ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οι Ιδιότητες (Properties) της JavaScript

 

Οι ιδιότητες (properties) χρησιμοποιούνται για να βλέπουμε ή να ορίζουμε τις τιμές των αντικειμένων.

action - Η ιδιότητα action αναφέρεται στο χαρακτηριστικό (attribute) action που υπάρχει σ' ένα tag <form> της HTML, το οποίο δείχνει σ' ένα URL προορισμού όπου θα σταλούν τα υποβληθέντα δεδομένα της φόρμας. Αυτή η τιμή μπορεί να ορισθεί ή να αλλάξει πριν ή αφότου έχει φορτωθεί το έγγραφο. Στο επόμενο παράδειγμα, η τιμή της ιδιότητας action για μια φόρμα με όνομα outlineForm ορίζεται να είναι το URL που περιέχεται στη μεταβλητή outlineURL :

outlineForm.action=outlineURL

Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου form.

 

alinkColor - Ορίζει το χρώμα ενός συνδέσμου (link) αφού έχουμε πατήσει το πλήκτρο του ποντικιού αλλά δεν το έχουμε αφήσει ακόμα. Εκφράζεται ως μια σειρά τριών 16δικών αριθμών της μορφής RGB ή μ' ένα όνομα χρώματος ως string. Και τα δύο επόμενα παραδείγματα ορίζουν το χρώμα alice blue :

document.alinkColor="aliceblue"
document.alinkColor="F0F8FF"

Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου document.

 

anchors - Είναι ένας πίνακας (array) που περιέχει όλα τα ορισμένα anchors που υπάρχουν στο τρέχον έγγραφο (document). Αν το μήκος ενός πίνακα anchor σ' ένα έγγραφο είναι 5, δηλ. υπάρχουν 5 σύνδεσμοι τύπου anchor, τότε τα περιεχόμενα του πίνακα anchors ορίζονται από το document.anchors[0] έως και το document.anchors[4]. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου document. Σχετικό είναι το αντικείμενο anchor.

 

appCodeName - Επιστρέφει ένα read-only string με το κωδικό όνομα του φυλλομετρητή (browser), όπως για παράδειγμα :

document.write("Το κωδικό όνομα του φυλλομετρητή σας είναι : " + navigator.appCodeName)

Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου navigator.

 

appName - Επιστρέφει ένα read-only string με το όνομα του φυλλομετρητή (browser). Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου navigator.

 

appVersion - Επιστρέφει ένα string με πληροφορίες για την έκδοση του φυλλομετρητή στη μορφή "αριθμός έκδοσης (πλατφόρμα, χώρα)". Για παράδειγμα, για την έκδοση του (release) του Netscape 2.0, η παρακάτω εντολή

document.write(navigator.appVersion)

επιστρέφει το μήνυμα

2.0 (Win95; I)

Αυτό σημαίνει ότι ο φυλλομετρητής είναι ο Navigator 2.0 που εκτελείται στα Windows 95 με μια διεθνή release. Ο κωδικός χώρας U προσδιορίζει τις ΗΠΑ, ενώ το I προσδιορίζει μια διεθνή release. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου navigator.

 

bgColor - Είναι το χρώμα φόντου (background color) του εγγράφου με τη μορφή μιας τριάδας 16δικών αριθμών RGB ή ενός string. Μπορεί να αλλαχθεί οποτεδήποτε. Και τα δύο επόμενα παραδείγματα ορίζουν το χρώμα φόντου να είναι alice blue :

document.bgColor = "aliceblue"
document.bgColor = "F0F8FF"

Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου document.
 

checked - Είναι μια λογική τιμή boolean (true ή false), που δείχνει αν είναι επιλεγμένο ένα πλαίσιο ελέγχου (check box) ή ένα πλήκτρο επιλογής (radio button). Η τιμή αυτή αλλάζει αμέσως μόλις επιλεγεί κάποιο στοιχείο. Χρησιμοποιείται με την εξής μορφή :

formName.checkboxName.checked
formName.radioButtonName[index].checked

Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων checkbox και radio.

 

defaultChecked - Είναι μια λογική τιμή boolean (true ή false), που δείχνει αν είναι επιλεγμένο εξ ορισμού (by default) ένα πλαίσιο ελέγχου (check box) ή ένα πλήκτρο επιλογής (radio button).

for (var i in menuForm.choices)
{
   if (menuForm.choices[i].defaultChecked)
{
      menuForm.choice[i].defaultChecked = true
   }
}

Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων checkbox και radio. Σχετικό είναι το αντικείμενο form.

 

defaultSelected - Είναι μια λογική τιμή boolean (true ή false) που δείχνει την εξ ορισμού κατάσταση (default state) ενός στοιχείου (item) σ' ένα στοιχείο λίστας (select element) μιας φόρμας. Έχει ίδια σύνταξη με την ιδιότητα defaultChecked. Αποτελεί ιδιότητα του πίνακα options.

 

defaultStatus - Είναι το προκαθορισμένο μήνυμα που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης (status bar) στη βάση ενός παραθύρου φυλλομετρητή όταν δεν εμφανίζεται κάτι άλλο. Το επόμενο παράδειγμα

window.defaultStatus = "Καλωσήρθατε στη σελίδα μας"

εμφανίζει ένα μήνυμα καλωσορίσματος όταν το ποντίκι δεν βρίσκεται πάνω από κάποιον σύνδεσμο (link). Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου window.

 

defaultValue - Είναι τα αρχικά (προκαθορισμένα) περιεχόμενα των στοιχείων hidden, password, text, textarea και string μιας φόρμας. Για τα στοιχεία password, λαμβάνει αρχική τιμή null για λόγους ασφαλείας. Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων hidden, password, text και textarea.

 

E - Είναι η βάση των φυσικών λογαρίθμων (natural logarithms), που είναι γνωστή και ως σταθερά του Euler. Η τιμή της είναι περίπου 2.7182818285... Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου Math.

 

elements - Είναι ένας πίνακας (array) από αντικείμενα που περιέχει τα στοιχεία (elements) μιας φόρμας. Ο δείκτης (index) του πίνακα ξεκινάει από το 0 και τελειώνει με τον αριθμό των στοιχείων της φόρμας - 1. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου form. Σχετικό είναι το αντικείμενο elements.

 

fgColor - Εϊναι το χρώμα του κειμένου προσκηνίου (foreground text) που παριστάνεται με μια τριάδα 16δικών αριθμών σε μορφή RGB ή μ' ένα string. Το χρώμα προσκηνίου μπορεί να αλλάξει με δύο τρόπους, όπως φαίνεται στα επόμενα παραδείγματα :

document.fgColor="aliceblue"
document.fgColor="F0F8FF"

Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου document. Σχετική είναι η μέθοδος fontcolor.

 

forms - Είναι ένας πίνακας (array) από αντικείμενα που περιέχει τις φόρμες (forms) μιας HTML σελίδας. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου document. Σχετικό είναι το αντικείμενο form.

 

frames - Είναι ένας πίνακας (array) από αντικείμενα που περιέχει τα παράθυρα πλαισίων (frame windows) που δημιουργούνται με το tag <frameset>. Για να βρούμε τον αριθμό των child frames σ' ένα παράθυρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα length. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου window. Σχετικό είναι το αντικείμενο frame.

 

host - Επιστρέφει ένα string το οποίο περιέχει τις ιδιότητες hostname και port ενός URL.

location.host = "www.montna.com:80"

Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων link και location.

 

hostname - Επιστρέφει ή αλλάζει ένα string το οποίο περιέχει το domain name ή την IP διεύθυνση ενός URL. Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων link και location.

 

href - Επιστρέφει ένα string μ' ολόκληρο το URL. Όλες οι άλλες ιδιότητες των αντικειμένων location και link αποτελούν substrings του href και μπορούν να αλλαχθούν οποτεδήποτε. Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων link και location.

 

index - Επιστρέφει τον δείκτη (index) μιας επιλογής (option) σ' ένα στοιχείο select, όπου το 0 είναι το πρώτο στοιχείο (item). Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου options.
 

lastModified - Είναι ένα read-only string που περιέχει την ημερομηνία που άλλαξε (τροποποιήθηκε) για τελευταία φορά το τρέχον έγγραφο. Ένα παράδειγμα χρήσης αυτής της ιδιότητας είναι το εξής :

document.write("Αυτή η σελίδα άλλαξε για τελευταία φορά στις : " + document.lastModified)

Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου document.

 

length - Είναι ένας ακέραιος αριθμός που δείχνει το πλήθος των στοιχείων (μέγεθος) ενός αντικειμένου. Για ένα αντικείμενο history, μας δείχνει το μήκος της λίστας ιστορικού (history list). Για ένα αντικείμενο string, μας δείχνει το μήκος του string, που είναι 0 για ένα null string. Για ένα πλήκτρο επιλογής (radio) μας δείχνει τον αριθμό των radio buttons. Για τα αντικείμενα anchors, forms, frames, links και options, τον αριθμό των στοιχείων (elements) που υπάρχουν στον πίνακα (array). Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων anchors, elements, forms, frame, frames, history, links, options, radio, string και window.

 

linkColor - Είναι το χρώμα υπερκειμένου (hyperlink color) που εμφανίζεται στο έγγραφο και που εκφράζεται ως μια σειρά τριών 16δικών αριθμών μορφής RGB ή ως μια σταθερά string. Αντιστοιχεί στην ιδιότητα (attribute) link του tag <body> της HTML. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου document.

 

links - Είναι ένας πίνακας (array) που περιέχει τα αντικείμενα τύπου link που έχουν ορισθεί στην HTML με το tag <a href=URL>, όπου το πρώτο στοιχείο του πίνακα είναι το document.links[0]. Σχετικό είναι το αντικείμενο link.

 

LN2 - Είναι μια σταθερά (constant) που παριστάνει τον φυσικό (νεπέρειο) λογάριθμο του αριθμού 2, με τιμή περίπου 0.693. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου Math.

 

LN10 - Είναι μια σταθερά (constant) που παριστάνει τον φυσικό (νεπέρειο) λογάριθμο του αριθμού 10, με τιμή περίπου 2.302. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου Math.

 

location - Επιστρέφει ένα string με το URL του τρέχοντος εγγράφου. Αυτή η ιδιότητα (document.location), που είναι μόνο ανάγνωσης (read-only), είναι διαφορετική από τις ιδιότητες των αντικειμένων location (window.location.propertyName), οι οποίες μπορούν να αλλαχθούν. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου document. Σχετικό είναι το αντικείμενο location.

 

LOG2E - Είναι μια σταθερά που παριστάνει τον λογάριθμο του αριθμού e με βάση το 2, μια τιμή που είναι περίπου ίση με 1.442. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου Math.

 

LOG10E - Είναι μια σταθερά που παριστάνει τον λογάριθμο του αριθμού e με βάση το 10, μια τιμή που είναι περίπου ίση με .434. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου Math.

 

method - Δείχνει την τιμή της ιδιότητας (attribute) method ενός <form> tag της HTML, η οποία μπορεί να είναι ίση με <GET> ή <POST>. Η πρώτη από τις παρακάτω συναρτήσεις επιστρέφει την τρέχουσα τιμή του ατικειμένου form, ενώ η δεύτερη συνάρτηση ορίζει την τιμή της ιδιότητας method ίση με τα περιεχόμενα της μεταβλητής newMethod.

function getMethod(formObj) {
   return formObj.method
}
function setMethod(formObj, newMethod) {
   formObj.method = newMethod
}

Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου form.

 

name - Επιστρέφει ένα string με την τιμή της ιδιότητας (attribute) name του αντικειμένου. Είναι το εσωτερικό όνομα για τα αντικειίμενα button, reset και submit και όχι η ετικέτα τους (label). Για παράδειγμα, αφού ανοίξουμε ένα καινούργιο παράθυρο με την επόμενη εντολή :

indexOutline = window.open("http://www.florina.gr", "MainPage")

και δώσουμε την εντολή document.write(indexOutline.name), η JavaScript θα επιστρέψει την τιμή MainPage, η οποία ορίσθηκε ως η ιδιότητα (attribute) name. Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων button, checkbox, frame, password, radio, reset, select, submit, text, textarea και window.

 

options - Είναι ένας πίνακας (array) από αντικείμενα option που δημιουργείται από ένα στοιχείο λίστας (select element) μιας φόρμας. Ο δείκτης (index) του πρώτου στοιχείου είναι το 0, ο δεύτερος είναι το 1 κοκ. Σχετικό είναι το αντικείμενο select.

 

parent - Αναφέρεται στο καλών έγγραφο στο τρέχον πλαίσιο (frame) που δημιουργείται από ένα <frameset> tag. Με την ιδιότητα parent μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σ' άλλα πλαίσια (frames) που έχουν δημιουργηθεί από το ίδιο <frameset> tag. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι δύο πλαίσια αποκαλούνται index και contents. Ενώ είμαστε στο πλαίσιο index μπορούμε να γράψουμε στο πλαίσιο contents ως εξής :

parent.contents.document.write("Florina per sempre!")

Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων frame και window.

 

pathname - Επιστρέφει το τμήμα διαδρομής (path) από ένα URL. Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων link και location.

 

PI - Επιστρέφει την τιμή του αριθμού π, που είναι περίπου 3.1415927, δηλ. τον λόγο της περιφέρειας ενός κύκλου ως προς τη διάμετρό του. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου Math.

 

port - Επιστρέφει τον αριθμό θύρας (port number) μιας URL διεύθυνσης, που είναι ένα substring της ιδιότητας host. Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων link και location.

 

protocol - Επιστρέφει ένα string με το αρχικό τμήμα του URL το οποίο δείχνει την μέθοδο πρόσβασης (http, ftp, mailto κοκ). Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων link και location.

 

referrer - Επιστρέφει ένα read-only URL του εγγράφου το οποίο κάλεσε το τρέχον έγγραφο. Σε συνδυασμό μ' ένα CGI script, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταγράφουμε το πώς οι χρήστες συνδέονται με μια σελίδα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα όπου μπορούμε να δούμε από ποια ιστοσελίδα ήρθε ο χρήστης στην δική μας ιστοσελίδα :

document.write("Ήρθατε εδώ από την εξής ιτοσελίδα : " + document.referrer)

Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου document.

 

search - Επιστρέφει ένα string που περιέχει όλες τις πληροφορίες query που έχουν προσαρτηθεί σ' ένα URL. Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων link και location.

 

selected - Επιστρέφει μια λογική (Boolean) τιμή (true ή false) που δείχνει την τρέχουσα κατάσταση μιας επιλογής (option) σ' ένα αντικείμενο select. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου options.

 

selectedIndex - Επιστρέφει μια ακέραια τιμή που δείχνει τον δείκτη (index) ενός επιλεγμένου στοιχείου. Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων select και options.

 

self - Αναφέρεται στο τρέχον παράθυρο (window) ή φόρμα (form) και είναι χρήσιμο για να μην υπάρχει αμφιβολία όταν ασχολούμαστε με τις ιδιότητες των αντικειμένων window και form που έχουν το ίδιο όνομα. Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων frame και window.

 

SQRT1_2 - Είναι η τετραγωνική ρίζα του αριθμού 1/2, που είναι ίση και με το ανάστροφο της τετραγωνικής ρίζας του 2, με τιμή περίπου 0.707. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου Math.

 

SQRT2 - Είναι η τετραγωνική ρίζα του αριθμού 2, με τιμή περίπου 1.414. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου Math.

 

status - Ορίζει ένα επείγον μήνυμα που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης (status bar) στη βάση του παραθύρου, που συνήθως προκαλείται από ένα συμβάν mouseOver όταν ο δείκτης του ποντικιού βρίσκεται πάνω από έναν σύνδεσμο (link). Ακολουθεί ένα παράδειγμα :

<A anchor definition
onMouseOver="window.dstatus=`Το μήνυμά σας γράφεται εδώ';
               return true">link</A>

Η εντολή return true είναι απαραίτητη για να εξαφανισθεί το μήνυμα μόλις απομακρύνουμε τον δείκτη του ποντικιού. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου window.

 

target - Είναι ένα string που καθορίζει το όνομα ενός παραθύρου όπου θα σταλεί η απόκριση (response) μετά την υποβολή της φόρμας. Για έναν σύνδεσμο (link), το target επιστρέφει ένα string που ορίζει το όνομα του παραθύρου όπου θα εμφανισθούν τα περιεχόμενα ενός hypertext link.

homePage.target = "http://www.florina.gr/"

Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων form, link και location.

 

text - Επιστρέφει την τιμή του κειμένου που ακολουθεί το tag <option> σ' ένα αντικείμενο select. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου options.

 

title - Επιστρέφει την τιμή που περιέχεται μέσα στο HTML tag <title>, η οποία είναι read-only. Αν ένα έγγραφο δεν έχει τίτλο, η τιμή αυτή είναι ίση με null. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου document.

 

top - Είναι το κορυφαίο παράθυρο (topmost window), που αποκαλείται και πρόγονο ή Web browser παράθυρο, που περιέχει πλαίσια (frames). Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου window.

 

userAgent - Μια επικεφαλίδα (header) που στέλνεται ως μέρος του πρωτοκόλλου HTTP από τον client στον server για να αναγνωρίσει το είδος του client. Η σύνταξη της επιστρεφόμενης τιμή είναι η ίδια με την ιδιότητα appVersion. Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου navigator.

 

value - Είναι η τιμή ενός αντικειμένου που εξαρτάται από το είδος του αντικειμένου στο οποίο εφαρμόζεται.

Για τα αντικείμενα button, reset και submit είναι το κείμενο που εμφανίζεται πάνω στα πλήκτρα και όχι το όνομα του ίδιου του πλήκτρου.

Για το αντικείμενο checkbox είναι on αν το στοιχείο είναι επιλεγμένο και off αν το στοιχείο δεν είναι επιλεγμένο.

Για το αντικείμενο radio είναι ένα string που δείχνει την τιμή του.

Για τα αντικείμενα text, password, hidden και textarea, είναι τα περιεχόμενα του πεδίου

Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων button, checkbox, hidden, options, password, radio, reset, submit, text και textarea.

 

vlinkColor - Επιστρέφει ή ορίζει το χρώμα των συνδέσμων που έχουμε επισκεφθεί (visited links), σε μορφή τριάδας 16δικών αριθμών RGB ή μιας σταθεράς string. Οι ρυθμίσεις του χρώματος ορίζονται με το event handler onLoad στο tag <BODY>, ως εξής :

<BODY onLoad="document.vlinkColor=`aliceblue'">

Αποτελεί ιδιότητα του αντικειμένου document.

 

window - Είναι ένα συνώνυμο για το τρέχον παράθυρο για να μην υπάρχει μπέρδεμα ανάμεσα σ' ένα αντικείμενο window και ένα αντικείμενο form που έχουν το ίδιο όνομα. Ενώ μπορεί να εφαρμοσθεί και στο τρέχον πλαίσιο (frame), είναι περισσότερο σίγουρο να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα self. Αποτελεί ιδιότητα των αντικειμένων frame και window.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή