

1146517200000

 

Η Μέθοδος setDate()

Η μέθοδος αυτή ορίζει την ημέρα του μήνα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, που είναι μια τιμή από 1 έως και 31.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα τη σημερινή ημέρα του μήνα και ύστερα την αλλάζουμε με τη μέθοδο setDate().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

                        var d = new Date()

document.write(d.getDate() + "<br />")

d.setDate(8)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

2
Mon May 8 18:00:25 UTC+0300 2006

 

Η Μέθοδος setMonth()

Η μέθοδος αυτή ορίζει τον μήνα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, που είναι μια τιμή από 0 έως και 11, όπου ο Ιανουάριος είναι η τιμή 0, ο Φεβρουάριος η τιμή 1 κοκ.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα τον τρέχοντα μήνα και ύστερα τον αλλάζουμε με τη μέθοδο setMonth().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d=new Date()

var monthname=new Array("Ιαν", "Φεβ", "Μαρ", "Απρ", "Μαι", "Ιουν", "Ιουλ", "Αυγ", "Σεπ", "Οκτ", "Νοε", "Δεκ")

document.write(monthname[d.getMonth()] + "<br />")

d.setMonth(11)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

Μαι
Sat Dec 2 18:05:07 UTC+0200 2006

 

Η Μέθοδος setFullYear()

Η μέθοδος αυτή ορίζει το έτος μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, που είναι ένας τετραψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα το τρέχον έτος και ύστερα το αλλάζουμε με τη μέθοδο setFullYear().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getFullYear() + "<br />")

d.setFullYear(2012)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

2006
Wed May 2
23:41:18 UTC+0300 2012

 

Η Μέθοδος setYear()

Η μέθοδος αυτή ορίζει το έτος μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, που είναι ένας τετραψήφιος ή διψήφιος αριθμός για τα έτη από το 1900 έως και το 1999.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα το τρέχον έτος και ύστερα το αλλάζουμε με τη μέθοδο setYear().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getYear() + "<br />")

d.setYear(1993)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

2006
Sun May 2 23:43:18 UTC+0300 1993

 

Η Μέθοδος setHours()

Η μέθοδος αυτή ορίζει την ώρα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας και η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας διψήφιος ή μονοψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα την τρέχουσα ώρα και ύστερα την αλλάζουμε με τη μέθοδο setHours().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getHours() + "<br />")

d.setHours(16)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

23
Tue May 2 16:47:31 UTC+0300 2006

 

Η Μέθοδος setMinutes()

Η μέθοδος αυτή ορίζει τα λεπτά μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας και η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας διψήφιος ή μονοψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα τα λεπτά της τρέχουσας ώρας και ύστερα τα αλλάζουμε με τη μέθοδο setMinutes().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getMinutes() + "<br />")

d.setMinutes(8)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

50
Tue May 2 23:08:05 UTC+0300 2006

 

Η Μέθοδος setSeconds()

Η μέθοδος αυτή ορίζει τα δευτερόλεπτα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας και η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας διψήφιος ή μονοψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα τα δευτερόλεπτα της τρέχουσας ώρας και ύστερα τα αλλάζουμε με τη μέθοδο setSeconds().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getSeconds() + "<br />")

d.setSeconds(50)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

42
Tue May 2 23:52:50 UTC+0300 2006

 

Η Μέθοδος setMilliseconds()

Η μέθοδος αυτή ορίζει τα χιλιοστά του δευτερολέπτου μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας και η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας τριψήφιος ή διψήφιος ή και μονοψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα τα χιλιοστά του δευτερολέπτου της τρέχουσας ώρας και ύστερα τα αλλάζουμε με τη μέθοδο setMilliseconds().

 

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getMilliseconds() + "<br />")

d.setMilliseconds(256)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

203
Tue May 2 23:54:41 UTC+0300 2006

 

Η Μέθοδος setTime()

Η μέθοδος αυτή ορίζει τον αριθμό των χιλιοστών του δευτερολέπτου που έχουν παρέλθει από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου του έτους 1970.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα τα χιλιοστά του δευτερολέπτου που έχουν παρέλθει από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου του έτους 1970 και ύστερα τα αλλάζουμε με τη μέθοδο setTime(), ώστε να προκύψει μια καινούργια ημερομηνία και ώρα.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getTime() + "<br />")

d.setTime(103417833265)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

1146603562750
Thu Apr 12 02:10:33 UTC+0300 1973

 

Η Μέθοδος setUTCDate()

Η μέθοδος αυτή ορίζει την ημέρα του μήνα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, που είναι μια τιμή από 1 έως και 31, σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time).

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα τη σημερινή ημέρα του μήνα και ύστερα την αλλάζουμε με τη μέθοδο setUTCDate().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getUTCDate() + "<br />")

d.setUTCDate(18)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

2
Fri May 19 00:02:05 UTC+0300 2006

 

Η Μέθοδος setUTCMonth()

Η μέθοδος αυτή ορίζει τον μήνα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time), που είναι μια τιμή από 0 έως και 11, όπου ο Ιανουάριος είναι η τιμή 0, ο Φεβρουάριος η τιμή 1 κοκ,

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα τον τρέχοντα μήνα και ύστερα τον αλλάζουμε με τη μέθοδο setUTCMonth().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d=new Date()

var monthname=new Array("Ιαν", "Φεβ", "Μαρ", "Απρ",

"Μαι", "Ιουν", "Ιουλ", "Αυγ", "Σεπ", "Οκτ", "Νοε",

"Δεκ")

document.write(monthname[d.getUTCMonth()] +

"<br />")

d.setUTCMonth(7)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

Μαι
Thu Aug 3 00:07:11 UTC+0300 2006

 

Η Μέθοδος setUTCFullYear()

Η μέθοδος αυτή ορίζει το έτος μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, που είναι ένας τετραψήφιος αριθμός, σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time).

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα το τρέχον έτος και ύστερα το αλλάζουμε με τη μέθοδο setUTCFullYear().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getUTCFullYear () + "<br />")

d.setUTCFullYear(2010)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

2006
Mon May 3 00:10:09 UTC+0300 2010

 

Η Μέθοδος setUTCHours()

Η μέθοδος αυτή ορίζει την ώρα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time) και η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας διψήφιος ή μονοψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα την τρέχουσα ώρα και ύστερα την αλλάζουμε με τη μέθοδο setUTCHours().

 

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getUTCHours() + "<br />")

d.setUTCHours(10)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

21
Tue May 2 13:12:53 UTC+0300 2006

 

Η Μέθοδος setUTCMinutes()

Η μέθοδος αυτή ορίζει τα λεπτά μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time) και η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας διψήφιος ή μονοψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα τα λεπτά της τρέχουσας ώρας και ύστερα τα αλλάζουμε με τη μέθοδο setUTCMinutes(). 

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getUTCMinutes() + "<br />")

d.setUTCMinutes(30)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

15
Wed May 3 00:30:05 UTC+0300 2006

 

Η Μέθοδος setUTCSeconds()

Η μέθοδος αυτή ορίζει τα δευτερόλεπτα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time) και η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας διψήφιος ή μονοψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα τα δευτερόλεπτα της τρέχουσας ώρας και ύστερα τα αλλάζουμε με τη μέθοδο setUTCSeconds().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getUTCSeconds() + "<br />")

d.setUTCSeconds(48)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

54
Wed May 3 00:16:48 UTC+0300 2006

 

Η Μέθοδος setUTCMilliseconds()

Η μέθοδος αυτή ορίζει τα χιλιοστά του δευτερολέπτου μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας σύμφωνα με την διεθνή ώρα UTC (Universal Coordinated Time) και η τιμή που επιστρέφεται είναι ένας τριψήφιος ή διψήφιος ή και μονοψήφιος αριθμός.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε πρώτα τα χιλιοστά του δευτερολέπτου της τρέχουσας ώρας και ύστερα τα αλλάζουμε με τη μέθοδο setUTCMilliseconds().

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write(d.getUTCMilliseconds() + "<br />")

d.setUTCMilliseconds(281)

document.write(d)

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

250
Wed May 3 00:18:37 UTC+0300 2006

 

Η Μέθοδος toString()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει την ώρα και την ημερομηνία με τη μορφή string.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με τη μορφή string.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write (d.toString())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με τη μορφή string.

Wed May 3 00:24:45 UTC+0300 2006

 

Η Μέθοδος toGMTString()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει την ώρα και την ημερομηνία με τη μορφή string, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα της διεθνούς ώρας GMT.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με τη μορφή string και χρησιμοποιώντας τα πρότυπα της διεθνούς ώρας GMT.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write (d.toGMTString())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με τη μορφή string.

Tue, 2 May 2006 21:26:59 UTC

 

Η Μέθοδος toUTCString()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει την ώρα και την ημερομηνία με τη μορφή string, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα της διεθνούς ώρας UTC.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με τη μορφή string και χρησιμοποιώντας τα πρότυπα της διεθνούς ώρας UTC.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write (d.toUTCString())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με τη μορφή string.

Tue, 2 May 2006 21:28:18 UTC

 

Η Μέθοδος toLocaleString()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει την ώρα και την ημερομηνία με τη μορφή string, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του δικού μας υπολογιστή.

Στο επόμενο παράδειγμα εμφανίζουμε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με τη μορφή string και χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του δικού μας υπολογιστή.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var d = new Date()

document.write (d.toLocaleString())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με τη μορφή string.

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2006 12:30:19 πμ

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή