ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οι Μέθοδοι (Methods) της JavaScript

 

Οι μέθοδοι (methods) είναι συναρτήσεις (functions) και διαδικασίες (procedures) που χρησιμοποιούνται για να εκτελούν μια λειτουργία σ' ένα αντικείμενο (object), σε μια μεταβλητή (variable) ή και σε μια σταθερά (constant). Με την εξαίρεση των ενσωματωμένων συναρτήσεων (built-in functions), οι μέθοδοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μ' ένα αντικείμενο (object) και καλούνται ως εξής :

αντικείμενο.μέθοδος()
object.method()

Ακόμη κι αν μια μέθοδος δεν χρησιμοποιεί ορίσματα (arguments), θα πρέπει να γράψουμε τις παρενθέσεις.

Οι συναρτήσεις που δεν χρησιμοποιούνται με αντικείμενα θα δείχνονται μ' έναν αστερίσκο (*).

 

abs - Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του ορίσματος. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

document.write(Math.abs(-8));
document.write(Math.abs(15))
;

Τα παραπάνω παραδείγματα επιστρέφουν τις τιμές 8 και 15, αντίστοιχα.

 

acos - Επιστρέφει το τόξο συνημιτόνου, με τιμές από 0 έως π ακτίνια, του ορίσματος. Το όρισμα θα πρέπει να είναι αριθμός με τιμή από -1 έως και 1. Αν η τιμή του ορίσματος είναι εκτός αυτής της περιοχής, επιστρέφεται η τιμή 0. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

alert - Εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου μ' ένα πλήκτρο εντολής ΟΚ και ένα μήνυμα που μπορούμε να το ορίσουμε εμείς. Ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ στο πλήκτρο ΟΚ για να μπορέσει να συνεχίσει. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Window.

 

anchor - Χρησιμοποιείται με τις μεθόδους write και writeln και δημιουργεί και εμφανίζει ένα HTML hypertext target. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

textString.anchor(anchorName)

όπου το textString είναι αυτό που βλέπει ο χρήστης και το anchorName είναι το ίδιο με την ιδιότητα (attribute) name ενός HTML <anchor> tag. Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

asin - Επιστρέφει το τόξο ημιτόνου, με τιμές από -π/2 έως και π/2 ακτίνια, ενός αριθμού που κυμαίνεται από -1 έως και 1. Αν η τιμή του ορίσματος είναι εκτός αυτής της περιοχής, επιστρέφεται η τιμή 0. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

atan - Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης, με τιμές από -π/2 έως και π/2 ακτίνια, ενός αριθμού. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

back - Εμφανίζει το προηγούμενο URL από τη λίστα ιστορικού (history list). Έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη μέθοδο history.go(-1). Είναι μέθοδος του αντικειμένου history.

 

big - Μορφοποιεί ένα αντικείμενο string με γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους και το περικλείει με τα tags <big> της HTML. Και τα δύο παρακάτω παραδείγματα δημιουργούν την ίδια έξοδο, δηλ. την εμφάνιση του μηνύματος "Καλωσήρθατε στην αρχική μου σελίδα" με μια μεγάλη γραμματοσειρά.

var welcomeMessage = "Καλωσήρθατε στην αρχική μου σελίδα"
document.write(welcomeMessage.big())
<BIG>Καλωσήρθατε στην αρχική μου σελίδα</BIG>

Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

blink  - Μορφοποιεί ένα αντικείμενο string κάνοντάς το να αναβοσβήνει (blinking) και το περικλείει με τα tags <blink> της HTML. Και τα δύο παρακάτω παραδείγματα δημιουργούν μια γραμμή που αναβοσβήνει με το μήνυμα Προσοχή :

var attentionMessage = "Προσοχή"
document.write(attentionMessage.blink())
<BLINK>Προσοχή</BLINK>

Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

blur - Αφαιρεί την εστίαση (focus) από ένα καθορισμένο στοιχείο φόρμας. Για παράδειγμα, η επόμενη γραμμή αφαιρεί την εστίαση από το αντικείμενο firstname :

firstname.blur()

όπου το firstname είναι πεδίο κειμένου (text field) και ορίζεται ως εξής :

<input type="text" name="firstname">

Είναι μέθοδος των αντικειμένων password, select, text και textarea.

 

bold - Μορφοποιεί ένα αντικείμενο string κάνοντάς το να φαίνεται με έντονη γραφή (bold text) και το περικλείε με τα tags <b> της HTML. Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

ceil - Επιστρέφει τον μικρότερο ακέραιο που είναι όμως μεγαλύτερος από ή ίσος με το όρισμα. Για παράδειγμα, η μέθοδος :

Math.ceil(1.32)

επιστρέφει την τιμή 2. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

charAt - Επιστρέφει τον χαρακτήρα ενός string που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θέση. Ο πρώτος χαρακτήρας βρίσκεται στη θέση 0 και ο τελευταίος στη θέση length -1. Για παράδειγμα, οι επόμενες εντολές :

var userName = "Filotas"
document.write(userName.charAt(5))

επιστρέφουν τον χαρακτήρα a, ο οποίος βρίσκεται στην πέμπτη θέση του ορίσματος, αν και στην πραγματικότητα στην έκτη. Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

clear - Καθαρίζει τα περιεχόμενα ενός παραθύρου. Εϊναι μέθοδος του αντικειμένου document.

 

clearTimeout - Ακυρώνει ένα timeout που ορίσθηκε με τη μέθοδο setTimeout. Ένα timeout ορίζεται χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό timeout ID, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να το καθαρίσει :

clearTimeout(waitTime)

Είναι μέθοδος των αντικειμένων frame και window.

 

click - Προκαλεί το συμβάν κλικ του ποντικιού σ' ένα στοιχείο μιας φόρμας. Είναι μέθοδος των αντικειμένων button, checkbox, radio, reset και submit.

 

close - Για ένα αντικείμενο document, διακόπτει την τρέχουσα ροή εξόδου και το εμφανίζει. Για ένα αντικείμενο window, κλείνει το τρέχον παράθυρο. Το αντικείμενο window είναι το προκαθορισμένο (default) και συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να το γράφουμε. Για παράδειγμα, οι επόμενες εντολές :

window.close()
close()
self.close()

κλείνουν όλες το τρέχον παράθυρο (current window). Είναι μέθοδος των αντικειμένων document και window.

 

confirm - Εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης (confirmation dialog box) μ' ένα σχετικό μήνυμα και με τα πλήκτρα εντολής OK και Cancel. Η μέθοδος confirm επιστρέφει την τιμή true αν ο χρήστης επιλέξει το πλήκτρο OK και την τιμή false αν ο χρήστης επιλέξει το πλήκτρο Cancel. Το επόμενο παράδειγμα ανοίγει ένα καινούργιο παράθυρο αν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο OK.

if (confirm("Σίγουρα θέλετε να εισέλθετε;") {
   tourWindow =window.open("http:\\www.haunted.com\", "hauntedhouse")
}

Είναι μέθοδος του αντικειμένου window.

 

cos - Επιστρέφει το συνημίτονο του ορίσματος, όπου η γωνία πρέπει να είναι σε ακτίνια (radians). Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

escape* - Επιστρέφει τον ASCII κώδικα του ορίσματος, με βάση το σύνολο χαρακτήρων (character set) ISO Latin-1, στη μορφή %xx, όπου το xx είναι ο ASCII κώδικας. Δεν συνσχετίζεται με κάποιο αντικείμενο και αποτελεί στην ουσία μέρος της γλώσσας JavaScript.

 

eval*  - Αυτή η ενσωματωμένη συνάρτηση (built-in function) λαμβάνει ένα string ή μια αριθμητική έκφρααση ως όρισμα. Αν το όρισμα είναι string, προσπαθεί να το μετατρέψει σε μια αριθμητική έκφραση. Η eval μετά υπολογίζει την έκφραση και επιστρέφει την τιμή.

var x = 10
var y = 20
document.write(eval("x + y"))

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να εκτελέσει εντολές της JavaScript που αποτελούν μέρος ενός string.

var doThis = "if (x==10)
    { alert("Φθάσατε στην μέγιστη τιμή") }"
function checkMax () {
   x++;
   eval(doThis)
}

Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο όταν μετατρέπουμε μια ημερομηνία από μια μορφή string σε μια αριθμητική έκφραση ή και σ' έναν αριθμό.

 

exp - Επιστρέφει τον αριθμό e (σταθερά του Euler) υψωμένο στη δύναμη του ορίσματος. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

floor - Επιστρέφει τον ακέραιο που είναι μικρότερος από ή ίσος με το όρισμα. Για παράδειγμα, η επόμενη εντολή :

Math.floor(3.90)

επιιστρέφει την τιμή 3. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

focus - Κάνει ενεργό (εστιασμένο) ένα στοιχείο μιας φόρμας. Μετά, μπορούμε να καταχωρήσουμε μια τιμή με εντολές της JavaScript ή ο ίδιος ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει την καταχώρηση. Είναι μέθοδος των αντικειμένων password, select, text και textarea.

 

fontcolor - Μορφοποιεί ένα αντικείμενο string μ' ένα συγκεκριμένο χρώμα είτε μ' έναν συνδυασμό τριών 16δικών αριθμών RGB ή με μια σταθερά string. Εϊναι παρόμοιο με το tag <font color=color> και είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

fontsize - Μορφοποιεί ένα αντικείμενο string μ' ένα συγκεκριμένο μέγεθος γραμματοσειράς σ' ένα από τα επτά προκαθορισμένα μεγέθη χρησιμοποιώντας έναν ακέραιο όπως στο tag <fontsize=size>. Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

forward - Εμφανίζει το επόμενο έγγραφο (document) από τη λίστα ιστορικού (history list) του URL. Έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη μέθοδο history.go(1) και είναι μέθοδος του αντικειμένου history.

 

getDate - Επιστρέφει την ημερομηνία (day) του μήνα ως ακέραια τιμή ανάμεσα στο 1 και το 31. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

getDay - Επιστρέφει την ημέρα της εβδομάδας ως ακέραια τιμή, με τιμή 0 για την Κυριακή (Sunday) έως και 6 για το Σάββατο (Saturday). Δεν υπάρχει μια αντίστοιχη εντολή setDay επειδή η ημέρα υπολογίζεται αυτόματα όταν εκχωρείται μια ημερομηνία. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

getHours - Επιστρέφει την ώρα της ημέρας σε 24ωρη μορφή, από το 0 (μεσάνυχτα) έως 23 (11 μμ). Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

getMinutes - Επιστρέφει τα λεπτά ως ακέραια τιμή, από 0 έως και 59. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

getMonth - Επιστρέφει τον μήνα του έτους ως ακέραια τιμή, από 0 για τον Ιανουάριο (January) έως και 11 για τον Δεκέμβριο (December). Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

getSeconds - Επιστρέφει τα δευτερόλεπτα ως ακέραιο αριθμό, από 0 έως και 59. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

getTime - Επιστρέφει έναν ακέραιο που παριστάνει την τρέχουσα τιμή του αντικειμένου date. Η τιμή αυτή είναι ο αριθμός των χιλιοστών του δευτερολέπτου (milliseconds) που έχουν περάσει από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 1970. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τιμή για να υπολογίσουμε τον χρόνο ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

getTimezoneOffset - Επιστρέφει τη διαφορά σε λεπτά (minutes) ανάμεσα στο μηχάνημα του χρήστη (client) και την ώρα GMT (Greenwich mean time). Αυτή η τιμή είναι σταθερά (constant) εκτός αν υπάρχει ρύθμιση για θερινή ώρα. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

getYear - Επιστρέφει το έτος (year) ενός αντικειμένου date αφού γίνει αφαίρεση του 1900. Για παράδειγμα, το 1996 επιστρέφεται ως 96. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

go - Εμφανίζει ένα έγγραφο (document) που καθορίζεται στη λίστα ιστορικού (history list) με το URL του ή σε σχέση με την τρέχουσα θέση της λίστας. Είναι μέθοδος του αντικειμένου history.

 

indexOf - Επιστρέφει τη θέση ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα ή string μέσα σ' ένα άλλο string, όπου η αναζήτηση ξεκινάει από μια συγκεκριμένη θέση. Ο πρώτος χαρακτήρας ενός string βρίσκεται στη θέση 0 και ο τελευταίος στη θέση length-1. Η σύνταξη της μεθόδου είναι ως εξής :

stringName.indexOf([character|string], [startingPoint])

Το όρισμα startingPoint είναι ίσο με 0 αν δεν τού δοθεί τιμή. Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

italics - Μορφοποιεί ένα αντικειίμενο string σε πλάγια μορφή (italics) και το περικλείει με το tag <I> της HTML. Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

lastIndexOf - Επιστρέφει τη θέση (index) ενός χαρακτήρα ή string που βρίσκεται μέσα σ' ένα άλλο αντικείμενο string, αλλά όπου η αναζήτηση γίνεται από το τέλος προς την ατρχή. Εϊναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

link - Δημιουργεί έναν σύνδεσμο υπερκειμένου (hypertext link) προς ένα URL, όπου ορίζεται η ιδιότητα (attribute) href του tag <a> και το κείμενο όπου πρέπει να κάνει κλικ ο χρήστης. Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

log - Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο (με βάση το e) μιας θετικής αριθμητικής έκφρασης. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

max - Επιστρέφει το μεγαλύτερο από τα δύο ορίσματά του. Για παράδειγμα, η επόμενη εντολή :

Math.max(1, 100)

επιστρέφει την τιμή 100. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

min - Επιστρέφει το μικρότερο από τα δύο ορίσματά του. Για παράδειγμα, η επόμενη εντολή :

Math.min(1, 100)

επιστρέφει την τιμή 1. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

open - Για ένα έγγραφο (document), ανοίγει μια ροή (stream) για να συγκεντρώσει την έξοδο των μεθόδων write ή writeln. Αν το έγγραφο υπάρχει ήδη στο παράθυρο στόχος (target window), τότε η μέθοδος open το διαγράφει. Για ένα παράθυρο (window), ανοίγει ένα νέο παράθυρο φυλλομετρητή. Αν χρησιμοποιηθεί το όρισμα URL, τότε θα φορτωθεί (εμφανισθεί) ένα έγγραφο (ιστοσελίδα) στο καινούργιο παράθυρο, διαφορετικά το καινούργιο παράθυρο θα είναι άδειο (blank). Τα χαρακτηριστικά (features) του αντικειμένου window διαχωρίζονται με κόμματα σε μια λίστα επιλογών, όπου το 1 ή το yes χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και το 0 ή το no για την απενεργοποίηση. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα toolbar, location, directories, status, menubar, scrollbars, resizable, copyhistory, width και height. Είναι μέθοδος των αντικειμένων document και window.

 

parse - Λαμβάνει ένα string ημερομηνίας, σαν το Jan 11, 1996, και επιστρέφει τον αριθμό των χιλιοστών του δευτερολέπτου (milliseconds) που έχουν περάσει από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 1970. Αυτή η συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να ορίσουμε τιμές ημερομηνίας με βάση τιμές string. Χρησιμοποιείται πάντα με τη μορφή Date.parse(). Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

parseFloat* - Δέχεται ένα string ως όρισμα και επιστρέφει έναν αριθμό κινητής υποδιαστολής (floating-point number) αν ο πρώτος χαρακτήρας είναι το πρόσημο +, το πρόσημο -, η δεκαδική υποδιαστολή, ένας εκθέτης ή ένα ψηφίο. Μόλις συναντήσει έναν χαρακτήρα διαφορετικό απ' αυτούς, επιστρέφει την τιμή που έχει διαμορφωθεί μέχει εκείνη τη στιγμή και αγνοεί όλους τους επόμενους χαρακτήρες. Αν ο πρώτος χαρακτήρας δεν είναι έγκυρος, η μέθοδος parseFloat επιστρέφει μία από δύο τιμές, όπου στο λειτουργικό σύστημα Windows είναι το 0 και εκός Windows είναι η NaN.

 

parseInt* - Δέχεται ένα string ως όρισμα και επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό ανάλογα με τη βάση (radix). Αν η βάση είναι το 10, η τιμή μετατρέπεται σε αριθμό του δεκαδικού συστήματος (decimal), ενώ αν η βάση είναι το 8, η τιμή μετατρέπεται σε οκταδικό αριθμό (octal) και αν η βάση είναι το 16, η τιμή μετατρέπεται σε δεκαεξαδικό αριθμό (hexadecimal). Οι τιμές κινητής υποδιαστολής μετατρέπονται σε ακέραιες. Οι κανόνες μετατροπής του string είναι ίδιοι μ' αυτούς της μεθόδου parseFloat.

 

pow - Επιστρέφει έναν αριθμό που προκύπτει από την ύψωση μιας βάσης σ' έναν εκθέτη (δύναμη). Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

prompt - Εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου (dialog box) στο όποίο μπορεί ο χρήστης να γράψει ένα κείμενο. Αν δνε έχει καθορισθεί αρχική τιμή στο όρισμα inputDefault, το πλαίσιο διαλόγου εμφανίζει την τιμή <undefined>. Είναι μέθοδος του αντικειμένου window.

 

random - Επιστρέφει έναν τυχαίο δεκαδικό αριθμό στο διάστημα 0 έως 1. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

round - Επιστρέφει την τιμή ενός αριθμού κινητής υποδιαστολής στρογγυλοποιημένη στον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο αν το δεκαδικό κομμάτι είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με .5, διαφορετικά στον επόμενο μικρότερο ακέραιο. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

select - Επιλέγει την περιοχή εισόδου (input area) ενός στοιχείου φόρμας (form element). Αν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη μέθοδο focus, η JavaScript μπορεί να επιλέξει ένα πεδίο και να τοποθετήσει τον δρομέα για να μπορέσει να κάνει καταχώρηση ο χρήστης. Είναι μέθοδος των αντικειμένων password, text και textarea.

 

setDate - Ορίζει την ημέρα (day) του μήνα. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

setHours - Ορίζει την ώρα (hour). Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

setMinutes - Ορίζει τα λεπτά (minutes) για την τρέχουσα ώρα. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

setMonth - Ορίζει τον μήνα ως ακέραια τιμή από 0 (Ιανουάριος) έως 11 (Δεκέμβριος). Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

setSeconds - Ορίζει τα δευτερόλεπτα (seconds) για την τρέχουσα ώρα. Εϊναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

setTime - Ορίζει την τιμή ενός αντικειμένου date. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

setTimeout - Αποτιμά μια έκφραση αφού περάσει ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, που εκφράζεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (milliseconds). Αυτό δεν επαναλαμβάνεται απεριόριστα. Για παράδειγμα, αν ορίσουμε ένα timeout στα 3 δευτερόλεπτα τότε θα αποτιμήσει την έκφραση μία μόνο φορά αφότου περάσουν τα 3 δευτερόλεπτα και όχι κάθε 3 δευτερόλεπτα. Για να καλείται η μέθοδος setTimeout συνέχεια (περιοδικά), θα πρέπει να επαναφέρουμε (reset) το timeout ως μέρος της συνάρτησης που καλείται από τη μέθοδο. Για παράδειγμα, η κλήση της συνάρτησης startclock στο επόμενο παράδειγμα ορίζει έναν συνεχή βρόχο που καθαρίζει το timeout, εμφανίζει την τρέχουσα ώρα και ορίζει το timeout να επανεμφανίσει την ώρα σ' ένα δευτερόλεπτο.

var timerID = null;
var timerRunning = false;
function stopclock () {
  if(timerRunning) cleartimeout(timerID);
  timerRunning=false;
}
function startclock () {
  stopclock();
  showtime();
}
function showtime () {
  var now = new Date();
  ...
  document.clock.face.value =   timeValue;
  timerID = setTimeout("showtime()", 1000);
  timerRunning = true;
}

Είναι μέθοδος του αντικειμένου window.

 

setYear - Ορίζει το έτος (year) της τρέχουσας ημερομηνίας ως μια ακέραια τιμή αφού αφαιρεθεί η τιμή 1900. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

sin - Επιστρέφει το ημίτονο (sine) του ορίσματος, όπου το όρισμα είναι το μέγεθος μιας γωνίας σε ακτίνια (radians) και η επιστρεφόμενη τιμή κυμαίνεται από -1 έως και 1. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

small - Μορφοποιεί ένα αντικείμενο string σε μικρό μέγεθος (small font) με τα tags <small> της HTML. Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

sqrt - Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα (square root) μιας θετικής αριθμητικής έκφρασης. Αν η τιμή του ορίσματος δεν είναι έγκυρη, επιστρέφει την τιμή 0.

 

strike - Μορφοποιεί ένα αντικείμενο string ως διαγραμμένο κείμενο (strikeout text) με τα tags <strike> της HTML. Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

sub - Μορφοποιεί ένα αντικείμενο string σε δείκτη (subscript) με τα tags <sub> της HTML. Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

submit - Κάνει την ίδια ενέργεια όπως όταν κάνουμε κλικ με το ποντίκι σ' ένα πλήκτρο υποβολής (submit button). Είναι μέθοδος του αντικειμένου form.

 

substring - Επιστρέφει ένα κομμάτι ενός αντικειμένου string ανάλογα με την τιμή που δίνουμε σε δύο δείκτες (indexes). Αν οι δείκτες είναι ίσοι, επιστρέφεται ένα άδειο string. Το substring σχηματίζεται από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο δείκτη. Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

sup - Μορφοποιεί ένα αντικείμενο string σε εκθέτη (superscript ) με τα tags <sup> της HTML. Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

tan - Επιστρέφει την εφαπτομένη (tangent) του ορίσματος, όπου το όρισμα είναι το μέγεθος μιας γωνίας σε ακτίνια (radians). Είναι μέθοδος του αντικειμένου Math.

 

toGMTString - Μετατρέπει ένα αντικείμενο date σε string χρησιμοποιώντας τις συμβάσεις της ώρας Greenwich (GMT). Για παράδειγμα, αν το today είναι ένα αντικείμενο ημερομηνίας (date object) :

today.toGMTString()

τότε θα επιστραφεί το string Mon, 18 July 2005 12:58:32 GMT. Ο τρόπος εμφάνισης της ώρας και της ημερομηνίας εξαρτάται από το μηχάνημα του χρήστη (client). Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

toLocaleString - Μετατρέπει ένα αντικείμενο date σε string χρησιμοποιώντας τις τοπικές συμβάσεις, όπως mm/dd/yy hh:mm:ss. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

toLowerCase - Μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες ενός string σε πεζά γράμματα (lowercase). Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

toString - Μετατρέπει ένα αντικείμενο date ή location σ' ένα string. Είναι μέθοδος των αντικειμένων Date και location.

 

toUpperCase - Μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες ενός string σε κεφαλαία γράμματα (uppercase). Είναι μέθοδος του αντικειμένου string.

 

unEscape* - Επιστρέφει έναν χαρακτήρα ανάλογα με την ASCII τιμή του που εκφράζεται ως ένα string στη μορφή %xxx, όπου το xxx είναι ένας αριθμός του δεκαδικού συστήματος με τιμές από 0 έως και 255 ή με τιμές από 0x0 έως και 0xFF στο 16δικό σύστημα.

 

UTC - Επιστρέφει τον αριθμό των χιλιοστών του δευτερολέπτου (milliseconds) μιας ημερομηνίας διεθνούς ώρας (Universal Coordinated Time - UTC) που έχουν παρέλθει από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 1970. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται πάντα με τη μορφή Date.UTC() και όχι μ' ένα δημιουργημένο αντικείμενο Date. Είναι μέθοδος του αντικειμένου Date.

 

write - Εμφανίζει μία ή περισσότερες γραμμές σ' ένα παράθυρο εγγράφου και μπορεί να περιέχει tags της HTML και εκφράσεις της JavaScript με αριθμητικές, string και λογικές τιμές. Η μέθοδος αυτή δεν προσθέτει έναν χαρακτήρα καινούργιας γραμμής (<br> ή /n) στο τέλος της εξόδου που δημιουργεί. Είναι μέθοδος του αντικειμένου document.

 

writeln - Εμφανίζει μία ή περισσότερες γραμμές σ' ένα παράθυρο εγγράφου ακολουθούμενες από έναν χαρακτήρα καινούργιας γραμμής και μπορεί να περιέχει tags της HTML και εκφράσεις της JavaScript με αριθμητικές, string και λογικές τιμές. Είναι μέθοδος του αντικειμένου document.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή