ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συμβάντα Παραθύρων
(Windows Events)


Τα συμβάντα παραθύρων είναι τα εξής :

onload Λαμβάνει χώρα μόλις ολοκληρωθεί το φόρτωμα μιας σελίδας
onunload Λαμβάνει χώρα μόλις κλείσουμε μια σελίδα

 

 

Επιστροφή