ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ CLIPPER

 

            Η εντολή @ 10, 15 CLEAR TO 20, 25 καθαρίζει την περιοχή της οθόνης από τη γραμμή 10, στήλη 15 μέχρι τη γραμμή 20, στήλη 25. Οι εντολές @ 10, 20 και @ 10, 20 CLEAR TO είναι ισοδύναμες και καθαρίζουν την περιοχή της οθόνης από τη γραμμή 10, στήλη 20 μέχρι το κάτω δεξιά άκρο της οθόνης.

            Η εντολή @ 12, 10 SAY ‘Αριθμός : ‘ GET number RANGE 10, 40 δέχεται αριθμούς με τιμές από 10 έως και 40.

            Η εντολή @ 20, 25 SAY ‘Να ξαναπροσπαθήσω ; (N/O)’ GET keystroke VALID keystroke $ ‘νΝοΟ δέχεται τιμές μόνο από το σύνολο νΝοΟ.

            Η εντολή @ 3, 70 SAY DATE() εμφανίζει την ημερομηνία που έχει μέσα του ο υπολογιστής και η εντολή @ 4, 70 SAY TIME() την ώρα.

            Η εντολή @ 3, 5 ΤΟ 20, 79 σχεδιάζει ένα ορθογώνιο στην οθόνη από τη γραμμή 3, στήλη 5 μέχρι και τη γραμμή 20, στήλη 79 και

η εντολή @ 3, 5 ΤΟ 20, 79 DOUBLE κάνει το ίδιο, αλλά το ορθογώνιο αποτελείται από διπλή γραμμή.

             Η εντολή CLEAR SCREEN ή CLS καθαρίζει την οθόνη.

             Η εντολή CLEAR καθαρίζει την οθόνη και τα περιεχόμενα των εντολών GET.

             Η εντολή DO PROSTHESI WITH 3, 1 καλεί την υπορουτίνα PROSTHESI και της περνάει τις τιμές 3 και 1.

             Η εντολή EXIT μάς βγάζει έξω από έναν βρόχο WHILE ή FOR.

             Η εντολή LOOP επιστρέφει τη ροή του προγράμματος στην αρχή ενός βρόχου WHILE ή FOR.

             Η εντολή SET BELL ON ενεργοποιεί το «καμπανάκι» όταν δώσουμε μια μη αποδεκτή τιμή σε μια GET ή όταν γεμίσει το πεδίο μιας GET.

             Η εντολή SET COLOR καθορίζει το χρώμα του συστήματος ως εξής :

SET COLOR TO ("W/N", "R/B", "GR+", "BG", "N/W")

Η πρώτη παράμετρος "W/N" δηλώνει λευκό σε μαύρο φόντο για τα κανονικά χρώματα της οθόνης. Η δεύτερη παράμετρος "R/B" δηλώνει κόκκινο σε μπλε φόντο για τις εντολές GET και PROMPT. Η τρίτη παράμετρος "GR+" δηλώνει το χρώμα πλαισίου (κίτρινο). Η τέταρτη παράμετρος "BG" δηλώνει το χρώμα φόντου (κυανό). Η πέμπτη παράμετρος "N/W" δηλώνει το χρώμα της τρέχουσας GET ή PROMPT (μαύρο σε λευκό φόντο).

         Οι κωδικοί των χρωμάτων είναι οι εξής :

Ν         μαύρο

            Β         μπλε

            G         πράσινο

            BG      κυανό

            R         κόκκινο

            RB      ματζέντα

            GR      êáöέ

            W        λευκό

            N+      γκρίζο

            GR+  κίτρινο

            !           ανάστροφη παρουσίαση

            +         τονισμός

            *          αναβόσβημα

             Η εντολή SET COLOR TO, χωρίς παραμέτρους, επαναφέρει τα κανονικά χρώματα της οθόνης. Η συνάρτηση SETCOLOR("W/N", "R/B", "GR+", "BG", "N/W") κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά.

             Με την εντολή SET CONFIRM OFF λέμε στον υπολογιστή ότι δεν χρειάζεται να πατάμε το <enter> για να βγούμε από ένα GET, όταν αυτό έχει γεμίσει από χαρακτήρες.

             Με την εντολή SET DATE TO BRITISH λέμε στον υπολογιστή να εμφανίζει τις ημερομηνίες με πρώτα την ημέρα και μετά τον μήνα.

             Με την εντολή SET INTENSITY ON ορίζουμε να είναι φωτισμένα τα πεδία των εντολών GET και PROMPT.

             Με την εντολή WAIT "Πατήστε ένα πλήκτρο", ο υπολογιστής σταματάει τη ροή του προγράμματος και βγάζει το παραπάνω μήνυμα μέχρι να πατήσουμε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο. Με την εντολή WAIT μόνη της, ο υπολογιστής βγάζει το μήνυμα : "Press any key to continue ...".

             Η συνάρτηση ALLTRIM(CITY) αφαιρεί τα αρχικά και τα τελικά κενά από το αλφαριθμητικό CITY. Η συνάρτηση RTRIM(CITY) αφαιρεί τα τελικά κενά, η συνάρτηση LTRIM() αφαιρεί τα αρχικά κενά και η συνάρτηση TRIM(CITY) είναι ίδια με την RTRIM(CITY).

             Η συνάρτηση ASC(NAME) επιστρέφει την ASCII τιμή του αριστερού χαρακτήρα της NAME.

             Η συνάρτηση AT("ίδης", X) ελέγχει αν το "ίδης" περιέχεται μέσα στη μεταβλητή Χ και επιστρέφει τη θέση όπου βρίσκεται. Η σάρωση γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Η συνάρτηση RAT("ίδης", X) κάνει το ίδιο, μόνο που σαρώνει από δεξιά προς τα αριστερά.

Η έκφραση : "ίδης" $ Χ ελέγχει απλά αν το "ίδης" περιέχεται μέσα στη μεταβλητή Χ.

             Η συνάρτηση CHR(65) μετατρέπει την τιμή 65 (ASCII) στον αντίστοιχο χαρακτήρα (Α).

             Η συνάρτηση CTOD("10/13/97") μετατρέπει ένα αλφαριθμητικό σε ημερομηνία. Για μια κενή ημερομηνία δίνουμε : CTOD("  /  /  ").

             Η συνάρτηση ΙΝΚΕΥ(10) περιμένει 10 δευτερόλεπτα για το πάτημα ενός πλήκτρου. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά. Η συνάρτηση ΙΝΚΕΥ(0) θα περιμένει συνέχεια μέχρι να πατήσουμε ένα πλήκτρο.

             Η συνάρτηση ΙΝΤ(5.7) επιστρέφει τον αριθμό χωρίς δεκαδικό μέρος (5).

             Η συνάρτηση ISALPHA(NAME) ελέγχει αν ο αριστερός χαρακτήρας του ΝΑΜΕ είναι αλφαβητικός.

             Η συνάρτηση ISDIGIT(NAME) ελέγχει αν ο αριστερός χαρακτήρας του ΝΑΜΕ είναι αριθμός.

             Η συνάρτηση ISLOWER(NAME) ελέγχει αν ο αριστερός χαρακτήρας του ΝΑΜΕ είναι πεζό (λατινικό) γράμμα.

             Η συνάρτηση ISUPPER(NAME) ελέγχει αν ο αριστερός χαρακτήρας του ΝΑΜΕ είναι κεφαλαίο (λατινικό) γράμμα.

             Η συνάρτηση LASTKEY() επιστρέφει την τιμή ASCII του τελευταίου πλήκτρου που πατήθηκε. Είναι χρήσιμη για να βγούμε από έναν βρόχο πατώντας το πλήκτρο ESC ως εξής :

            IF LASTKEY() = 27           // ASCII κωδικός του πλήκτρου ESC

                        EXIT

            ENDIF

             Η συνάρτηση LEFT(NAME, 5) επιστρέφει τους 5 αριστερούς χαρακτήρες της ΝΑΜΕ. Η συνάρτηση RIGHT(NAME, 6) επιστρέφει τους 6 δεξιούς χαρακτήρες της ΝΑΜΕ.

             Η συνάρτηση LEN(NAME) επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων της ΝΑΜΕ.

             Η συνάρτηση LENNUM(NUM) επιστρέφει το πλήθος των ψηφίων του αριθμού NUM.

             Η συνάρτηση LOWER(NAME) μετατρέπει όλα τα (λατινικά) γράμματα της ΝΑΜΕ σε πεζά και η συνάρτηση UPPER(NAME) κάνει το αντίθετο.

             Η συνάρτηση ΜΑΧ(DATE1, DATE2) βρίσκει το μεγαλύτερο από δύο αριθμούς ή δύο ημερομηνίες και η συνάρτηση ΜΙΝ(DATE1, DATE2) το μικρότερο.

             Η συνάρτηση MOD(Α1, 3) επιστρέφει το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης του ακέραιου αριθμού Α1 με το 3. Κάνει την ίδια δουλειά με τον τελεστή %.

             Η συνάρτηση PADC("ΙΕΚ Φλώρινας", 40) κεντράρει ένα μήνυμα σ’ ένα μήκος 40 θέσεων. Η ίδια συνάρτηση PADC("ΙΕΚ Φλώρινας", 40,"*") γεμίζει τα κενά δεξιά και αριστερά με τον χαρακτήρα ‘*’. Οι συναρτήσεις PADL() και PADR() ευθυγραμμίζουν αντίστοιχα αριστερά και δεξιά ένα μήνυμα σ’ ένα ορισμένο μήκος θέσεων.

             Η συνάρτηση REPLICATE("A", 20) επαναλαμβάνει το Α 20 φορές.

             Η συνάρτηση ROUND(34.78, 0) στρογγυλοποιεί τον αριθμό και επιστρέφει τιμή 35. Η ROUND(34.78987, 1) επιστρέφει 34.8 και η ROUND (34.7, -1) επιστρέφει 30.

             Η συνάρτηση SPACE(25) επιστρέφει ένα αλφαριθμητικό που αποτελείται από 25 κενά.

             Η συνάρτηση STR(23) μετατρέπει έναν αριθμό σε αλφαριθμητικό ("23").

             Η συνάρτηση SUBSTR("ΙΕΚ Φλώρινας", 5, 4) επιστρέφει "Φλώρ", δηλ. αρχίζει από την 5η θέση και παίρνει 4 χαρακτήρες.

             Η συνάρτηση VAL("53") μετατρέπει ένα αλφαριθμητικό σε αριθμό (53).

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή