ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Ορολογία (Γλωσσάριο) του Flash

 

Alpha (διαφάνεια/αδιαφάνεια) - Είναι ένα εφέ που ελέγχει τον βαθμό διαφάνειας ενός συμβόλου. Παίρνει τιμές από 0% (απόλυτα διαφανές) έως και 100% (απόλυτα αδιαφανές).

Antialiasing (εξομάλυνση άκρων) - Είναι μια ειδική μορφή εξομάλυνσης που εφαρμόζεται στα περιγράμματα ενός bitmap γραφικού και έχει σαν αποτέλεσμα μια ομαλότερη εμφάνιση, που είναι πιο ευδιάκριτη στις καμπύλες και στις διαγώνιες γραμμές. Διορθώνει δηλαδή την πριονωτή μορφή των εικόνων.

Arrow tool (εργαλείο επιλογής) - Χρησιμοποιείται για την επιλογή και την τροποποίηση αντικειμένων και το σχήμα του έχει τη μορφή βέλους.

Bandwidth (εύρος ζώνης) - Είναι το ποσό των δεδομένων που διακινούνται για κάθε καρέ μέσω μιας σύνδεσης, ανάλογα με την ταχύτητα του modem.

Bitmap - Αποδίδεται στα ελληνικά ως ψηφιογραφικό και είναι ένα παραγόμενο με υπολογιστή γραφικό που χρησιμοποιεί ένα πλέγμα μικροσκοπικών κουκκίδων (pixels) για την απόδοση μιας εικόνας στην οθόνη του υπολογιστή. Bitmap είναι οι εικόνες που λαμβάνουμε από τους σαρωτές (scanners) και από τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και μοιάζουν μ' ένα μωσαϊκό από πάρα πολλές κουκκίδες.

Break Apart - Όταν μετατρέπουμε ένα κείμενο σε απλά γραφικά στοιχεία με την εντολή αυτή, αυτό παύει να αντιμετωπίζεται πλέον σαν κείμενο και μπορούμε να το τροποποιήσουμε σαν να ήταν ένα απλό σχέδιο (γραφικό).

Brightness (φωτεινότητα) - Η φωτεινότητα μπορεί να κυμαίνεται από –100% (μαύρο) έως 0% (κανονική) και 100% (λευκό).

Brush tool (εργαλείο πινέλο) - Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πινελιών με το τρέχον χρώμα γεμίσματος. Μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος και το σχήμα των πινελιών.

Button (πλήκτρο ή κουμπί) - Ένα αντικείμενο που επιδεικνύει συγκεκριμένη συμπεριφορά για τη διεκπεραίωση κάποιας ενέργειας ή για την ανταπόκριση σε συγκεκριμένα συμβάντα. Είναι γνωστό και ως πλήκτρο εντολής (command button).

Click Accuracy (ακρίβεια κλικ) - Είναι μια ρύθμιση που καθορίζει πόσο κοντά πρέπει να βρίσκεται ο δείκτης του ποντικιού σ’ ένα αντικείμενο, για να μπορούμε να το επιλέξουμε μ’ ένα κλικ του ποντικιού.

Connect Lines (ένωση γραμμών) - Είναι μια ρύθμιση που καθορίζει πόσο κοντά πρέπει να σχεδιάζονται δύο γραμμές για να μπορέσει το Flash να τις ενώσει αυτόματα. 

Controller - Είναι μια γραμμή εργαλείων που περιέχει πλήκτρα παρόμοια μ’ αυτά μιας συσκευής βίντεο, όπως είναι το Play, το Rewind, το FastForward κ.ά.

Effect (εφέ) - Είναι μια παλέτα για να μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στα χαρακτηριστικά χρώματος και φωτεινότητας των υποδειγμάτων των συμβόλων. 

Event (συμβάν) - Είναι μια οποιαδήποτε ενέργεια που συσχετίζεται μ’ ένα αντικείμενο. Για παράδειγμα, τα πατήματα των πλήκτρων και τα κλικ με το ποντίκι είναι ενέργειες του χρήστη που προκαλούν συμβάντα.

Export (εξαγωγή) - Είναι η διαδικασία αποθήκευσης ενός σχεδίου ή μιας ταινίας του Flash σ’ οποιαδήποτε από τις εξωγενείς μορφές αρχείων υποστηρίζει το Flash, όπως είναι οι GIF, SWF, EXE, AVI, MOV, SPL, WAV, WFM, EPS, EMF, BMP, JPEG και PNG, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή της με κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα. 

Font (γραμματοσειρά) - Είναι μια οικογένεια χαρακτήρων με συγκεκριμένη σχεδίαση στυλ γραφής και μέγεθος.

Frame (καρέ) - Είναι η μικρότερη μονάδα μεταβολής ενός αντικειμένου ή ενός συμβόλου στο διάγραμμα ροής χρόνου μιας ταινίας. Στις συμβατικές κινηματογραφικές ταινίες, το καρέ είναι μία από τις αναρίθμητες στατικές φωτογραφίες, οι οποίες, όταν προβάλλονται διαδοχικά και με τη σωστή ταχύτητα, δίνουν την αίσθηση της κίνησης. Τα καρέ-κλειδιά (keyframes) είναι τα σημεία στα οποία μπορούμε να ορίσουμε εμείς οποιαδήποτε μεταβολή, όπως την αλλαγή του μεγέθους ή της πορείας ενός αντικειμένου και μετά να πούμε στο Flash να δημιουργήσει αυτόματα μόνο του τα ενδιάμεσα καρέ ανάμεσα στα καρέ-κλειδιά. 

Gradient (ντεγκραντέ) - Είναι ένα είδος γεμίσματος που δεν αποτελείται από ένα ενιαίο χρώμα αλλά από διαβαθμίσεις διαφορετικών χρωμάτων ή τόνων, σε μεταβαλλόμενα ποσά. Στο Flash μπορούμε να δημιουργήσουμε γραμμικά και κυκλικά (ακτινικά) ντεγκραντέ.

Group (ομαδοποίηση) - Με την εντολή Group του μενού Modify μπορούμε να ομαδοποιήσουμε δύο ή και περισσότερα επιλεγμένα αντικείμενα. Αφού σχηματιστεί μια ομάδα, τα αντικείμενά της δεν μπορούν να ενωθούν μ’ άλλα αντικείμενα. Για να διαχωρίσουμε μια ομάδα αντικειμένων στα συστατικά της μέρη, χρησιμοποιούμε την εντολή Break Apart του μενού Modify.

Hide (απόκρυψη) - Μπορούμε να αποκρύψουμε ένα επίπεδο έτσι ώστε τα αντικείμενα και τα σύμβολα που περιέχει να μην είναι ορατά στο σκηνικό.

Import (εισαγωγή) - Είναι η διαδικασία που απαιτείται για τη φόρτωση ενός αρχείου που είναι αποθηκευμένο σε μια εξωγενή μορφή, δηλ. όχι στην εγγενή μορφή αρχείου του Flash, αλλά σε μια από τις μορφές αρχείων που αναγνωρίζει το Flash.

Ink Bottle tool (εργαλείο περιγραμμάτων) - Χρησιμοποιείται για την αλλαγή του χρώματος γραμμής ή περιγράμματος. Μπορούμε να αλλάξουμε το πάχος, το στυλ και το χρώμα μιας γραμμής ή ενός περιγράμματος. 

Instance (υπόδειγμα) - Είναι ένα αντίγραφο ενός συμβόλου που μπορεί να έχει διαφορετική μορφή χωρίς να επηρεάζει το πρωτότυπο σύμβολο ή αντικείμενο από το οποίο προέρχεται.

Keyframe (πλαίσιο κλειδί) - Είναι ένα καρέ το οποίο επισημαίνει μια αλλαγή στις ιδιότητες ενός αντικειμένου σε σχέση με το προηγούμενο καρέ. Το πρώτο καρέ του διαγράμματος ροής χρόνου πρέπει να είναι ένα καρέ-κλειδί.

Lasso tool (εργαλείο λάσο) - Χρησιμοποιείται για να επιλέγουμε περιοχές ενός σχεδίου με οποιοδήποτε σχήμα. Υπάρχει ο τροποποιητής Polygon για πολυγωνικό πλαίσιο επιλογής και ο τροποποιητής Magic Wand για σχεδίαση με ελεύθερο χέρι. 

Layer (επίπεδο) - Τα επίπεδα ή στρώσεις είναι σχήματα ομαδοποίησης και οργάνωσης των αντικειμένων με κατακόρυφη διάταξη, δηλ. τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, στα οποία λαμβάνει χώρα το animation. Με τα επίπεδα μπορούμε να οργανώσουμε λογικά το περιεχόμενο μιας ταινίας. 

Library (βιβλιοθήκη) - Είναι ένας μηχανισμός οργάνωσης του Flash που μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε, να διαχειριζόμαστε και να εμφανίζουμε σύμβολα του Flash καθώς και εισαγόμενα bitmap γραφικά, αρχεία ήχου και βίντεο. 

Line tool (εργαλείο γραμμών) - Χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση ευθείων γραμμών. 

Lock (κλείδωμα) - Όταν ένα επίπεδο είναι κλειδωμένο, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία αλλαγή σ’ αυτό και εμφανίζεται το σύμβολο της κλειδαριάς.

Object (αντικείμενο) - Μπορεί να είναι μια γραμμή, ένα σχήμα, ένα σχέδιο, ένα κείμενο, ένα εισαγόμενο γραφικό, ένα αρχείο ήχου ή ένα βιντεοκλιπ. 

Oval tool (εργαλείο ελλείψεων) - Χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση κύκλων και ελλείψεων. Για να σχεδιάσουμε έναν κύκλο θα πρέπει ενώ σύρουμε με το ποντίκι να κρατάμε πατημένο ταυτόχρονα και το πλήκτρο Shift.

Paint Bucket (εργαλείο γεμίσματος) - Χρησιμοποιείται για το γέμισμα κλειστών περιοχών με χρώμα.

Pen tool (εργαλείο πένας) - Χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση ευθείων γραμμών και καμπυλών. Οι γραμμές που σχεδιάζει αυτό το εργαλείο αποκαλούνται διαδρομές Bezier ή απλά διαδρομές (paths).

Pencil tool (εργαλείο μολύβι) - Χρησιμοποιείται για να σχεδιάζουμε με ελεύθερο χέρι. Μπορούμε να καθορίσουμε το σχήμα και την τροχιά που θα ακολουθούν οι γραμμές.

Plan (πλάνο) - Χρησιμοποιείται για την οργάνωση ενός συνόλου εργασιών και αναφέρεται στο σενάριο μιας ταινίας.

Point (στιγμή) - Είναι η βασική μονάδα μέτρησης για το μέγεθος του κειμένου και ισούται με το 1/72 της ίντσας.

Publish (δημοσίευση) - Είναι η διαδικασία προετοιμασίας ενός αρχείου ταινίας και του συνοδευτικού αρχείου με τον HTML κώδικα για την αποστολή της ταινίας σε μια τοποθεσία του Web. 

Recognize Lines (αναγνώριση γραμμών) - Καθορίζει πόσο ευθεία πρέπει να είναι μια γραμμή για να μπορέσει να την αναγνωρίσει το Flash σαν τέτοια.

Recognize Shapes (αναγνώριση σχημάτων) - Καθορίζει με πόση ακρίβεια πρέπει να σχεδιάζονται τα τόξα και τα άλλα γεωμετρικά σχήματα για να μπορέσει να τα αναγνωρίσει το Flash σαν τέτοια.

Rectangle tool (εργαλείο ορθογωνίων) - Χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση τετραγώνων και ορθογωνίων με ή χωρίς στρογγυλεμένες γωνίες. Για να σχεδιάσουμε ένα τετράγωνο θα πρέπει ενώ σύρουμε με το ποντίκι να κρατάμε πατημένο ταυτόχρονα και το πλήκτρο Shift.

Resolution (ανάλυση) - Είναι ο βαθμός λεπτομέρειας που έχει ένα γραφικό και εκφράζεται συνήθως σε pixels (εικονοστοιχεία) ανά τετραγωνική ίντσα.

Send (αποστολή) - Είναι η λειτουργία που προωθεί το αρχείο μιας ταινίας σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Shift Select - Είναι μια ρύθμιση που μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε περισσότερα από ένα αντικείμενα κάνοντας κλικ πάνω τους ενώ κρατάμε ταυτόχρονα πατημένο το πλήκτρο Shift.

Smooth Curves (εξομάλυνση καμπυλών) - Καθορίζει πόσο θα εξομαλύνονται οι καμπύλες που σχεδιάζουμε.

Sound File (αρχείο ήχου) - Το Flash μπορεί να εισάγει αρχεία ήχου μορφής WAV (μόνο για Windows), AIFF (μόνο για Mac) και MP3 (Mac και Windows). Τα αρχεία αυτά εισάγονται στο Flash με την εντολή Import του μενού File.

Stage (σκηνή) - Είναι η περιοχή εργασίας μέσα στην οποία αναπτύσσουμε την ταινία μας.

Symbol (σύμβολο) - Είναι ένα αντικείμενο που έχει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και αποθηκεύεται στη Βιβλιοθήκη (Library). Από τη Βιβλιοθήκη μπορούμε να τοποθετήσουμε όσα αντίγραφα ενός συμβόλου θέλουμε στο Σκηνικό και να αλλάζουμε τις ιδιότητές τους.

Text Block (ενότητα κειμένου) - Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται το αντικείμενο που δημιουργείται όταν επιλέγουμε το εργαλείο κειμένου και γράφουμε κάτι στο σκηνικό.

Text Field (πεδίο κειμένου) - Είναι μια ειδική μορφή κειμένου, μέσω της οποίας μπορούν οι χρήστες να αλλάζουν ή να προσθέτουν κείμενο στην ταινία.

Text tool (εργαλείο κειμένου) - Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή κειμένου στο σκηνικό.

Timeline (διάγραμμα ροής χρόνου) - Αντιπροσωπεύει τη χρονολογική σειρά των καρέ μιας ταινίας ή ενός μέρους της. Υπάρχει ένα διάγραμμα ροής χρόνου για κάθε επίπεδο, το οποίο διαιρείται σε καρέ καθένα από τα οποία μπορεί να συσχετιστεί με μια ενέργεια ή ένα εφέ.

Tweening (αυτόματη παραγωγή ενδιάμεσων πλαισίων) - Είναι μια διαδικασία η οποία παράγει την κίνηση μεταξύ δύο καρέ-κλειδιών. Κάθε ενδιάμεσο καρέ μεταβάλλεται ελαφρά σε σχέση με το προηγούμενό του, πράγμα που επιτυγχάνει την ομαλή εξέλιξη της δράσης της ταινίας. Είναι αυτονόητο ότι όσα περισσότερα καρέ υπάρχουν ανάμεσα σε δύο καρέ-κλειδιά τόσο πιο ομαλή θα είναι η δράση της ταινίας.

Undo (αναίρεση) - Αναιρεί την πιο πρόσφατη αλλαγή που έχουμε κάνει σ’ ένα αρχείο ταινίας.

Undo Level (επίπεδο αναίρεσης) - Είναι μια ρύθμιση με την οποία μπορούμε να καθορίσουμε πόσες διαδοχικές ενέργειες θα μπορούμε να αναιρούμε όταν δουλεύουμε με το Flash.

Vector - Είναι ένα αρχείο γραφικών που βασίζεται σε μαθηματικούς υπολογισμούς για την αναπαράσταση της εικόνας που αποθηκεύει. Αποδίδεται στα ελληνικά ως διανυσματικό και έχει τα πλεονεκτήματα ότι καταλαμβάνει πολύ λίγο χώρο στον σκληρό δίσκο και δεν χάνει καθόλου σε ποιότητα όταν μεγεθύνεται.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή