ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Μητρώο (Registry) των Windows

 

Το Μητρώο (Registry) του υπολογιστή είναι μια βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται οι περισσότερες ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος αλλά και τον προγραμμάτων που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή. Για να ανοίξει το μητρώο του υπολογιστή και να είναι δυνατή η επεξεργασία του θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε την λέξη regedit στην εκτέλεση (RUN) του μενού έναρξης (Windows Me/XP).

 

Windows 3.1

Στα Windows 3.1 δεν υπήρχε το μητρώο έτσι όπως το ξέρουμε τώρα αλλά υπήρχαν αρχεία με κατάληξη *.ΙΝΙ.  Σ’ αυτά τα αρχεία αποθήκευε κάθε πρόγραμμα τις κινήσεις/επιλογές του χρήστη. Για τις ρυθμίσεις του συστήματος υπήρχαν τα αρχεία system.ini και win.ini.

 

Windows 9x

Στα Windows 9x για λόγους συμβατότητας και μόνο, υπήρχαν τα αρχεία system.ini και win.ini αλλά και το σημερινό μητρώο (βάση δεδομένων). Τα περιεχόμενα του μητρώου βρίσκονται στα αρχεία system.dat και user.dat καθώς και σε αρχεία με προέκταση *.pol. Όπως είναι φανερό, στο αρχείο system.dat αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις συστήματος και στο αρχείο user.dat αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις του χρήστη. Στα αρχεία με προέκταση *.pol βρίσκονται αποθηκευμένες οι πληροφορίες που αφορούν την πολιτική του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε κάποιους υπολογιστές σε δίκτυο, τα αρχεία *.pol αναγκάζουν όλους τους υπολογιστές να έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις.

 

Windows ME

Στα Windows Me (Millennium) τα περιεχόμενα του μητρώου υπάρχουν σε αρχεία .cab στον φάκελο x:/windows/sysbckup.
 

Windows XP

Στα Windows XP τα περιεχόμενα του μητρώου βρίσκονται σε διάφορα αρχεία στους φακέλους x:/windows/system32/Config και στους φακέλους /Documents and Settings του κάθε χρήστη.

 

Εάν ανοίξουμε το παράθυρο του μητρώου με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω θα δούμε ότι αριστερά εμφανίζονται πέντε φάκελοι. Αυτοί οι πέντε φάκελοι περιέχουν υποφακέλους και αρχεία, όπου σχεδόν στο κάθε αρχείο αντιστοιχεί και μια τιμή. Τους φακέλους (ROOT) τους ονομάζουμε κλειδιά (keys).

HKEY_CLASSES_ROOT - Σ’ αυτόν τον φάκελο υπάρχουν όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν εφαρμογές που υποστηρίζουν drag 'n' drop & OLE Automation.

HKEY_CURRENT_USER - Σ’ αυτόν τον φάκελο υπάρχουν όλες οι ρυθμίσεις του χρήστη στις διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιεί.

HKEY_LOCAL_MACHINE - Σ’ αυτόν τον φάκελο υπάρχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι διάφορες εφαρμογές που αφορούν τον υπολογιστή.

HKEY_USERS - Εδώ υπάρχουν οι ρυθμίσεις των χρηστών και οι ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου.

HKEY_CURRENT_CONFIG - Σ’ αυτό το κλειδί αποθηκεύονται όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν το hardware του υπολογιστή, σύμφωνα πάντα με το HKEY_CURRENT_USER.

Οι τιμές των περιεχομένων των κλειδιών στα Windows 9x μπορεί να είναι τριών ειδών :

 

 

Στα Windows 2000 και XP έχουμε 5 τύπους

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή