ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τα Event Handlers της JavaScript

 

Τα χειριστήρια συμβάντος (event handlers) είναι αυτά απ' όπου αντλεί τη δύναμή της η JavaScript. Παρακολουθώντας τις ενέργειες του χρήστη, η JavaScript μπορεί να κάνει επιβεβαίωση ή κάποια ενέργεια ανάλογα με τις καταχωρήσεις ή τις κινήσεις του χρήστη και αυτό χωρίς να χρειασθεί να μεσολαβήσει ο server, όπως συμβαίνει με τις δυναμικά παραγόμενες ιστοσελίδες. Οι ενέργειες του χρήστη σε μια ιστοσελίδα (HTML page) περιορίζονται στην κίνηση του ποντικιού και στις καταχωρήσεις (input) στα στοιχεία (πεδία) των φορμών (form elements).

onBlur - Το συμβάν αυτό λαμβάνει χώρα όταν χάνεται η εστίαση (lost focus), δηλ. όταν απομακρυνόμαστε είτε με κλικ με το ποντίκι είτε πατώντας το πλήκτρο tab σ' ένα πεδίο κειμένου (text field) ή σε μια περιοχή κειμένου (text area) ή και σ' ένα πλαίσιο λίστας (select) μιας φόρμας.

onChange - Το συμβάν αυτό λαμβάνει χώρα όταν τροποποιείται το περιεχόμενο ενός πεδίου κειμένου (text field) ή μιας περιοχής κειμένου (text area) ή και ενός πλαίσιου λίστας (select) μιας φόρμας, πριν ακόμα απομακρυνθούμε από το στοιχείο αυτό.

onClick  - Το συμβάν αυτό λαμβάνει χώρα όταν κάνουμε κλικ με το ποντίκι σ' ένα αντικείμενο, όπως είναι για παράδειγμα ένα πλήκτρο εντολής (button) ή ένα πλαίσιο ελέγχου (check box).

onFocus  - Το συμβάν αυτό λαμβάνει χώρα όταν κάνουμε εστίαση (focus) μέσα σ' ένα πεδίο μιας φόρμας. Μπορούμε να εστιάσουμε (receive focus) σ' ένα στοιχείο (πεδίο) μιας φόρμας είτε πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο tab μέχρι να φθάσουμε στο επιθυμητό πεδίο της φόρμας ή κάνοντας κλικ με το ποντίκι μέσα στο συγκεκριμένο πεδίο. Η επιλογή κάποιου κειμένου μέσα σ' ένα πεδίο δημιουργεί το event select.

onLoad  -  Το συμβάν αυτό λαμβάνει χώρα όταν τελειώσει το φόρτωμα μιας ιστοσελίδας σ' ένα παράθυρο ή όταν τελειώσει το φόρτωμα όλων των πλαισίων (frames) που βρίσκονται μέσα σ' ένα tag <frameset>.

onMouseOver  - Το συμβάν αυτό λαμβάνει χώρα όταν ο δείκτης του ποντικιού τοποθετείται πάνω από ένα αντικείμενο ή και από έναν σύνδεσμο (link).

onSelect  - Το συμβάν αυτό λαμβάνει χώρα όταν επιλέγουμε ένα μέρος ή όλο το κείμενο ενός πεδίου κειμένου (text field) ή μιας περιοχής κειμένου (textarea).

onSubmit  - Το συμβάν αυτό λαμβάνει χώρα όταν κάνουμε κλικ με το ποντίκι σ' ένα πλήκτρο υποβολής (submit button) για να υποβάλλουμε μια φόρμα. Το χειριστήριο συμβάντος πρέπει να επιστρέψει την τιμή true για να μπορέσουν να υποβληθούν (σταλούν) τα περιεχόμενα της φόρμας στον server. Αν επιστρέψει την τιμή false, δεν θα μπορέσει να γίνει η υποβολή των στοιχείων της φόρμας.

onUnload  - Το συμβάν αυτό λαμβάνει χώρα όταν φεύγουμε από ένα έγγραφο (ιστοσελίδα). Κανονικά θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σ' ένα από τα tags <body> ή <frameset>.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή