ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Αντικείμενο Boolean της JavaScript
και οι Μέθοδοί του

 

Το Αντικείμενο Boolean

Το αντικείμενο Boolean είναι ένα αντικείμενο περιτυλίγματος (object wrapper) για μια τιμή Boolean και χρησιμοποιείται για να μετατραπεί μια τιμή που δεν είναι Boolean σε μια τιμή Boolean, δηλ. true ή false.

Το επόμενο παράδειγμα ελέγχει αν κάποια αντικείμενα Boolean έχουν τιμή true ή false.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var b1=new Boolean(0)

var b2=new Boolean(1)

var b3=new Boolean("")

var b4=new Boolean(null)

var b5=new Boolean(NaN)

var b6=new Boolean("false")

document.write("Το 0 είναι "+ b1 +"<br />")

document.write("Το 1 είναι "+ b2 +"<br />")

document.write("Το κενό string είναι "+ b3 + "<br />")

document.write("Το null είναι "+ b4+ "<br />")

document.write("Το NaN είναι "+ b5 +"<br />")

document.write("Το string 'false' είναι "+ b6 +"<br />")

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει τα εξής :

Το 0 είναι false

Το 1 είναι true

Το κενό string είναι false

Το null είναι false

Το NaN είναι false

Το string 'false' είναι true

Αν το αντικείμενο Boolean δεν έχει αρχική τιμή ή αν είναι ίσο με 0, null, "", false ή NaN, τότε η τιμή του είναι false. Αλλιώς, η τιμή του είναι true ακόμη κι αν το string έχει την τιμή "false".

Οι παρακάτω γραμμές κώδικα δημιουργούν αντικείμενα Boolean με αρχική τιμή false :

var b1=new Boolean()

var b2=new Boolean(0)

var b3=new Boolean(null)

var b4=new Boolean("")

var b5=new Boolean(false)

var b6=new Boolean(NaN)

Οι παρακάτω γραμμές κώδικα δημιουργούν αντικείμενα Boolean με αρχική τιμή true :

var b1=new Boolean(true)

var b2=new Boolean("true")

var b3=new Boolean("false")

var b4=new Boolean("Florina")

 

Η Μέθοδος toString()

Η μέθοδος αυτή μετατρέπει μια τιμή Boolean σε string. Αυτή η μέθοδος καλείται από την JavaScript αυτόματα οποτεδήποτε ένα αντικείμενο Boolean χρησιμοποιείται σε μια κατάσταση όπου απαιτείται ένα string.

Στο επόμενο παράδειγμα θα δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο boolean και θα το μετατρέψουμε σε string.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var boo = new Boolean(true)

var str=boo.toString()

document.write(str)

</script>

</body>

</html>

 

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

true

 

Η Μέθοδος valueOf()

Η μέθοδος αυτή επιστρέφει τη φυσική αξία (primitive value), δηλ. "true" ή "false", ενός αντικειμένου boolean.

Στο επόμενο παράδειγμα δημιουργούμε ένα αντικείμενο boolean και μετά χρησιμοποιούμε τη μέθοδο valueOf() για να πάρουμε τη φυσική αξία του.

<html>

<body>

<script type="text/javascript">

var boo = new Boolean(false)

document.write(boo.valueOf())

</script>

</body>

</html>

Ο παραπάνω κώδικας θα εκτυπώσει το εξής :

false

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή